عکس هواپیمای جنگنده جت

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۶ دی ۱۳۹۵
عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

مشخصات عقاب F – ۱۵C :

    *

      Crew: Pilot usually فقط خدمه : خلبان
*

      Length: 63 ft 9 in (19.43 m) طول : ۶۳ فوت و ۹ در (۱۹٫۴۳ متر )
*

      Wingspan: 42 ft 10 in (13.05 m) طول بال : ۴۲ فوت و ۱۰ در (۱۳٫۰۵ متر )
*

      Height: 18 ft 6 in (5.63 m) ارتفاع : ۱۸ فوت و ۶ در (۵٫۶۳ متر )
*

      Empty weight: 28,000 lb (12,700 kg) وزن خالی : ۲۸٫۰۰۰ پوند (۱۲۷۰۰ کیلوگرم)
*

      Loaded weight: 44,500 lb (20,200 kg) جهتدار وزن گزارش شده : ۴۴٫۵۰۰ پوند (۲۰۲۰۰ کیلوگرم)
*

      Max takeoff weight: 68,000 lb (30,845 kg) حداکثر وزن برخاست : ۶۸٫۰۰۰ پوند (۳۰۸۴۵ کیلوگرم)
*

      Engines: Twin 29,000 lbf Pratt Whitney F100 afterburning turbofans موتورها : ۲۹۰۰۰ پوندی دوقلو توربوفن پرات و ویتنی F100 afterburning
*

      Maximum speed: Mach 2.5+ (1875 mph, 3018 km/h) حداکثر سرعت : ماخ ۲٫۵ + (۱۸۷۵ مایل در ساعت و ۳۰۱۸ کیلومتر / ساعت)
*

      Combat radius: 1,061 nmi (1,222 mi, 1,967 km) for ban goal مبارزه با شعاع : ۱۰۶۱ NMI (1222 مایل ، ۱۹۶۷ کیلومتر) برای ماموریت ممانعتی
*

      Service roof 65,000 ft (20,000 m) خدمات سقف ۶۵۰۰۰ فوت (۲۰۰۰۰ متر)
*

      Rate of climb: 50,000 ft/min (254 m/s) نرخ صعود : ۵۰۰۰۰ فوت / دقیقه (۲۵۴ m / s و)

 

Lockheed F-22A Raptor لاکهید رپتور F – ۲۲A

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

F – ۲۲ رپتور مشخصات :

    * Crew: Pilot خدمه : خلبان
* Length: 62 ft 1 in (18.90 m) طول : ۶۲ فوت ۱ در (۱۸٫۹۰ متر)
* Wingspan: 44 ft 6 in (13.56 m) طول بال : ۴۴ فوت و ۶ در (۱۳٫۵۶ متر )
* Height: 16 ft 8 in (5.08 m) ارتفاع : ۱۶ پا ۸ (۵٫۰۸ متر)
* Empty weight: 31,700 lb (14,379 kg) وزن خالی : ۳۱٫۷۰۰ پوند (۱۴۳۷۹ کیلوگرم)
* Max takeoff weight: 80,000 lb (36,288 kg) حداکثر وزن برخاست : ۸۰٫۰۰۰ پوند (۳۶۲۸۸ کیلوگرم)
* Engines: Twin 35,000 lb (156 kN) Pratt Whitney F119-PW-100 Pitch Thrust vectoring turbofans موتورها : ۳۵٫۰۰۰ پوند (۱۵۶ کیلونیوتن) دوقلو پرات و ویتنی F119 – PW – ۱۰۰ پیچ رانش توربوفن vectoring
* Maximum speed: Mach 2 (1,325+ mph, 2,132+ km/h) حداکثر سرعت : ماخ ۲ (۱۳۲۵ + مایل در ساعت ، ۲۱۳۲ + کیلومتر / ساعت)
* Combat radius: 410 nmi[65] (471 mi, 759 km) شعاع رزمی : ۴۱۰ NMI [65] (471 مایل ، ۷۵۹ کیلومتر)
* Service roof 65,000 ft (19,812 m) خدمات سقف ۶۵۰۰۰ فوت (۱۹۸۱۲ متر)
* Wing loading: 66 lb/ft² (۳۲۲ kg/m²) بال در حال دانلود : ۶۶ پوند / فوت مربع (۳۲۲ کیلوگرم / مترمربع

