تی تام

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 دسامبر 2015
تی تام

2a336 5x41rh3 تی تام

طراحي ذغال  :

  قديمي ترين وسيله طراحي است وتن سياه مخملي خوشرنگي دارد كه ازتاثيرتيره ترين مدادهاي گرافيتي پررنگ تراست 0

سبكي ، انعطاف ناپذيري وتنوع درجات تيره روشن ازمهم ترين ويژگي ذغال است براي نمايش نوروسايه وطبيعت وطراحي از اشياء ، مجسمه وانسان بسيار مناسب است .

طراحي بامداد         

 –   ساده ترين ابزارطراحي است  ، وسيله است ساده ، ارزان دردسترس و مناسب براي طراحي است وابزاري است كه بانوك آن ميتوان خطوط متنوع وباپهناي آن ميتوان خطوط ضخيم وسطوح تيره وروشن ايجادكرد 0 و مدادهاي نرم باعلامت B هرچه شماره ها بالاتررود مغزآن نرمتراست وتيرگي بيشتري ايجاد ميكند ومدادهاي سخت باعلامت H هرچه شماره ها بالاتررود نوك مداد سخت تراست ومدادهاي متوسط باعلامت H B  مدادهاي معمولي هستند .

 طراحي قلم فلزي  :

اين قلم به نام قلم فرانسه معروف است قلم موهاي فلزي معمولي شامل يك نوك فلزي است كه به بدنه چوبي ياپلاستيكي سوارمي شود وهريك ازنوك هاي فلزي قلم فلزي راميتوان براين بدنه سوار كرد وبامركب خطوط متنوعي ايجاد كرد 0 باتراكم وتجمع خطوط ميتوان تيرگي وروشني راايجاد كرد

 

طراحي آب ومركب :

  يكي ازمواد مهم وقديمي طراحي آب ومركب است كه باكمك انواع قلم ياقلم مو بكارگرفته ميشود وبامهارت ميتوان سايه روشن هاي متنوعي درآثارخودبكاربرد مركب مايع گاه باغلظت اصلي وگاه درتركيب باآب بكارميرود بجز مركب سياه و قهوه اي استفاده ازمركب سفيد هم درطراحي كاربرد دارد.

 

  

 

كارباآبرنگ مانند آب مركب ازلايه هاي رقيق ورنگهاي روشن آغاز ميگردد ولايه هاي بعدي بعدازخشك شدن لايه قبلي اضافه مي گردد براي نمايش نوروسطوح سفيد اغلب ازسفيدي كاغذاستفاده ميشود روي اين قسمتهامعمولا”نقاشي كارميكند – حلال آن آب است درجات روشني باآب بوجود ميايد معمولا” ازرنگ روشن شروع كرده به تيره ميايد

گواش جزموادخيس ياتركيبي است وتنوع رنگي زيادي دارد اين ماده رنگين ، غليظ وحلال آن آب ميباشد . گواش باغلظت زيادسطح كاغذ رابه صورت كامل ميپوشاند ورنگ جسمي است وخاصيت پوشانندگي داردوبيشتر براي نقاشي پوستر به كارميرود

 

Article source: http://sheek.blogfa.com/cat-2.aspx

tiger pelak 2 تی تام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code