آيا از اتومبيل شناخت داريم

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 24 سپتامبر 2016

       مرحله دوم نحوه سوار و پياده شدن صحيح ، نحوه باز كردن درب كاپوت جلو و موتور ، باز كردن درب

 صندوق عقب ، درب باك بنزين ، چك كردن لاستيك از لحاظ پنچري يا كم باد بودن ، چك كردن آب رادياتور آب باطري ، روغن موتور( با استفاده از گيج روغن )،روغن ترمز و روغن كلاچ و توضيح سطح استاندارد  آن  يا كم بودن

  2) نحوه صحيح استقرار  درون خودرو  ،  شامل موارد :  نشستن صحيح  ، تنظيم صندلي  ،  نحوه قرار    دادن پا  نسبت به قد هنر آموز بروي كلاچ  و ترمز ، تنظيم آئينه ها ( از بين بردن نقاط كور طبق دستور العمل آئين نامه )

آشنايي با امكانات و وسايل مورد استفاده هنر آموز ( كليه علائم – داشبورد  و پنل و سيستم مورد استفاده       و ارائه  آموزش صحيح از سوي مربي )  شناخت و استفاده صحيح از دنده  و آموزش محل هاي دنده عقب ، 1 ، 2 ، 3 ،4 و در خودرو هاي  پيشرفته تر دنده 5 بدون نگاه كردن

 

 

 

آموزش كلمه صكادرات شامل :

( ص ) صندلي بايد تنضيم باشد  ، (ك ) كمر بندي ايمني بسته  شود ، ( آ ) آئينه ها تنظيم شود ،‌( د ) دنده خلاص باشد ،‌( ر) راهنما زده شود به سمت مورد نياز قبل از حركت ، ( ا ) استارت ( قبلاً دنده در حالت خلاص  باشد )  ، ( ت ) ترمز دستي پائين باشد

 

نحوه صحيح گرفتن فرمان در طول مدت رانندگي ۱۰: ۱۰

3) ا قدام به روشن كردن اتومبيل از سوي هنر آموز و نحوه صحيح گرفتن كلاچ –ترمز – گاز، برحسب 5/1 يا 2

دور  موتور و ا قدام به آموزش رها كردن كلاچ از صفر تا 3 و تعادل بين  گاز و كلاچ آموزش داده ميشود .

 

جلسه دوم :

1)آموزش  صحيح حركت و ایست و رعايت كليه موارد مورد نياز خروج از پارك يا توقف و استفاده از        منتهي اليه سمت راست در هنگام حركت .

2)آموزش مقررات ايست كنار جدول – ديوار – يا ماشين هاي پارك شده و مجدداً اقدام به حركت از مناطق ذكر شده

3)آموزش مراحل رها كردن كلاچ در سر بالائي – سرازيري ( نيم كلاچ )

4)اقدام به  آموزش دور زدن هاي 1 فرمان – گردش به راست و گردش به چپ( با سه ايست و دو ايست )

فرعي به اصلي و بلعكس

5)آموزش حركت از دنده 2 و بلعكس درهنگام شروع حركت با تنظيم دور موتور و كاهش سرعت از دنده   سبك تا توقف كامل و افزايش سرعت از دنده سنگين به سبك

6)مقررات و آموزش حركت دنده عقب و رعايت قوانين مورد نياز

7)آموزش چرخش فرمان به صورت ضربدر  و دست روي دست به صورت كامل آموزش داده شود

8)استفاده از ترمز به طور كامل و نحوه صحيح گرفتن ترمز – آهسته – شديد

 نيش ترمز و مراحل مورد استفاده

 جلسه سوم :

1) كليه آموزشهاي  ارائه شده از شروع تا پايان جلسه دوم  عملاً به صورت شفاهي و عملي از سوي مربي از هنر آموز خواسته مي  شود . 

2) ارائه آموزش دنده عقب (  با قوانين مربوطه بطور كامل  ) به طول 50 الي 100 متر بدون از بين رفتن فاصله اوليه بطور كامل و از بين بردن نقاط ضعف هنرجو ،‌و نحوه عبور از موانع با حركت دنده عقب

3) استفاده دنده خودرو از يك به دو و سه و بلعكس – افزايش سرعت – كاهش سرعت و دنده كشي

4) آموزش دور سه فرمان آموزش اوليه و مقررات مربوطه بطور كامل و رفع اشكال كامل

5) تمرين استفاده از ترمز كه در جلسه دوم آموزش داده شده .

