مبانی گریم چهره پردازی و آرایش

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۷ دی ۱۳۹۴

سطح بندی طراحان گریم :

الف- طراح گریم ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه ای و شهرت هنری خاص با سابقه ۳۰ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای طراحی ۵۵ نمایش که به اجرای عمومی ( صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ب- گروه اول : طراح گریم درجه ۱ فردی است با سابقه ۲۰ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم ۴۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ج- گروه دوم: طراح گریم درجه ۲ فردی است با سابقه ۱۶ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم ۳۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
د- گروه سوم: طراح گریم درجه ۳ فردی است با سابقه ۱۳ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم ۲۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ه- گروه چهارم: طراح گریم درجه ۴ فردی است با سابقه ۱۰ سال فعالیت مستمردر حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم ۱۵ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

و- گروه پنجم: طراح گریم درجه ۵ فردی است با سابقه ۷ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و ۱۰ نمایش به عنوان طراح گریم که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ز- گروه ششم: طراح گریم درجه ۶ فردی است با سابقه ۴ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و ۸ نمایش به عنوان طراح گریم که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ح- گروه هفتم: طراح گریم درجه ۷ فردی است با سابقه ۲ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و ۴نمایش به عنوان طراح گریم که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ط- گروه هشتم: دستیار طراح گریم فردی است که در زمینه گریم تحصیل کرده و یا دوره آموزشی معتبر گریم را گذرانده باشد که مورد تایید انجمن گریم وماسک باشد، بدون داشتن سابقه حرفه ای و یا دارای سابقه کمتر از ۳ سال فعالیت مستمر باشد.

سطح بندی مجریان گریم:

الف- مجری گریم ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه ای و شهرت هنری خاص با سابقه ۲۰ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای ۱۰۰ نمایش که به اجرای عمومی ( صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ب- گروه اول : مجری گریم درجه ۱ فردی است با سابقه ۱۶ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۷۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ج- گروه دوم: مجری گریم درجه ۲ فردی است با سابقه ۱۳ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۵۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

د- گروه سوم: مجری گریم درجه ۳ فردی است با سابقه ۱۰ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۴۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ه- گروه چهارم: مجری گریم درجه ۴ فردی است با سابقه ۷ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۳۰ نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای وبرخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

و- گروه پنجم: مجری گریم درجه ۵ فردی است با سابقه ۴ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۲۰ نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای وبرخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ز- گروه ششم: مجری گریم درجه ۶ فردی است با سابقه ۲ سال فعالیت مستمر درحوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۱۰ نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ح- گروه هفتم: مجری گریم درجه ۷ فردی است با سابقه ۱ سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم ۵ نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ط- گروه هشتم: دستیار مجری گریم فردی است که در زمینه گریم تحصیل کرده و یا دوره آموزشی معتبر گریم را گذرانده باشد که مورد تایید انجمن گریم و ماسک باشد، بدون داشتن سابقه حرفه ای و یا دارای سابقه کمتر از ۳ سال فعالیت مستمر باشد.

الف – تحصیلات
الف – ۱) مدرک تحصیلی تخصصی یا معادل ارزشیابی شده آن در مقاطع فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب معادل ۲، ۳، ۴، ۵ اجرای عمومی ( طراحی ) محاسبه و ارزیابی خواهد شد.

الف – ۲) مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب ۱ ، ۲، ۳، ۴ اجرای عمومی ( طراحی ) محاسبه و ارزیابی خواهد شد.
تبصره : مدرک غیر مرتبط با گریم : مدارک عام در رشته های مختلف می باشد.
مدرک مرتبط با گریم شامل مدارک رشته های هنرهای تجسمی ( نقاشی، پیکره سازی، گرافیک، طراحی صنعتی ، صنایع دستی ) و مدارک رشته های نمایشی می باشد. مدارک تخصصی شامل مدارک رشته گریم می باشد

Article source: http://chehrepardazi.blogfa.com/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code