احتمال Vought F – ۸E صلیبی

عکس هواپیمای جنگنده جت

F – ۸E مشخصات :

    * Crew: Pilot Only فقط خدمه : خلبان
* Length: 54 ft 3 in (16.53 m) طول : ۵۴ فوت و ۳ در (۱۶٫۵۳ متر )
* Wingspan: 35 ft 8 in (10.87 m) طول بال : ۳۵ فوت ۸ (۱۰٫۸۷ متر)
* Height: 15 ft 9 in (4.80 m) ارتفاع : ۱۵ فوت ۹ (۴٫۸۰ متر)
* Empty weight: 17,541 lb (7,956 kg) وزن خالی : ۱۷٫۵۴۱ پوند (۷۹۵۶ کیلوگرم)
* Loaded weight: 29,000 lb (13,000 kg) جهتدار وزن گزارش شده : ۲۹٫۰۰۰ پوند (۱۳۰۰۰ کیلوگرم)
* Engine: Single 18,000 lbf (80.1 kN) Pratt Whitney J57-P-20A afterburning turbojet موتور : تنها ۱۸۰۰۰ پوندی (۸۰٫۱ کیلونیوتن) هواپیمای دارای توربین جت پرات و ویتنی J57 – P – ۲۰A afterburning
* Fuel capacity: 1,325 US gal (5,102 L) ظرفیت سوخت : ۱،۳۲۵ آمریکا گهل (۵۱۰۲ L)
* Maximum speed: Mach 1.86 (1,225 mph, 1,975 km/h) during 36,000 ft (11,000 m) حداکثر سرعت : ماخ ۱٫۸۶ (۱۲۲۵ کیلومتر در ساعت ، ۱۹۷۵ کیلومتر / ساعت) در ۳۶۰۰۰ فوت (۱۱۰۰۰ متر)
* Combat radius: 450 mi (730 km) مبارزه با شعاع : ۴۵۰ مایل (۷۳۰ کیلومتر)
* Ferry range: 1,735 mi (2,795 km) with outmost fuel tanks محدوده فری : ۱۷۳۵ مایل (۲۷۹۵ کیلومتر) با مخازن سوخت خارجی
* Service roof 58,000 ft (17,700 m) خدمات سقف ۵۸۰۰۰ فوت (۱۷۷۰۰ متر)
* Rate of climb: 31,950 ft/min (162.3 m/s) نرخ صعود : ۳۱۹۵۰ فوت / دقیقه (۱۶۲٫۳ m / s و)

 

Convair F-106 Delta Dart Convair F – ۱۰۶ دلتا دارت

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

Convair F – ۱۰۶ مشخصات دلتا دارت :

    * Crew: Pilot usually فقط خدمه : خلبان
* Length: 70.7 ft (21.55 m) طول : ۷۰٫۷ فوت (۲۱٫۵۵ متر)
* Wingspan: 38.25 ft (11.67 m) بال : ۳۸٫۲۵ فوت (۱۱٫۶۷ متر)
* Height: 20.28 ft (6.18 m) ارتفاع : ۲۰٫۲۸ فوت (۶٫۱۸ متر)
* Maximum weight: 34,510 lb (15,668 kg) حداکثر وزن گزارش شده : ۳۴٫۵۱۰ پوند (۱۵۶۶۸ کیلوگرم)
* Engine: Single 24,500 lbf (108.98 kN) Pratt Whitney J75-17 afterburning turbojet موتور : تنها ۲۴۵۰۰ پوندی (۱۰۸٫۹۸ KN) پرات و ویتنی J75 – ۱۷ afterburning هواپیمای دارای توربین جت
* Maximum speed: 1,525 mph (Mach 2.32, 455 km/h) حداکثر سرعت : ۱۵۲۵ مایل در ساعت (۲٫۳۲ ماخ ، ۴۵۵ کیلومتر / ساعت)
* Combat range: 1,800 mi (2,897 km) مبارزه با محدوده ۱۸۰۰ مایل (۲۸۹۷ کیلومتر)
* Service ceiling: 57,000 ft (17,374 m) خدمات سقف : ۵۷،۰۰۰ فوت (۱۷۳۷۴ متر)
* Rate of climb: 29,000 ft/min (8,839 m/min) نرخ صعود : ۲۹،۰۰۰ فوت / دقیقه (۸۸۳۹ متر / دقیقه)

