طراحی شهری

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 دسامبر 2015

۵

طراحی شهری فرایندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود و با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می‌پردازد و طراحی ساختمان‌ها، فضاها و چشم اندازها را در برمی گیرد و نهایتاً جریانی را به راه می‌اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می‌کند.

تعریف طراحی شهری[ویرایش]

طراحی بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته‌های مختلف علمی و هنری مانند برنامه‌ریزی شهری، معماری و منظر سازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می‌کند و دامنهٔ فعالیتش بسیار گسترده‌است.خطای یادکرد: برچسب‌های ref یافته شد که درونشان محتوایی نبود. یادکرد منبع باید بین برچسب‌ها قرار گیرد. راهنمایی بیشترگستردگی فعالیت طراحی شهری نشان می‌دهد که این فعالیت مانند یک طرح معماری نیست که با طرح مشخصی شروع شود یا پایان پذیردبه عنوان مثال یک میدان به عنوان عنصری از سازمان فضایی شهر در طول تاریخ تکون می‌یابد، دگرگون می‌شود، تغییر می‌کند و یا مدام عوض می‌شود. چنین فضایی می‌تواند از عهد باستان شروع شود، قرون وسطی را پشت سر گذارد، رنسانس را ببیند و امروز هم بتواند در آن فعالیت و زندگی کند. حوزه تداخل طراحی شهری با معماری همواره مورد بحث بوده،همانطور که میزان ارتباط طراحی شهری با برنامه ریزی نیز بحث برانگیز بوده است. پیش از اینکه مسله تداخل تخصص طراحی شهری با معماری یا برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گیرد،لازم است به”مقیاس طراحی”توجه شود.[۱]

راهبردهای طراحی شهری[ویرایش]

برای مکان هایی که دارای تسهیلات ارائه خدمات بدون پیاده شدن ازماشین هستند. نوع ارائه خدمات بدون پیاده شدن ازماشین همانند جایگاه گاز و رستوران صرف غذا بدون پیاده شدن از ماشین درایالات متحده توسعه یافت.این انواع جدید که در دهه 1920 ظهور یافتند دررابطه میان تجارت و ماشین زمانی آزمایش گردید که ماشین(خودرو)وتاثیرش برشکل شهربه عنوان یک پدیده گسترده ظهور پیداکرد. اولین رستورانی که بدون پیاده شدن از ماشین ارئه خدمات می نمود.سال 1921دردالاس ، تگزاس افتتاح گردید که خدمات کنارجاده ای ارائه می نمود منجربه conduct – in پارک کردن درسال 1927 گشت . اوایل 1930پدیده بانک ارائه خدمات بدون پیاده شدن ازماشین درلس آنجلس واولین سینماتئاتر این مدلی در کامرن ، نیوجرسی رویت گردید.مک دونالداولین رستوران کنارجاده ای ازاین نوع خودرادرسال 1946درسن برنادینوکالیفرنیاگشود،اولین رستورانی که باعث افتتاح این چنین رستوران ها تا سال 1953گردید که باقوس های طلایی اندازه واقعی جهت جذب ترافیک خودرو وآشپزخانه اقتصادی به همراه تکنیک حق امتیازفست فودتکمیل گردید. رستوران ازاین نوع درn-owt برگردرپارک Baldwin ،کالفرنیاسال 1948 افتتاح گردید. ازنظرمعماری ،این نوع متحمل و توسعه مهمی دردهه1930 گردیده که ناشی از ایستگاههای کنارجاده ای بدین منظور خاص دردهه 1920بود .مهندس معمار،ماشین راجدید، مکانیزه و مدرن درنظرگرفت که باعث ایجاد طرح های ارائه خدمات بدون پیاده شدن از ماشین به صورتی که مقاومت هوا را درمقابل ماشین کند می گردد. راهبردهای طراحی شهری برای مکان های دارای تسهیلات drive-throughدارای 3هدف اصلی طراحی شهر است:

 1. به منظور حمایت ،ارتقا وایجاد یک منطقه عمومی وهمگانی با کیفیت
 2. به منظور حمایت وارتقا محوطه پیاده رو واتصالات پیاده رو
 3. جهت تشویق توسعه های متناسب وارتقا مضامین موجود یا طراحی شده مربوط به آنها

