انستیتوت کمال الدین بهزاد – نقاشی در عرصه های هنری

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 11 فوریه 2018

دیپارتمنت ها!

دیپارتمنت مینیاتوری:

این دیپارتمنت دارای دوبخش مینیاتوری وتذهیب بوده وبرای مدت دوسال که به سبک دوره تیموری ها اجرا میشود بصورت عملی تدریس میگرددوهمچنان دراین بخش دانش آموزان ساخت چندنوع رنگ وبرس میناتوری را می آموزند.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b5%db%b3%db%b7

بخش مینیاتوری: شامل منظره سازی ،فیگورانسان هاوحیوانات وپرندگان وطراحی تمام موضوعات بصورت ذهنی گره های اسلامی، هندسی وغیره را دربردارد.

بخش تذهیب: شامل طراحی عناصرتذهیب وترکیبات تذهیب که شامل طراحی های روی سنگ، شیشه، چوب، کاغذ، گچ ومصحف سازی ودرپهلوی آن شناخت رنگها ، مراقبت ومرمت آثارهنری رانیز دربردارد.

دیپارتمنت گرافیک:

این دیپارتمنت دربخش های شناخت هنرگرافیک، چاپ های دستی، چاپ سلک سکرین،خوشنویسی، پوسترسازی،آرم ولوگوسازی محصلین را مدت دوسال تحت آموزش قرارمیدهد.

دیپارتمنت نقاشی:

دراین دیپارتمنت محصلین ومتعلمین دردوره های دوساله وپنج ساله تحت آموزش دربخش های طراحی ونقاشی مدلهای زنده،مناظرطبیعی، اماکن تاریخی، فیگوردراوینگ وچهره به سبک های مختلف وباروش های رنگ روغن ، آبرنگ، سیاقلم،پنسلی، مداد رنگی ومدادکنته بطورعملی ونظری قراردارد.

دیپارتمنت سرامیک:

دردیپارتمنت سرامیک محصلین مدت دوسال دربخش های مجسمه وسرامیک،طراحی،خوشنویسی،کارگاه صنایع دستی،رسم فنی،مبانی وشناخت رنگها وعکاسی تحت آموزش قرارداشته وبعدازفراغت توانمندی ساختن آثارتزئینی دستی ازجمله ساخت مجسمه های انسان ها ،حیوانات وپرندگان وساخت انواع آبشارها،گلدان ها وغیره را دارا میباشند.

دیپارتمنت موسیقی :

دراین دیپارتمنت دوره سه ساله ازصنف دهم الی دوازدهم شاگردان تحت آموزش بخش های آرمونی،موسیقی افغانی،آلات شناسی ،سلفژودیکته بطورعملی وتیوری قراردارند که درنظراست درآینده دوره لیسه دربخش موسیقی به انستیتوت ارتقا نماید.

Advertisements

Article source: https://institutepkb.wordpress.com/

دیدگاهتان را بنویسید