پاسخ سوال( عمومی شماره 44 ) : نمونه …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 04 مه 2016
پاسخ سوال( عمومی شماره 44 ) : نمونه ...

پاسخ سوال( عمومی شماره ۴۴ ) : نمونه سوال درس طراحی ۱ برای امتحان تغییررشته به رشته هنر پیش دانشگاهی.

2ed3b C359 921 216x300 پاسخ سوال( عمومی شماره 44 ) : نمونه ...
نمونه سوالات طراحی ۱ برای امتحان تغییر رشته هنر پیش دانشگاهی:

۱-طراحی چیست؟
الف _طرح افکنی و نقشه ریزی ب_باز آفریدن تصاویر عینی
ج_نمایش تصاویرذهنی د_همه موارد
۲-کدامیک از خصوصیات زیر از خاصیتهایهنر طراحی می باشد؟
الف_سهولت ب_صراحت ج_قدرت بیان د_ همه موارد
۳-طراحی در ایران به طور مستقل با چه هنرمندانی آغاز شد؟
الف_محمدی _شیخ محمد_رضاعباسی ب_شیخ محمد ج_رضاعباسی د_ هیچکدام
۴-“یادداشتهای تصویری ” کدام شیوه هنری است؟
الف_اتود ب_اسکیس ج_اتود و اسکیس د_ طراحی کامل
۵-انتزاع در طراحی چیست؟
الف_برکندن ب_فاصله گرفتن از تصویر طبیعی و نمایش صفت ویژه موضوع به صورت طرح ج_فاصله گرفتن از موضوع د_ هیچکدام
۶-” ضربات قدرتمند قلم مو و فضای سفید زمینه در طراحی “متعلق به طراحی کدام منطقه است؟
الف_ایران ب_هند ج_چین و ژاپن د_ مصر
۷- نقاشی از اشیاء ،از فاصله نزدیک ( طبیعت بیجان ) از چه هنری آغاز شد؟
الف_هنر شرق ب_هنر یونان ج_هنر روم باستان د_هنر اروپا
۸-نمایش تصاویر سه بعدی به صورت علمی در چه دوره ای و توسط چه کسانی پایه ریزی شد؟
الف_رنسانس (جوتو-مازاتچو-داوینچی) ب_رنسانس(میکل آنژ-دناتللو)
ج_کوبیسم(میکل آنژ) د_ الف و ب
۹-قدیمیترین آثار طراحی کشف شده در ایران در …………….می باشد.
الف_لرستان ب_کاشان ج_شوش د_ همه موارد
۱۰-نور مصنوعی در طراحی چیست؟
الف_ترکیب نور زرد و سفید ب_ نور سفید ج_نور زرد د_ نور زرد و قرمز
۱۱-فضای مثبت :
الف_بخشهای پر نشده تصویر ب_ کادر
ج_بخشهای پر شده تصویر د_ زاویه دید
۱۲-خطوط در طراحی از نظر کیفیت چه حالتی دارد؟
الف_حالتهای عاطفی ب_حالتهای عاطفی و حالت نظم و تفکر
ج_حالتهای آن ازقبل پیش بینی شده است د_ مورد ب وج
۱۳-نمایش حجم و عمق به کمک سه رو ش صورت می گیرد.
الف_پرسپکتیوخطی-رنگی-حجم نمایی از طریق سایه روشن کاری
ب_ پرسپکتیو خطی-یک نقطه ای -دو نقطه ای
ج_پرسپکتیو یک نقطه ای- دو نقطه ای- سه نقطه ای
د_ پرسپکتیو حجم نمایی-خطی
۱۴-در طراحی از منظره هر چه فاصله نزدیک قرار دارد با………………….و هر چه درعمق تصویر قراردارد با درجات ………………نشان داده می شود.
الف_تیره خاکستری-روشن خاکستری
ب_ متوسط خاکستری -روشن خاکستری
ج_روشن خاکستری -تیره خاکستری
د _ تیره خاکستری -تیره خاکستری
۱۵چه وسیله ای از زمانهای قدیم وسیله نقاشی هنر مندان مشرق زمین بوده الست؟
