آموزش نقاشی رنگ روغن

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 ژانویه 2017

در آموزش نقاشی و بخصوص در مبحث نقاشی رنگ روغن، شناساندن رنگها و ترکیبات آنها به هنرجو و متعاقب آن
پرورش حساسیتهای ایشان در درک تفاوتهای ظریف و دقیق مابین رنگها اولویت اصلی است.
در آموزش نقاشی بدلیل کثرت و فراوانی رنگهای قابل استفاده، امکان شناسایی
و فرمول بندی تمام ترکیبات رنگی وجود ندارد. اما هنرجو به تدریج و در مراحل مختلف آموزش،
درکی کلی از هم خانوادگی و همجواری و یا عدم سازگاری و تقابل
رنگها را در نقاشی رنگ روغن بدست خواهد آورد. جهت آشنایی عملی هنرجو با آنچه که بصورت تئوری آموزش داده میشود،
اجرای دقیق و کامل یک تابلوی رنگی توسط استاد و در مقایل دیدگان هنرجو،
میتواند درک مفاهیم سنگین و پیچیده آموزشی را تسهیل نموده و ظرائف و
دقائق فنی و تکنیکی را به هنرجو منتقل نماید.
اصولی ترین متد آموزش نقاشی که تاکنون شناخته شده، شیوه مبتنی بر ارجاع
هنرجو به توان پایه ای ایشان در طراحی و
مرتبط ساختن مباحث مطروحه در آموزش طراحی و آموزش نقاشی به یکدیگر میباشد
و تنها این نوع از آموزش است که میتواند تعمیق بصری و تکامل ذهنی
هنرجوی رشته نقاشی را بدنبال داشته باشد. بخاطر داشته باشیم که آن کس
که خوب نقاشی میکند، جهان پیرامون خویش را بهتر درک میکند و میشناسد.

Article source: http://www.mahvis.net/class3.htm

دیدگاهتان را بنویسید