این راهبردها به مکان های دارای تسهیلات drive-throughکمک می کند تا به اهداف طرح رسمی یعنی راحتی ،امنیت وشبکه پیاده روجذاب وگسترده درامتدادشهر ومنطقه عمومی باکیفیت بالادست یابند . هنگامیکه خیابان ها به سمت پیاده رو ها کشیده می شود ،فعالیت های زندگی خیابانی مهم تر می گرددوبا امنیت و سلامت اقتصادی مناطق محلی ،بومی مرتبط می شود.یکی از چالشهای پیش روی توسعه drive-through تعدیل وتنظیم نیازهای وسایل نقلیه موتوری باهمراه موارد مربوط به پیاده روهااز جمله حمل ونقل عمومی ودوچرخه هاست.جنبه های مهم طراحی یک مکان مناسب که به دستیابی به منطقه عمومی با کیفیت کمک می کند به صورت زیر است:

 1. قراردادن ساختمان ها در حاشیه خیابان
 2. قراردادن ورودی های اصلی درخیابان با مسیر مستقیم از پیاده رو عمومی
 3. تفکیک کردن ترافیک پیاده رو و وسائط نقلیه
 4. قراردادن خطوط توقف ،رانندگی،پارک کردن،کاربردها وخدمات دورتر از خیابان
 5. ارتقا سازگاری ،دسترسی و امنیت پیاده رو[۲]

مکان ها وساختمان های drive-through[ویرایش]

بایستی جهت طراهی این مکان وساختمانها موارد زیرمدنظرو طراحی شوند:

 1. قراردادن درورودی اصلی مستقیم درقسمت پیاده روعمومی بادسترسی آسان به توقف هایTTC
 2. قراردادن درورودی اصلی درگوشه یا اصلی ترین خیابان ،درگوشه پارکینگ
 3. قراردادن کاربردهایی که از خیابان در امتداد پیاده رو عمومی (مانندمکان نشستن رستوران یااداره ها)

حمایت می کنند.

 1. ساخت دیوارهایی در مقابل خیابان که از خیابان قابل دیدن باشد به همراه پنجره های شفاف ،درها و

دیگر مواد ساختمانی شفاف جهت به حداکثر رساندن نمای ساختمان ورابطه میان داخل وخارج جهت حمایت از خیابان وپیاده رو. خطوط توقف و راه های رانندگی کردن:

برای طراحی مکان های دارای تسهیلات drive-through
 1. خطوط رانندگی کردن وتوقف رامیان ساختمان وخیابان قرارندهید.
 2. خطوط توقف ورانندگی کردن رادور ازدیدخیابان عمومی وپیاده رو،پشت یا کنار ساختمان مد نظر بگیرید .
 3. خطوط توقف ورانندگی را به مناظرطبیعی بزرگتر وچشم انداز ودید خیابان ادغام کنید.
 4. حداقل 10 فضای توقف کردن درمحل رستوران وفروش مواغذایی دارای تسهیلات drive-through

فراهم آورید.

 1. حداقل 4 فضای توقف کردن درمحل بانک،داروخانه ودیگر کاربردهای غیرغذایی دارای تسهیلات drive-through فراهم آورید.
 2. فضای توقف کردن با پهنای 5/3متروطول 5/6مترتهیه نمایید.
 3. دریچه های متعددارائه خدمات درخط فردی توقف کردن بایستی جهت کاهش اتلاف وفت درنظر گرفته شوند.
 4. علائم کافی در محل های فراهم گرددکه بایستی جهت حرکت وسایل نقلیه ،علائم توقف با مناطق بدون

ورودی نشان داده شود.[۳]

هنگام طراحی کردن تسهیلات drive-through[ویرایش]

 1. تعدادوپهنای دیوارهای منفک کننده رابه حداقل برسانید.
 2. برای یک مکان نیمه مسدود تنها یک دیوار منفک کننده ودرصورت لزوم برای یک مکان گوشه ای

حداکثر 2دیوار فرآهم کنید.

 1. دسترسی به مکان دارای دیوارهای منفک با خودرو منجر به مکان مناسب وطراحی عملیات ترافیکی

می گردد.