الف_قلم فلزی ب_قلم مو ج_مداد د_راپید
۱۶-کاغذ مناسب در کار با قلم فلزی کدام است؟
الف_کانسون ب_گلاسه ج_کاهی د_معمولی
۱۷-برای نمایش ابر با آ ب مرکب :
الف_لایه لایه رنگ می گذاریم ب_لایه لای رنگ را بر می داریم
ج_از کاغذ ضخیم استفاده می شود د_از رنگهای روشن تر استفاده می کنیم
۱۸-برای طراحی از ابنیه کدام گزینه را باید در نظر داشت؟
الف_استفاده از پرسپکتیو
ب_استفاده از خطوط رابط (محور عمودی و افقی)
ج_استفاده از فضای مثبت و منفی
د_همه موارد
۱۹-کدامیک از اندامها در نمایش حالت ایستایی بدن نقش اساسی دارند؟
الف_استخوان ران و ساق و کف پا
ب_استخوان سر شانه و ستون فقرات
ج_استخوان گردن و کف دست
د_نمایش حجم قفسه سینه
۲۰-کدام ترکیب بندی زیر به طراح کمک می کند تا میان عناصر اصلی تصویر ارتباط نامریی ایجاد کند؟
الف_ترکیب بندی جزء و کل ب_ترکیب بندی مارپیچی ج_ترکیب بندی مثلثی د_ ترکیب بندی زیگزاکی
۲۱-برای طراحان و نقاشان جذابیت طبیعت زنده بیان گر چه چیزی بوده است؟
الف _منشاءاحساسات و کسب مهارت ب_منشاء الهام ،شور و شگفتی ج_منشاء زندگی د_همه موارد
۲۲-توجه به نمادگرایی و تزیین در چه تمدنهایی دیده شده است؟
الف_مصر باستان، بین النهرین ب_یونان ، مصر باستان، بین النهرین ج_یونان د_ هند
۲۳- باربیزون چیست؟
الف_مکتبی که هنرمندان آن طرح را در طبیعت تهیه میکردند و پرده نهایی را در کارگاه می ساختند.
ب_ مکتبی که هنرمندان آن طرح را در کارگاه تهیه میکردند
ج_ مکتبی که هنرمندان آن طرح را درکارگاه تهیه میکردند و پرده نهایی را در طبیعت می ساختند
د_ هیچکدام
۲۴-از خصوصیات این مکتب است”اهمیت دادن به صراحت فرم و استحکام ساختار وبا تاکید بر بیان درونی به مدد رنگ و شکل از طبیعت گرایی،وراههایی برای تحول نقاشی سده بیستم”
الف_امپرسیونیسم ب_پست امپرسیونیسم ج_کوبیسم د_ آبستره
۲۵-مهمترین خصوصیت نقاشی رامبرانت چیست؟
الف_اهمیت به رنگ ب_نور ج_ اهمیت به رنگ ،اسلوب رنگ آمیزی با اهمیت موضوع د_ همه موارد
۲۶-پدر منظره سازی مدرن کیست؟
الف_کورو ب-وان گوک ج_جوتو د_ رامبرانت
۲۷-طرحهای این هنرمند ترکیبی از خطوط مستقیم و موازی ،متلاطم و مواج ، پیچان و مدور،هاشورهای متقاطع را تشکیل می دهد؟
الف_پیسارو ب_کورو ج_کوربه د_وانگوک
۲۸-کدام یک از اصول اولیه کار برای طراحی از اهمیت بیشتری بر خوردار است؟
الف_کادر ب_ترکیب بندی ج_خط افق د_ انتخاب نقطه دید در طبیعت
۲۹-پرسپکتیو چیست؟
الف_اصلی ترین و اولین خط در کادراست. ب_علم مناظر و مرایا است.
ج_محل تلاقی زمین و آسمان است. د_ همان ترکیب بندی است.
۳۰-نقاش فرانسوی که به نور بیشتر از موضوع اهمیت می دادچه نام داشت؟