 

Dassault Rafale M داسو Rafale M

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

# فقط خدمه : خلبان
# Length: 15.27 m (50.0 ft) طول : ۱۵٫۲۷ متر (۵۰٫۰ فوت)
# Wingspan: 10.80 m (35.4 ft) طول بال : ۱۰٫۸۰ متر (۳۵٫۴ فوت)
# Height: 5.34 m (17.4 ft) ارتفاع : ۵٫۳۴ متر (۱۷٫۴ فوت)
# Wing area: 45.7 m² (۴۹۲ ft²) سطح بال : ۴۵٫۷ متر مربع (۴۹۲ فوت ²)
# Max takeoff weight: 24,500 kg (54,000 lb) حداکثر وزن برخاست : ۲۴۵۰۰ کیلوگرم (۵۴،۰۰۰ پوند)
# Engines: Twin 17,000 lbf (75 kN) SNECMA M88-2 afterburning turbofans موتورها : دو قلو ۱۷۰۰۰ پوندی (۷۵ کیلونیوتن) SNECMA M88 – ۲ توربوفن afterburning
# Maximum speed: Mach 1.8 حداکثر سرعت : ۱٫۸ ماخ
# Range: 1,800 km (970 nm, 1,100 mi) برد : ۱۸۰۰ کیلومتر (۹۷۰ نانومتر ، ۱۱۰۰ مایل)
# Service roof 18,000 m (60,000 ft) خدمات سقف ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ فوت)

 

Dassault Mirage III داسو میراژ III

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

 

Specification: Dassault Mirage III مشخصات : داسو میراژ III

    * Crew: Pilot usually فقط خدمه : خلبان
* Length: 15 m (49 ft 3.5 in) طول : ۱۵ متر (۴۹ فوت و ۳٫۵ در)
* Wingspan: 8.22 m (26 ft 11 in) طول بال : ۸٫۲۲ متر (۲۶ فوت و ۱۱ در)
* Height: 4.5 m (14 ft 9 in) ارتفاع : ۴٫۵ متر (۱۴ فوت و ۹ در)
* Empty weight: 7,050 kg (15,600 lb) وزن خالی : ۷۰۵۰ کیلوگرم (£ ۱۵،۶۰۰)
* Max takeoff weight: 13,500 kg (29,700 lb) حداکثر وزن برخاست : ۱۳۵۰۰ کیلوگرم (£ ۲۹،۷۰۰)
* Engine: Single SNECMA Atar 09C turbojet موتور : عطار SNECMA تنها هواپیمای دارای توربین جت ۰۹C
* Maximum speed: Mach 2.2 (2,350 km/h, 1,460 mph) حداکثر سرعت : ۲٫۲ ماخ (۲۳۵۰ کیلومتر / ساعت ، ۱۴۶۰ مایل در ساعت)
* Range: 2,400 km (1,300 NM, 1,500 mi) برد : ۲۴۰۰ کیلومتر (۱۳۰۰ NM ، ۱۵۰۰ مایل)
* Service ceiling: 17,000 m (56,000 ft) خدمات سقف : ۱۷،۰۰۰ متر (۵۶۰۰۰ فوت)

Grumman F-14 Tomcat گرومن F – ۱۴ تامکت

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

GrummanF – ۱۴D سوپر تامکت مشخصات :