 1. حداقل پهنای دیوار منفک موردنیاز برای راهبردهای مدیریتی دسترسی شهر تورنتو فراهم آورید .
 2. برای ملزومات دسترسی به مکان به راهبردهای مدیریتی دسترسی شهر تورنتو رجوع کنید .
 3. در صورت امکان جهت ارتقاء و افزایش امنیت پیاده رو در خیابان اصلی ،دسترسی به مکان با خودرو را در حاشیه خیابان یا خیابان غیر اصلی فراهم کنید .
 4. پارکینگ را در پشت یا کنار ساختمانی که دور از دید خیابان همگانی و یا پیاده رو است قرار دهید .
 5. پارکینگ ،خروجی خودرو ویا ورودی آن را بین ساختمان و خیابان قرار ندهید .
 6. پارکینگ را مجاور درهای ورودی فرعی تسهیلات قرار دهید به صورتی که لازم نباشد افراد پیاده ای که به خطوط توقف یا رانندگی کردن رسیده اند به داخل ساختمان وارد شوند .
 7. پارکینگ را با منظره ای بزرگتر ادغام کنید .
 8. مناطق آسفالت (سنگ فرش شده)مانند خطوط توقف کردن و رانندگی کردن را به حداقل برسانید و

سطوح نفوذ پذیر آب ومناطق نرم مربوط به ظاهر وقابل تحمل بودن محیطی مکان را با افزایش نفوذ آب به سفره آب ،کاهش آلودگی ناشی از ویژگی های موضعی آب وبه جریان انداختن نیاز در رابطه با زیر ساخت محلی (موضعی)به حداکثربرسانید.

 1. میزان پارکینگ باید باحداقل استاندارد قوانین وآیین نامه منطقه بندی یااستاندارد حاصل شده از طریق

فرایندتصویب توسعه مطابقت داشته باشد.

 1. برای مکان های پارکینگ سطحی به راهبردهای طراحی شده تورنتو رجوع کنید.[۴]

ملزومات کلی ایجاد مناظر طبیعی در مکانهای دارای تسهیلات drive-through[ویرایش]

طراحی کردن مناظر طبیعی (چشم انداز)های مکان دارای تسهیلات drive-throughبه شکلزیر است.
 1. منظره ای با کیفیت بالا و طراحی مناسب فراهم کنید که ایجاد مناظر طبیعی نرم که جذاب و کاربردی است را به حد نصاب میرساند و با محیط طراحی شده موجود به خوبی تطابق و تناسب دارد تا ظاهر مکان را از خیابان و پیاده رو ارتقاء بخشد و جریان حرکت ایمن و راحتی در امتداد پیاده رو فراهم کند مکانهای پاسخگویی ایجاد نماید .
 2. درختان خیابانی ،سنگ فرش بولوار ،چمن وپیاده روهمانند هر یک از شهرهای تورنتو فرآهم آورید.
 3. ایجا مناظر طبیعی درون مکانی را با ارتقا مناظر خیابانی موجود در بولوار عمومی هماهنگ کنید.
 4. مناطق پیوسته دارای مناظر طبیعی نرم با پهنای 2.4متر جهت تعیی خطوط توقف وتجمع ایجاد کنید.
 5. خطوط مکانی را از خودروهای متوقف شده تا حمل تقاطع پیاده رو با فرآهم آوردن مناظر طبیعی نرم

در این مناطق حفظ کنید.

 1. تنوعی از مواد گیاهی مانند درختان را ایجاد کنید مه ملزومات لخش 6.4.3 این مدرک را برآورده

می نماید.

 1. ایجاد مناظر طبیعی را جهت پاسخگویی به مناظر طبیعی مجاور یا قابل رویت طراحی نمایید
 2. یک سیستم عملکردی آبیاری را جهت اطمینان یافتن از آب رسانی مناسب مناظر طبیعی نرم و افزایش

مواد کشت کردن وکاهش هزینه های حفظ وبقا طولانی مدت فرآهم آورید.در نتیجه از قابلیت زیست پذیری ایجاد مناظر طبیعی اطمینان حاصل نمایید. جهت اطمینان یافتن از اینکه مکان های دارای تسهیلات drive-through سازگاری پیاده رو را افزایش می دهند وجهت فراهم آوردن محیطی ایمن برای کاربران ،کارگذاران ،کاربردهای مجاوروپیاده روهای پیاده رو همگانی طراحی می شوند:

 1. طراحی نکان وساختمان بایستی امنیت کاربران مکان ،کارگران وعابران خیابانی ومکان های مجاور

راجهت حفظ خطوط دید مناسب ،مراقبت وروشن سازی طی روز وشب تحت ملاحظه قرار دهد.

