– وب سایت برقع

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 24 نوامبر 2017

تاریخ هنر: History of Arts

تاریخ هنر امروزه این اصطلاح معرف یک درس و یا یک رشته دروس نظری در مدارس هنر دنیا است که معمولا مباحث معماری، نقاشی، پیکره سازی و هنرهای کاربردی را در بر می گیرد و در آن بیشتر بر تحول سبک های دوره های مختلف تاریخی تاکید می شود.

تاریخچه نگارش تاریخ هنر:

نوشته های پلینی ارشد(حدود سده اول م) درباره نقاشی و پیکرسازی-که بر رساله های قدیم تر مبتنی بود-سرمشق نویسندگان دوران رنسانس برای ثبت تاریخی دستاوردهای معاصرانشان شد.

جرجو وازاری:

 جرجو وازاری در ایتالیا با تدوین کتاب زندگی برجسته ترین نقاشان، پیکره سازان و معماران ادعا کرد که در مقام یک مورخ به بررسی(علتها و ریشه های سبکها و دلیل افت و خیز هنرها) پرداخته است.

یهان وینکلمان آلمانی:

او در کتاب خود، پیکره سازی و نقاشی را اصیل ترین تجلی روح یک ملت به شمار آورد. همین دیدگاه بود که بر اساس فلسفه تاریخ هگل به عنوان نوعی آشکارسازی(ذهن کلی) اعتباری آکادمیک به تاریخ هنر بخشید و راهگشای نگرشی نو به تاریخ هنرها بود.

یاکب بورکهارت سوییسی:

او مشهورترین مورخی که تحول هنرها را در زمینه فرهنگی بررسی کرد.

تاثیر جنبش امپرسیونیسم بر تاریخ هنر:

تحت تاثیر جنبش امپرسیونیسم کوششهایی در جهت بررسی تاریخ هنر بر پایه تجزیه و تحلیل صوری آثار صورت گرفت.

هاینریش ولفلین آلمانی، الویس ریگل اتریشی و برنار برنسن لیتوآنیایی:

سبکهای هنری را بر اساس مقوله های روانشناسی بررسی کردند.

هانری فسیون فرانسوی:

او با برداشت زیست شناختی اش در ارتباط با سرشت تاریخ هنروارد کرده است.

امیل مال و اروین پانفسکی:

آن ها به بررسی موضوع و مضمون اثر هنری اهمیت داده اند.

کشف زیبایی شناسی هنر خاور زمین و هنر قبیله یی:

کشف زیبایی شناسی هنر خاور زمین و هنر قبیله یی، همراه با انتشار گسترده تصاویر چاپی با کیفیت بهتر، بر آگاهی عمومی از گنجینه عظیم هنر بشر افزوده و شوق دستیابی به اطلاعات و نظرات جدیدتر را در مقیاسی وسیع برانگیخته است؛ولی خطر زیاده ساده کردن مباحث را نیز پیش آورده است.

 

Article source: http://borqe.ir/

دیدگاهتان را بنویسید