الف_مونه ب_ پیکاسو ج_داوینچی د_ ترنر
۳۱-بهترین راه برای نشان دادن سایه درطراحی از طبیعت چیست؟
الف_استفاده از سایه سیاه و سفید مطلق ب_ استفاده از خاکستری
ج_ فقط استفاده از سیاه و خاکستری د_ فقط استفاده از سفیدو رنگی
۳۲-یکی از نظریه پردازان هلندی و بزرگان هنر تجریدی که با الگو قرار دادن درخت توانست به شکل خلاقانه ای از هنر انتزاعی دست یابد را نام ببرید؟
الف_رامبرانت ب_مندریان ج_ترنر د_ کورو
۳۳-توجه به ژرف نمایی در طرحها در ایران از چه زمانی دیده شد؟
الف_ صفویه ب_ قاجاریه ج_تیموری د_ معاصر
۳۴-مناسب ترین پرسپکتیو برای داخل ساختمان چیست؟
الف_پرسپکتیودو نقطه ای. ب_ پرسپکتیو سه نقطه ای
ج_ پرسپکتیو یک نقطه ای د _ هیچکدام.
۳۵-مهمترین نکته برای طراحی از بنا و ساختمان کدام مورد است؟
الف_استفاده از پرسپکتیو خاکستری ب_توجه به نور ج_جو و دوری و نزدیکی د_همه موارد
۳۶-اشکال قرینه برای طراحی از فضای معماری سنتی کدام است؟
الف_سردرها ،طاقیهای قوسی شکل ب_فرم دیوارها و ستونهای زیر سقف حیاط
ج_حوض وسط د_همه موارد
۳۷-تفاوت کلی طراحی سنتی با طراحی جدید در چیست؟
الف_اولی نقش منحنیها دومی خطوط متقاطع و زاویه دار ب_ اولی خطوط متقاطع و زاویه داردومی نقش منحنیها
ج_ هر دو در خطوط متقاطع و زاویه دار د_ هر دو در نقش منحنیها
۳۸-مهمترین دگرگونیها در شناخت اندام انسان مربوط به چه قرنی است؟
الف_ قرن شانزدهم ب_ قرن پانزدهم
ج_قرن هفدهم د_قرن هیجدهم
۳۹-راحت ترین و ساده ترین تقسیم بندی در تقسیم اندام نسبت سر به بدن کدام است؟
الف_۸ سر ب_۵/۷ سر ج_۶سر د_۵/۸ سر
۴۰-چه عواملی در طراحی کردن از سر دخالت دارند؟
الف_اندازه استخوان آن و حرکات مفصلی و میمیک ب_فرم و اندازه بدن
ج_حضور ماهیچه و عضلات صورت د_ الف و ج
۴۱-بزرگترین و کلفت ترین استخوان بدن مربوط به کجاست؟
الف_ران ب_دست ج_لگن خاصره د_سر
۴۲-تابلوی دور از خانه اثر کیست؟
الف_ رامبرانت ب_پیکاسو ج- اندرو وایت د_ادوارد مانش
۴۳-اثر خوشه چیان از کیست؟
الف_فرانسوا میله ب_روبنس ج- دلاکروا د_ادوارد مانش
۴۴-کدام یک از تابلوهای زیر اثر هنری مور می باشد؟
الف_ زنی نشسته بر روی صندلی ب_زن الجزایری
ج- گروههای خانواده د_چهره “پاگانی نی
۴۵-اندازه طول پای بدن مردان و پای زنان نسبت به طول بدن چگونه است؟
الف_ اولی یک پنجم دومی یک هفتم ب_ اولی یک ششم دومی یک هشتم
ج- اولی یک هشتم دومی یک ششم د_ اولی یک هفتم دومی یک پنجم
————————————————————-

Article source: http://www.daneshschools.com/moshaver/?p=3463

tiger pelak 2 پاسخ سوال( عمومی شماره 44 ) : نمونه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code