 1. مسیرهای جریان حرکت پیاده رو ایمن ومجزا را فراهم وبه وضوح تعیین کنید این تعیین حدود بایستی

درارتباط باجریان حرکت خودرو برای تسهیلات drive-through ومکان بزرگتر صورت پذیرد که از تکنیک هایی مانند محل عبور عابر پیاده رو ،تغییر درمصالح سنگفرش ،میله مهاروایجاد مناظر طبیعی جهت مجزا نمودن آنها از خطوط توقف ورانندگی کردن استفاده می کنند.

 1. مسیرهای جریان حرکت پیاده رویی را تهیه کنید که دارای پهنای حداقل 1.5 متروفاقد میله ونرده(مانع)

باشد همانطور که بوسیله ساختمان انتاریوتعیین گردید.

 1. از دسترسی به پیاده روبدون مانع ومیله ازقسمت خیابان همگانی به ساختمان ،همانندساختمان انتاریو

اطمینان یابند.

 1. در قسمت ورودی اصلی ساختمان ودر مجاورت محل های توقف گذرگاه عمومی ،برای مناطق نشستن

بیرونی،درامتدادخیابان وبرای سازگاری خاص پیاده رو در ارتباط باساختمان،محافظت آب وهوایی از سایه ،باد وباران فرآهم آورید.

 1. هنگامیکه طبق آیین نامه منطقه بندی به عقب نشینی نیاز داریم ، مکانهای خارجی پاسخگویی با یک مکان خوردن (میزها و صندلی ها)برای کاربردهای رستورانی درون محدوده عقب نشینی فراهم آورید .
 2. سازگاری های پیاده روی مناسب برای مکان را فراهم آورید از جمله باجه تلفن ،مکانی برای دوچرخه و وسایل و لوازم خارجی .
  • نوررسانی کوچک،کم ووابسته به کار ونوررسانی مستقیم را به سمت مکان فراهم آورید تا از نور اضافی کاربردهای مجاوراجتناب نمائید در حالیکه نیاز به نوررسانی کافی را جهت حفظ خطوط دید در شب تعدیل می نمائید .
  • نور رسانی،درخت ،ایجاد مناظر طبیعی نرم ،وسایل خارجی در امتداد پیاده رو در سراسر مکان قرار دهید .
  • نور رسانی و سازگاری پیاده رو را در رابطه با کاربردهای توسعه ای نشان دهید و آنها را با دیدگاه مناظر طبیعی و طراحی مکان بزرگتر ادغام کنید.

خطوط توقف و راه های رانندگی کردن[ویرایش]

هنگام طراحی مکان های دارای تسهیلات drive-through

  • خطوط توقف ورانندگی کردن را میان خیابان وساختمان قرارندهید.
  • خطوط توقف ورانندگی کردن رادور ازدیدخیابان عمومی وپیاده رو،پشت یا کنار ساختمان تعبیه کنید.
  • خطوط توقف ورانندگی را به مناظرطبیعی بزرگتر وچشم انداز خیابان ادغام کنید.
  • حداقل 10 فضای توقف کردن درمحل رستوران وفروش مواغذایی دارای تسهیلات drive-through

فراهم آورید.

  • حداقل 4فضای توقف کردن درمحل بانک،داروخانه ودیگر کاربردهای غیرغذایی دارای تسهیلات drive-through فراهم آورید.
  • فضای توقف کردن با پهنای 5/3متروطول 5/6مترتهیه نمایید.
  • مناطق سنگ فرش شده را به حداقل برسانیدمانندخطوط توقف کردن وسطوح نفوذپذیر آب و مناطق نرم

مربوط به ظاهر وقابل تحمل بودن محیطی مکان را با افزایش نفوذ آب ،به کاهش آلودگی ناشی ازویژگی

  • های موضعی آب وبه جریان انداختن نیاز روی زیر ساخت محلی به حداکثر برسانید.
  • دریچه های متعددارائه خدمات درخط فردی توقف کردن بایستی جهت کاهش اتلاف وفت درنظر گرفته شوند.
  • خطوط متعددتوقف کردن بری یک کاربرد واحد ،دلسرد گردد.
  • علائم کافی در محل های فراهم گرددکه بایستی جهت حرکت وسایل نقلیه ،علائم توقف با مناطق بدون

