مبانی گریم چهره پردازی و آرایش

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 17 ژانویه 2016

سطح بندی طراحان گریم :

الف- طراح گریم ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه ای و شهرت هنری خاص با سابقه 30 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای طراحی 55 نمایش که به اجرای عمومی ( صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ب- گروه اول : طراح گریم درجه 1 فردی است با سابقه 20 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 40 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ج- گروه دوم: طراح گریم درجه 2 فردی است با سابقه 16 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 30 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.
د- گروه سوم: طراح گریم درجه 3 فردی است با سابقه 13 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 20 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ه- گروه چهارم: طراح گریم درجه 4 فردی است با سابقه 10 سال فعالیت مستمردر حوزه گریم تئاتر و طراحی گریم 15 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

و- گروه پنجم: طراح گریم درجه 5 فردی است با سابقه 7 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و 10 نمایش به عنوان طراح گریم که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ز- گروه ششم: طراح گریم درجه 6 فردی است با سابقه 4 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و 8 نمایش به عنوان طراح گریم که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ح- گروه هفتم: طراح گریم درجه 7 فردی است با سابقه 2 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و 4نمایش به عنوان طراح گریم که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ط- گروه هشتم: دستیار طراح گریم فردی است که در زمینه گریم تحصیل کرده و یا دوره آموزشی معتبر گریم را گذرانده باشد که مورد تایید انجمن گریم وماسک باشد، بدون داشتن سابقه حرفه ای و یا دارای سابقه کمتر از 3 سال فعالیت مستمر باشد.

سطح بندی مجریان گریم:

الف- مجری گریم ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه ای و شهرت هنری خاص با سابقه 20 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای 100 نمایش که به اجرای عمومی ( صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ب- گروه اول : مجری گریم درجه 1 فردی است با سابقه 16 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 70 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ج- گروه دوم: مجری گریم درجه 2 فردی است با سابقه 13 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 50 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

د- گروه سوم: مجری گریم درجه 3 فردی است با سابقه 10 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 40 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ه- گروه چهارم: مجری گریم درجه 4 فردی است با سابقه 7 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 30 نمایش که به اجرای عمومی(صحنه ای وبرخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

و- گروه پنجم: مجری گریم درجه 5 فردی است با سابقه 4 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 20 نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای وبرخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ز- گروه ششم: مجری گریم درجه 6 فردی است با سابقه 2 سال فعالیت مستمر درحوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 10 نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ح- گروه هفتم: مجری گریم درجه 7 فردی است با سابقه 1 سال فعالیت مستمر در حوزه گریم تئاتر و اجرای گریم 5 نمایش که به به اجرای عمومی(صحنه ای و برخوردار از عوامل حرفه ای ) رسیده باشد.

ط- گروه هشتم: دستیار مجری گریم فردی است که در زمینه گریم تحصیل کرده و یا دوره آموزشی معتبر گریم را گذرانده باشد که مورد تایید انجمن گریم و ماسک باشد، بدون داشتن سابقه حرفه ای و یا دارای سابقه کمتر از 3 سال فعالیت مستمر باشد.

الف – تحصیلات
الف – 1) مدرک تحصیلی تخصصی یا معادل ارزشیابی شده آن در مقاطع فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب معادل 2، 3، 4، 5 اجرای عمومی ( طراحی ) محاسبه و ارزیابی خواهد شد.

الف – 2) مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب 1 ، 2، 3، 4 اجرای عمومی ( طراحی ) محاسبه و ارزیابی خواهد شد.
تبصره : مدرک غیر مرتبط با گریم : مدارک عام در رشته های مختلف می باشد.
مدرک مرتبط با گریم شامل مدارک رشته های هنرهای تجسمی ( نقاشی، پیکره سازی، گرافیک، طراحی صنعتی ، صنایع دستی ) و مدارک رشته های نمایشی می باشد. مدارک تخصصی شامل مدارک رشته گریم می باشد

Article source: http://chehrepardazi.blogfa.com/

tiger pelak 2 مبانی گریم چهره پردازی و آرایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code