    * Crew: Pilot and Radar Operator خدمه : اپراتور خلبان و رادار
* Length: 62 ft 9 in (19.1 m) طول : ۶۲ فوت و ۹ در (۱۹٫۱ متر )
* Wingspan Spread: 64 ft (19.5 m) اسپرد بال : ۶۴ فوت (۱۹٫۵ متر)
* Wingspan Swept: 38 ft (11.58 m) جاروب بال : ۳۸ فوت (۱۱٫۵۸ متر)
* Height: 16 ft (4.88 m) ارتفاع : ۱۶ فوت (۴٫۸۸ متر)
* Wing area: 565 ft² (۵۴٫۵ m²) سطح بال : ۵۶۵ فوت مربع (۵۴٫۵ متر مربع)
* Empty weight: 43,735 lb (19,838 kg) وزن خالی : ۴۳٫۷۳۵ پوند (۱۹۸۳۸ کیلوگرم)
* Max takeoff weight: 74,350 lb (33,720 kg) حداکثر وزن برخاست : ۷۴٫۳۵۰ پوند (۳۳۷۲۰ کیلوگرم)
* Engines: Twin 27,800 lbf (124.7 kN) General Electric F110-GE-400 afterburning turbofans موتورها : دو قلو ۲۷۸۰۰ پوندی (۱۲۴٫۷ KN) جنرال الکتریک F110 – GE – ۴۰۰ afterburning توربوفن
* Maximum speed: Mach 2.34 (1,544 mph, 2,485 km/h) حداکثر سرعت : ماخ ۲٫۳۴ (۱۵۴۴ مایل در ساعت و ۲۴۸۵ کیلومتر / ساعت)
* Combat radius: 500 nmi (575 mi, 926 km) مبارزه با شعاع : ۵۰۰ NMI (575 مایل ، ۹۲۶ کیلومتر)
* Ferry range: 1,600 nmi (1,840 mi, 2,960 km) محدوده فری : ۱۶۰۰ NMI (1840 مایل ، ۲۹۶۰ کیلومتر)
* Rate of climb: 45,000 ft/min (229 m/s) نرخ صعود : ۴۵۰۰۰ فوت / دقیقه (۲۲۹ m / s و

 

Lockheed F-16 Fighting Falcon لاکهید F – ۱۶ مبارزه با فالکون

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

لاکهید مارتین F – ۱۶C مشخصات :

    * Crew: Pilot usually فقط خدمه : خلبان
* Length: 49 ft 5 in (14.8 m) طول : ۴۹ فوت و ۵ در (۱۴٫۸ متر)
* Wingspan: 32 ft 8 in (9.8 m) طول بال : ۳۲ فوت و ۸ در (۹٫۸ متر )
* Height: 16 ft (4.8 m) ارتفاع : ۱۶ فوت (۴٫۸ متر)
* Empty weight: 18,200 lb (8,270 kg) وزن خالی : ۱۸٫۲۰۰ پوند (۸۲۷۰ کیلوگرم)
* Max takeoff weight: 42,300 lb (19,200 kg) حداکثر وزن برخاست : ۴۲٫۳۰۰ پوند (۱۹۲۰۰ کیلوگرم)
* Engine: Single 23,770 lbf (105.7 kN) Pratt Whitney F100-PW-220 or 28,600 lbf (128.9 kN) General Electric F110-GE-100 afterburning turbofan موتور : تنها ۲۳۷۷۰ پوندی (۱۰۵٫۷ KN) پرات و ویتنی F100 – PW – ۲۲۰ یا ۲۸۶۰۰ پوندی (۱۲۸٫۹ KN) جنرال الکتریک F110 – GE – ۱۰۰ afterburning توربوفن
* Maximum speed: Mach 2+ (1,500 mph, 2,414 km/h) حداکثر سرعت : ماخ ۲ + (۱۵۰۰ مایل در ساعت و ۲۴۱۴ کیلومتر / ساعت)
* Combat radius: 340 NM (295 mi, 550 km) مبارزه با شعاع ها : ۳۴۰ NM (295 مایل ، حدود ۵۵۰ کیلومتر )
* Service roof 50,000 ft (15,239 m) خدمات سقف ۵۰۰۰۰ فوت (۱۵۲۳۹ متر)
* Rate of climb: 50,000 ft/min (254 m/s) نرخ صعود : ۵۰۰۰۰ فوت / دقیقه (۲۵۴ m / s و)