ورودی نشان داده شود. برخی از اصلاحات آئین نامه منطقه بندی برای شهرداری های سابق ازجمله شهر تورنتو تصویب گردید که drive-through رابه عنوان کاربردی متمایز از مکان تعریف نمودند.هنگام بیان کردن تفاوت ها جهت نشان دادن منطقه بندی موضعی،اصلاحات آئین نامه منطقه بندی ،تعاریف استانداردی را فرآهم آوردند واز مجوزهاوممانعت های (منع ها) مربوط به تسهیلات drive-through درشهر استفاده می کنند به عنوان مثال آئین نامه 2202-779که آئین نامه 86-438 را برای شهر سابق تورنتو اصلاح کرد موارد زیرا ارائه می کند:

  • تسهیلات drive-through (ارائه خدمات بدون پیاده شدن از ماشین)
  • “تسهیلات drive-through ” به معنای استفاده اززمین ،ساختمان یا ساختارها یا بخش هایی جهت ارائه

وتوزیع محصولات وخدمات به صورت کلی وجزئی ازطریق خدمتکار یایک پنجره یا ماشین اتوماتیک به افراد ی که در خودروهای خود در خطوط توقف باقی‌مانده اند وپیاده نشده اند. تسهیلات drive-through ممکن است با کاربردهای دیگری مانند خشک شویی ،اتو شویی،ایستگاه توزیع کننده خشک شویی،شاخه ها ،شعب بانک یا موسسه مالی ،رستوران،مغازه خرده فروشی ،ایستگاه ارائه خدمات مربوط به موتور (وسایل نقلیه خودرو) یا رستوران بیرون بر ادغام گردند.[۵]

مقیاس طراحی[ویرایش]

اصولاً طراحی ابعاد مختلفی دارد.از طراحی شیی ساده،نیمکت یا باجه تلفن که در فضای شهری قرار میگیرد،تا طراحی منطقه همه موضوع بحث طراحی است، با این تفاوت که طراحی در مقیاس کوچک مفهومی محدود دارد،محصول ان مشخص است و خواسته های طراح بیشترمبتنی بر مواردی مانند راحتی،زیبایی،دوام و صرفه اقتصادی است،اما طراحی در مقیاس شهر و منطقه مفهومی وسیعتر پیدا میکندو در اینجا نتیجه کار نه بر اساس طرحهای قطعی،بلکه بر پایه طرح های انعطاف پذیر ومبتنی بررهنمودهای مشخص قرارمیگیردکه با محاسبه عوامل موثر سیاسی واجتماعی-اقتصادی به صورت مداوم درطول زمان شکل میابد ولذا صورت فرایندبه خود میگیرد.درواقع فرایندطراحی یک خانه پیچیده ترازفرایندطراحی یک نیمکت و طراحی یک شهر دشوارترازطراحی یک خانه است و به همین منوال،طراحی محیطی محیطی در مقیاس شهرومنطقه به نسبت بعدبرنامه ریزی پیدامیکند.[۶]

مشکلات[ویرایش]

دشواری پیش بینی آینده ایجاب می‌کند که طراحی شهری انعطاف پذیر باشد، بتواند خود را با حرکات و نوسانات و تصمیم گیری‌ها تطبیق دهد، اصلاح شود و به قولی مدارا کند.

دستور کار طراحان شهری[ویرایش]

 1. وسعت دید دادن به فضای شهری؛ استفاده از ابتکارهایی چند در تولید و بازتولید محیط‌های پیرامونی
 2. طراحی فضاهای ساخته شده؛ از کل شهرها و حومه‌های آنها گرفته تا خیابان‌ها و میدان‌ها ارائه نظرات خود بر چگونگی عمران و احیای شهرها
 3. تحقیق و تفحص پیرامون مناطق مورد نظر و ساکنان آنها در نظر گرفتن بافت فیزیکی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی حاکم بر آن مناطق
 4. تحت تأثیر قرار دادن مردم با ابتکارات خود، کمک به آنها در اتخاذ تصمیم‌هایی مناسب و آموزش آنها جهت ایجاد مکان‌های مطلوب
 5. توسعه سیاست گذاری‌های نوین پیرامون ساخت و سازهای شهری
 6. مشاور گروهی؛ کمک به مردم برای بر عهده گرفتن نقش‌هایی پیرامون سازندگی و طراحی حومه‌ها
 7. ارائه تصاویر گرافیکی از طراحی‌های کلی و تکنیکی گرفته تا استفاده از آخرین دستاوردها در طراحی‌های کامپیوتری

عوامل اکولوژی موثردرطراحی شهری[ویرایش]

