آموزش نقاشی رنگ و روغن_فروش تابلو

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 19 آگوست 2015
آموزش نقاشی رنگ و روغن_فروش تابلو

طراحی و نقاشی از حیوانات

این طراحی ها که کپی محسوب می شوند رو زمانی که سنم خیلی کم بود  از کتاب طراحی خارجی که یه هنرمند بسیار توانا و قهار کشیده بود نگاه کردم و کار کردم و برای همین وقتی الان بهشون نگاه میکنم خیلی لذت میبرم و چون برام خیلی خاطره انگیز بوده در وبلاگ نقاشی ام قرار دادم.

1) طراحی از خرس قطبی با مداد ب و 2ب از حسین اکبری _ کپی

65b92 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25B3%2520%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

2 ) طراحی از خرس قطبی با مداد ب از حسین اکبری _ کپی

3 ) طراحی از خوک با مداد 2ب از حسین اکبری _ کپی

01954 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AE%25D9%2588%25DA%25A9%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

4 ) طراحی از فیل با مداد 2ب از حسین اکبری _ کپی

01954 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

5 ) طراحی از فک با مداد ب و 2ب از حسین اکبری _ کپی

4efef %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2581%25DA%25A9%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

6 ) طراحی از گوریل با مداد ب و 2ب  از حسین اکبری_ کپی

754d4 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2584%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

7 ) طراحی از اسب با مداد 2ب از حسین اکبری شماره 1 _ کپی

038a3 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25202 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

8 ) طراحی از اسب با مداد 2ب از حسین اکبری شماره 2 _ کپی

038a3 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25201 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

9 ) طراحی از اسب با مداد 2ب از حسین اکبری شماره 3 _ کپی

c0126 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25203 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

10 ) طراحی از اسب با مداد 2ب از حسین اکبری شماره 4 _ کپی

130d6 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25204 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

11 ) طراحی از سگ با مداد 2ب از حسین اکبری _ کپی

130d6 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25B3%25DA%25AF%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

12 ) طراحی از آهو با مداد 2ب و 5 ب از حسین اکبری _ کپی

e664e %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D9%2587%25D9%2588%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

13 ) طراحی از خرس قهوه ای با روان نویس از حسین اکبری _ کپی

نقاشی از حیوانات رنگ و روغن

30 _ نقاشی رنگ و روغن _ اورجینال از حسین اکبری 50 * 40  oil portrayal on board

29 _ نقاشی روباه و اردک ها از حسین اکبری _ کپی رنگ و روغن روی کاغذ  oil portrayal

aed03 %25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2586%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2520%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25BA%25D8%25B0%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C %2520%2520%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

28 _ نقاشی از گنجشک ها از حسین اکبری رنگ و روغن روی کاغذ معمولی 40 * 30

aed03 %25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2586%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2520%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25BA%25D8%25B0%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%2520 %2520%25DA%25AF%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25B4%25DA%25A9%2520%25D9%2587%25D8%25A7 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

27 _ نقاشی از غاز ها رنگ و روغن روی فیبر از حسین اکبری 

063cc %25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2586%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

26 _ نقاشی از گنجشک بدون عنوان _ اورجینال از حسین اکبری 60 * 40 oil portrayal

25 _ نقاشی اورجینال _ گرفتار _ رنگ و روغن روی بوم از حسین اکبری 45 * 35 oil portrayal

24 _ نقاشی رنگ و روغن از اسب ها از حسین اکبری 70 * 50 کپی

47aaf %25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2586%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25207730 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

23 _ نقاشی از ماهی کپی از حسین اکبری رنگ و روغن روی بوم 45 * 35

c5569 %25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2586%2520%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25201300 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

بازدید کنندگان عزیز برای دیدن بقیه نقاشی های  وبلاگم  میتوانند  در قسمت

نوشته های پیشین رفته و بر روی تاریخ های اردیبهشت   1386و به بعد کلیک

کرده و از آثار دیگر نیز دیدن نمایند.فعلا 64 تابلوی اورجینال وکپی و 13 طراحی

در وبلاگ نقاشی ام در معرض دید می باشد. با تشکر اکبری


برچسب‌ها: طراحی و نقاشی از حیوانات, ماهی, گنجشک, اسب, روباه

Article source: http://www.akbari20.blogfa.com/

tiger pelak 2 آموزش نقاشی رنگ و روغن فروش تابلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code