 

Saab J-35 Drakken ساب J – ۳۵ Drakken

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

ساب J – ۳۵ مشخصات Drakken :

    *

      Crew: Interceptor – Pilot usually Trainer – Pilot and Trainee خدمه : رهگیر — خلبان تنها ترینر — خلبان و کارآموز
*

      Engine: Single RM6C Volvo Flygmotor turbojet (licence built Rolls Royce design) of 17’۶۶۰ lb bearing موتور : ولوو RM6C تنها هواپیمای دارای توربین جت Flygmotor (مجوز ساخته شده است طراحی رولز رویس) ۱۷’۶۶۰ پوند تراست
*

      Length: 15.35 m طول : ۱۵٫۳۵ متر
*

      Wingspan: 9.4 m طول بال : ۹٫۴ متر
*

      Maximum Weight: 15,000 kg حداکثر وزن : ۱۵،۰۰۰ کیلوگرم
*

      Maximum Speed: 2126 km/h حداکثر سرعت : ۲۱۲۶ کیلومتر / ساعت
*

      Service Ceiling: 19,995 m خدمات سقف : ۱۹۹۹۵ متر
*

      Maximum Range: 720 km حداکثر محدوده : ۷۲۰ کیلومتر

 

Typhoon F1 Jet Fighter TYPHOON F1 جت جنگنده

 

عکس هواپیمای جنگنده جت

عکس هواپیمای جنگنده جت

 RAF Typhoon F1 Specifications: RAF TYPHOON F1 مشخصات :

    *

      Crew: Pilot and Trainee seated in tandem خدمه : خلبان و کارآموز نشسته در پشت سر هم
*

      Engines: Twin 20,250 lbf (90 kN) Eurojet EJ200 afterburning turbofans موتورها : دو قلو ۲۰۲۵۰ پوندی (۹۰ کیلونیوتن) توربوفن afterburning Eurojet EJ200
*

      Length: 15.96 m (52 ft 5 in) طول : ۱۵٫۹۶ متر (۵۲ فوت و ۵ در)
*

      Wingspan: 10.95 m (35 ft 11 in) طول بال : ۱۰٫۹۵ متر (۳۵ فوت و ۱۱ در)
*

      Height: 5.28 m (17 ft 4 in) ارتفاع : ۵٫۲۸ متر (۱۷ FT 4 در)
*

      Empty weight: 11,000 kg (24,250 lb) وزن خالی : ۱۱،۰۰۰ کیلوگرم (۲۴۲۵۰ پوند)
*

      Loaded weight: 16,000 kg[184] (35,300 lb) جهتدار وزن : ۱۶،۰۰۰ کیلوگرم [۱۸۴] (£ ۳۵،۳۰۰)
*

      Max takeoff weight: 23,500 kg (51,800 lb) حداکثر وزن برخاست : ۲۳۵۰۰ کیلوگرم (۵۱۸۰۰ پوند)
*

      Maximum Speed: 1,321mph (2,125km/h) during 36,090ft (11,000m) حداکثر سرعت : ۱۳۲۱ مایل (۲۱۲۵ کیلومتر / ساعت) در ۳۶۰۹۰ فوت (۱۱۰۰۰ متر)
*

      Range: 2,900 km (1,840 mi) برد : ۲۹۰۰ کیلومتر (۱۸۴۰ مایل)
*

      Service ceiling: 19,810 m (65,000 ft) خدمات سقف : ۱۹۸۱۰ متر (۶۵۰۰۰ فوت)
*

      Rate of climb: 315 m/s (62,000 ft/min) نرخ صعود : ۳۱۵ متر / ثانیه (۶۲۰۰۰ فوت / دقیقه)

Article source: http://www.jazzaab.ir/news_detail_4129.html

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code