ژانویه 032015
 

نقاشی هایی که به صورت سه بعدی کشیده شده اند و اشکال زیبا و خاصی را به خود گرفته اند نام آن ها را توهمات هندسی گذاشتیم. مجموع این نقاشی ها یک شکل هندسی و خاص را آفریده است.

برای مشاهده عکسها به ادامه مطلب مراجعه کنید…

89344394005204990541 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

trans عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

88777862024551494095 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

60181893555413548500 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

49632758634331582031 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

26164520415548998399 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

56537914128174866674 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

15829405091937970460 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

97338015498048490028 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

20185091934906045225 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

57174025643926603722 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

22721375933867636497 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

45027808210368191411 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

64547475036652260335 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

25006295183671759062 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

66010672931332016118 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

28830641887559824456 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

04009313136865102664 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

19107643496916214172 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

52972610400131956095 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

08940467441931379084 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

28775004821411272134 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

46757742771863637119 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

66142905316445429113 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

86025207761608272101 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

20180225020192403652 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

85883453583929674613 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

08200954229249139373 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

61770329756202963828 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

04188705887953364752 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

32934454786241693529 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

37455919465643536261 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

×××××××

78146277921018405875 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

Article source: http://www.lordfa.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html/

tiger pelak 2 عکس نقاشی های سه بعدی توهمات هندسی

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code