 جلسه چهارم :

1)انجام كليه مراحل آموزش داده شده از سوي هنر جو و اعمال خواسته شده و مقررات مربوطه

2)آموزش كامل دور سه فرمان و دو فرمان بطور كامل و رعايت مقررات مربوطه شامل :  خروج از پارك ، ايست 30 درجه ، ايست 90 درجه و رعايت تقدم سمت راست ؛ قرار گرفتن در مسير مستقيم

3)آموزش صحيح توقف كنار اتومبيل هاي پارك شده با قاصله مناسب يا جدول و كنار خيابان فاقد جدول

4) آموزش مقررات پارك دوبل بطور كامل

 

جلسه پنجم  :

1)انجرام مراحل آموزش داده شده از سوي هنر جو تا پايان جلسه چهارم

2)آموزش صحيح و تكميلي پارك دوبل با رعايت كليه مقررات

3)پس از آموزش و انجام پارك دوبل اقدام به حركت با دنده عقب  ، بلافاصله  بعد از انجام پارك دوبل جهت بالا بردن مهارت هنر آموز

4)آموزش پارك L يا پارك وارد شدن به كوچه بصورت دنده عقب با كليه مراحل آموزش مورد نياز

5)پس از انجام پارك  Lرعايت ورود اصلي به فرعي يا از فرعي به اصلي  با رعايت كليه مقررات و ايستهاي مورد نياز شامل – ايست عابر ، ايست رعايت حق تقدم (‌راست يا چپ )‌

 

جلسه ششم  :

1)     انجام كليه مراحل آموزش  داده شده توسط هنرآموز و رفع اشكال آنها

2)     انجام كامل پارك دوبل  و بلافاصله  حركت دنده عقب بعد از اتمام  پارك دوبل

3)     انجام كامل و رفع اشكال پارك  L( پارك كوچه )

4)     انجام كامل و آموزش صحيح و موارد مورد نياز پارك پل – باكليه قوانين مربوطه و دقت در انجام صحيح آن توسط هنر جو ( ايست اوليه – فاصله مناسب – حركت دنده عقب ) ديدن مقدار لازم پل در سه گوش اتومبيل آموزش – چرخش كامل ايست وسط برگرداندن فرمان 2 دور به سمت چپ و اقدام به حركت با دنده عقب و دقت و مراقبت لازم و مقررات مربوطه

 

جلسه هفتم  :

 1 ) ‌انجام كليه مراحل آموزش ديده شده توسط هنرآموز تا پايان جلسه ششم

 2) آموزش و رفع اشكال كليه مراحل قبل از شروع جلسه هفتم

3)آموزش رانندگي با شرايط ترافيك ، حركت در معابر پر رفت و آمد آشنايي كامل با حركت دركوچه( معابر محلي ) خيابان ( اصلي و فرعي ) – اتوبان – و سرعتهاي مجاز مربوطه ، آشنايي با ورودي به ميدان خروج از ميدان- تغيير با دنده هاي موجود در سطح اتوبان ها شناخت لاين هاي مربوطه جهت كاهش و افزايش سرعت

4)آشنايي كامل با ورود و خروج از تقاطع ها و رعايت كليه حق تقدم ها در تقاطع ها ( هم عرض – غير هم عرض ) – سه راه ها – (فرعي به اصلي يا اصلي به فرعي )

5) شناخت خيابان يكطرفه و قانون پارك در محل هاي مجاز و غير مجاز

 جلسه هشتم  :

1)انجام كليه مراحل آموزش از شروع تا پايان جلسه هفتم

2)اختیار كامل با كنترل لازم به هنر آموز تا حد ممكن و افزايش توانايي در كنترل خودرو و استفاده از دنده خودرو از 1 – 2 – 3 –4 و يا 5  با استفاده از سرعت مجاز – رانندگي طبق كتاب آئين نامه جامع و رعايت كليه مقررات مورد لزوم و انجا م مجدد  امورات تردد در معابر عمومي با رعايت مقررات مربوطه

3)آموزش در كاهش سرعت در مقابل دست اندازها و نحوه حركت از روي مانع يا چاله ها و گودي با انجام      نيم كلاچ

 جلسه نهم  :

1)انجام كليه مراحل آموزش داده شده توسط هنر آموز

2)افزايش آمادگي لازم جهت شركت در آزمون مقدماتي عملي آموزشگاه

3)افزايش توانايي در انجام كليه مراحل آموزش داده شده با رفع اشكال

4)در اين جلسه مربي كليه موارد مورد نياز و آموزش داده شده را بصورت تست اجراء مينمايد

5)انجام امورات مربوط به رعايت مقرررات استفاه از دست چپ و در صورت نياز جهت گردش هاي مورد نياز شامل : افقي –   عمودي – پائين – و معاني آنها

 جلسه دهم  :

1)آموزش كليه نكات مورد نياز جهت رانندگي  در شب

2)شناخت و آموزش كليه علائم هشدار دهنده موجود روي داشبورد در پنل اتومبيل و خطرات ناشي از ناديده گرفتن علائم ها

3)آموزش كليه مقررات ديد در شب – رعايت فاصله ها  – نحوه استفاده از نور بالا و نور پائين – استفاده از آئينه هاي خودرو در شرايط مورد نياز رانندگي در شب

4)آموزش ايست و حركت در شب و كليه مقررات مربوطه نسبت به كاهش سرعت و افزايش سرعت در شب و سرعتهاي مجاز رانندگي در شب

 

 

Article source: http://shahrametesam.blogfa.com/

tiger pelak 2 آيا از اتومبيل شناخت داريم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code