مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 30 دسامبر 2015
مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...

94933 13 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...

فورس پرسکتیو، پرسپکتیو مصنوعی، پرسپکتیو تحمیل شده یا Forced viewpoint تکنیکی در عکاسی است که رابطه مستقیمی با خلاقیت عکاس دارد. اگر می خواهید در عکس های بعدی خود کمی خلاقیت به خرج دهید، این مطلب لنزک را که در آن مجموعه ای از عکس های Forced viewpoint را آماده کرده ایم، از دست ندهید. بیایید تا با پرسپکتیو بازی کنیم.

94933 tub forcedperspectivephotography lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 9 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 8 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 5 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 42 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 4 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 30 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 37 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 3 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 23 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 17 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 16 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 13 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 11 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 12 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 1 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 56 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 55 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 54 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 53 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 52 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 51 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 49 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 48 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 46 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 45 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 44 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...94933 43 lenzak مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...

آیا شما هم عکس Forced viewpoint گرفته اید؟ آن را برای ما به آدرس info@lenzak.com ایمیل نمایید تا در بخش نقد عکس لنزک به نمایش بگذاریم و نظر دوستان لنزکیتان را جویا شویم.

منبع

برگرفته از: tutorart

Article source: http://www.lenzak.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-forced-perspective/

tiger pelak 2 مجموعه عکس های فورس پرسپکتیو ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code