 • درجه حرارت محیط(درجه حرارت متوسط سالیانه،متوسط سرد ترین ایام سال،متوسط گرم ترین ایام سال و…)
 • میزان بارندگی درمحیط(باران،برف،تگرگ،بیشترین میزان بارندگی،ایام بارندگی،میزان متوسط بارندگی و…)
 • میزان رطوبت محیط(حداکثر،حداقل،متوسط،ایام مرطوب وشرجی،ایام خشک و….)
 • تابش افتاب(زاویه تابش در ماه های مختلف سال،شدت تابش،ساعات تابش در ایام مختلف سال و…)
 • زمین لرزه ها(شدت،تاریخچه،تواتر و…)
 • معادن موجوددرمحیط
 • خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محیط(استعداد کشاورزی،املاح موجود در خاک،قابلیت استفاده برای مصالح و….)
 • وضعیت آب منطقه(آب جاری،آب زیرزمینی)
 • ویژگی آب محیط(میزان املاح شیمیایی،سختی هدایت الکتریکی،مقدارآلودگی و…)
 • وزش باد درمحیط
 • فضای سبز محیط(جنگلها ،مراتع،زمینهای زراعی،باغها و….)
 • توپوگرافی(کوه ،تپه،دشت،دره،مقدار شیب)
 • زیبایی های طبیعی محیط
 • راه های ارتباطی موجود
 • امکانات بلقوه محیطی برای تعیین نوع عملکردهای شهر[۷]

هدف از طراحی شهری[ویرایش]

طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می‌رود. بدین معنا که چگونه می‌اندیشند، چه امکاناتی در دسترس داشتند و چه متخصصانی نبوغ خود را ارائه دادند تا شهری که در آن زندگی می‌کنیم ساخته شده‌است. زمانی که این عوامل را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم تا ترکیبی از یک شهر را ارائه نماییم، سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه می‌باشد. معیار فرهنگی، سلیقهٔ شخصی، تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی در یک کشور تعیین کنندهٔ نمای ظاهری شهری و بالطبع طراحی شهری است.

طراحی شهری از یک سو باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد و از سوی دیگر تنوع و امکان انتخاب جایگزین متفاوت را برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم سازد.

هدف اول مستلزم یکنواختی استانداردها و جامعیت آن می‌باشد، ولی هدف دوم تنوع استانداردها و به کار گیری تدابیر و راهبردهای متخصصان و افراد ذی‌صلاح در شهرسازی را ایجاب می‌نماید.

طراحی شهری در چارچوب کلی فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم گیری جامعه، نیاز به تشکلات رسمی دارد تا از این طریق قشرها و گروه‌های فرهنگی جامعه نتواند به ارزش‌ها و آرمان‌های خود جامهٔ عمل بپوشانند و پیشنهادهای طراحی را که نهایتاً به صورت سرمایه گذاری شهری، مرمت، نوسازی، بازسازی و ساخت و حفظ بناها در می‌آید، بهتر ارائه دهند.

اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر خود را در مورد شکل شهر و نقش شهر بیان کند در طراحی شهری، تنوع، هماهنگی و زیبایی سیمای شهر و الگوی فعالیت‌ها به بهترین نحو فراهم می‌آید. زیرا در این حالت طراحی شهری رفتارهای جمعی خواسته‌های فرهنگی و هویت گروهی را منعکس می‌سازد. فرضیه اصلی در این جا این است که طراحی خیال پردازانه با استفاده مشترک از فضا و سهیم شدن در امکانات و دسترسی متعدد به عملکردهای شهری و تنوع در شیوه‌های زندگی می‌تواند برخی از تضادهای بارز بین گروه‌ها را از بین ببرد.

هزینه[ویرایش]

طراحی شهری فعالیتی پر هزینه‌تر از برنامه ریزی شهری می‌باشد و مستلزم به کار گیری منابع کمیاب و متخصصان حرفه‌ای ماهر است. این نکته حائز اهمیت است که فعالیت‌های طراحی شهری در جهاتی سوق داده شود که عملکردها و عوامل شکل دهندهٔ شهری بیشترین تأثیر را روی رفتار کلی افراد و بافت و فرم شهر داشته باشد.[۸]

جستارهای وابسته[ویرایش]

 • شهر
 • روستا
 • شهرستان
 • شهرسازی
 • طراحی شهری
 • مدیریت شهری
 • فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت
 • برنامه ریزی شهری

منابع[ویرایش]

Article source: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

tiger pelak 2 طراحی شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code