طراحی و نقاشی

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 14 دسامبر 2014
طراحی و نقاشی

*آموزش علم (قوانین) مناظر ومرایا (پرسپکتیو)          *عمق نمایی در صفحه (سطح)

 *بیا  ن دور ی ونز دیکی اجسا م  

پرسپکتیو:پرسپکتیو باعث ایجاد بعد سوم یا حجم  در تصویر می شود .لازم است هر کس اصول پرسپکتیو را بداند زیرا بیشتر از آنچه که تصور می رود ،مبتدی به آن احتیاج دارد. البته مورد استفاده آن بیشتر در کشیدن ساختمان ها و خیابا ن هاست ولی در طبیعت بی جان و کشیدن صورت وبدن نیز از آن استفاده می شود .به زبان ساده “پرسپکتیو “یا “علم مناظر ومرایا”علمی است بر اساس قوانین واصول هندسی و رعایت آن ُاین امکان را به ما می دهد تا تناسب واقعی اجسام را در فاصله های مختلف به گونه ای نشان دهیم که با تناسبات اصلی مشابهت داشته باشد .استفاده از علم پرسپکتیو باعث می شود که ما بتوانیم حجم سه بعدی را روی سطح دوبعدی کاغذ یا بوم نمایش دهیم .بر اساس قانون پرسپکتیو ُاجسام هراندازه ازما دورتر شوند ُکوچکتر به نظر می رسند .در مقابل ُاشیای نزدیکتر ُبزرگتر دیده می شوند این پدیدار سبب پیدایش دوری و نزدیکی وعمق در اجسام می گردد که علت واقعی آن مربوط به عدسی های موجوددر چشم انسان است.

_خط افق :یا خط هم تراز چشم ،خطی افقی است که در سر تاسر تابلو وجود دارد ،این خط یک خط فر ضی است که موازی زمین بوده و هم ارتفاع چشم نقا ش می با شد .

نقطه ی گریز :یک نقطه ی فرضی است که تمام خطوط موازی در آنجا جمع می شوند ، در یک تصویر ممکن است چندین نقطه ی گریز وجود داشته باشد.

صحبت در باره ی “پرسپکتیو “با”خط افق “آغاز می شود.خط افق ُخطی فرضی و هم ارتفاع چشم نقاش است که موازی با سطح زمین ُدر سرتاسر تابلو کشیده شده است.

“نقطه گریز “یا “نقطه فرار” محلی است که روی خط افق ودرست در مقابل چشم ما قرار دارد وخط های موازی مربوط به سطح های جانبی همه ی اشیای موجود در تابلو ُدر آن نقطه به هم می رسند .نقطه گریز ُبا توجه به محل قرار گیری و زاویه دید نسبت به اشیا بر روی خط افق تغییر می کند وجابه جا می شود .

اصول وقوانین پرسپکتیو:

1-اصل کوچک شدن:بعد مسافت باعث می شود که اشیا کوچکتر به نظر بیایند وتناسب مجازی را جانشین تناسب حقیقی انها کرده است .بنابراین اصل اول عبا رت است از:َ    «هر قدر فاصله ی اجسام از بیننده بیشتر می شود ؛ جسم کو چکتر به نظر می رسد.»

2 – اصل کوتاه شدن :خط یا سطحی که به موازی صورت بیننده است بیشترین اندازه را داراست .ولی هر قدر که نسبت به صفحه صورت مایل (دور ) می شود کوتاهتر به نظر می رسد.

3 – اصل نزدیک شدن : خطوط یا کناره های اشیا که در واقع با هم موازی هستند در فا صله ی دورتر به هم نزدیکتر به نظر می رسند (مثل ریل راه آهن )

تمام خطوط افقی در نقاطی بر روی خط افق همد یگر را قطع می کنند.

Article source: http://honarrahnemaee.blogfa.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88

دیدگاهتان را بنویسید