ورکشاپ آموزش نقاشی سه بعدی – پنج‌شنبه ۵ مرداد ۹۶

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 04 سپتامبر 2017

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻄﺎی دﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از، ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ادراﮐﯽ از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ از درک ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ادراک اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠـﻢ ﺧﻄـﺎی دﯾـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻋﻠـﻢ ﺧﻄـﺎی دﯾـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺗـﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻄﺎی دﯾﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن و اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺑﻪ روﺷﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧـﺎص دﭼـﺎر تغییر نمود تا بیننده درک

 

سرفصل مطالب این ورکشاپ:

مقدمه و آشنایی با خطای دید

معرفی طراحی دگرگون و بررسی نمونه های ابعاد کوچک

طراحی به روش چشمی

ابزارهای رسم دقیق در طراحی چشمی

نورپردازی و سایه ها

روش جسم شفاف در طراحی دگرگون

تفکر فضایی و انتخاب سطوح طراحی

قوانین پرسپکتیو فضایی

درک فضای سه بعدی حقیقی

روش طراحی هندسی دگرگون

طراحی به روش نگاشت سه بعدی، صفحه های ترسیم

طراحی با روش ترکیبی و نکات تکمیلی

 

به تمام شرکت کنندگان در ورکشاپ گواهی نامه شرکت در دوره از طرف آکادمی خطای دید اعطا می‌شود.

برای شرکت در ورکشاپ داشتن دانش طراحی الزامی است.

روز برگزاری:

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح الی ۵ بعداز ظهر

زمانبندی:

آموزش مقدمات طراحی و هندسه ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰

استراحت و پذیرایی ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵

آموزش روش چشمی و تکنیک های وابسته ۱۰:۴۵ الی ۱۲:۳۰

استراحت و نهار ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

آموزش روش هندسی و ترکیبی ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰

پرسش و پاسخ، استراحت و پذیرایی ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۳۰

تمرین تکنیک های اجرای نقاشی سه بعدی ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰

 

 

تصویر دوره قبل این ورکشاپ، برگزار شده در برج میلاد تهران:

محل برگزاری این دوره ورکشاپ آموزش طراحی دگرگون (نقاشی سه بعدی) ابعاد کوچک:

Article source: https://evand.com/events/3dpainting

دیدگاهتان را بنویسید