پرسپکتیو | لنزک

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 06 ژانویه 2015
پرسپکتیو | لنزک

یکی از نصیحت هایی که در دنیای عکاسی خیلی آن را می شنوید، مخصوصاً در شاخه عکاسی از منظره، این است که از صاف بودن کادر مطمئن شوید. با وجود اینکه معمولاً دنبال کردن این مطلب کار درستی است، یکی از ساده ترین راه ها برای تغییر دادن نمای عکس و ایجاد کردن آشفتگی در عکس چرخاندن اندک دوربین است. در قسمت دوم این مطلب لنزک نکات بیشتری را در مورد پرسپکتیو و تاثیراتش روی عکاسی شما مطرح می کنیم.

ادامه مطلب

Article source: http://www.lenzak.com/tags/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88/

Architect

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 03 ژانویه 2015

سه نما:

براي شناخت كامل يك حجم بايد سه نمای آنرا داشته باشیم (مشخصات کامل اندازه، حجم، ارتفاع، ضخامت).

سه نماه= 1- نمای جلو (نمای مقابل) 2- نمای سر (نمای بالا) 3- نمای پهلو (جانبی).

نمای جلو:

نمای اصلی یک حجم.

نمای پهلو یا جانبی:

چنانچه حجم را در حالی که نمای جلوی آن دیده میشود 90 درجه بگردانیم نمای سمت چپ حجم را خواهیم دید که این نما ارتفاع، ضخامت مکعب مستطیل را به ما نشان میدهد.

نمای سر (بالا – افقی)

چنانچه مکعب مستطیل را در حالی که نمای جلوی آن دیده میشود 90 درجه به سمت پائین بچرخانیم نمای بالای آن دیده میشود که این نما نیز عرض و ضخامت حجم را نشان میدهد ( بنابراین با ترسیم سه نما اندازه اصلی یک حجم بدست می آید).

پرسپکتیو

خصوصیات هر پرسپکتیو:

1- فاصله                           2- زاویه دین              3- ارتفاع ناظر

سه بعدی

–        تصاویر مجسم و موازی شامل قائم، مایل (ابلیک) که قائم شامل ایزومتریک و دیمتریک.

–        تصاویر مجسم مرکزی (پرسپکتیو)

ایزومتریک:

رسم ایزومتریک براساس اصول سه محورOx,Oy.Oz   میباشد. در این حالت دو محور Ox.Oy با خط افق زاویه 30 درجه و محور Oz عمود بر خط افق در نقطه O رسم میگردد. اندازه این نوع تصاویر تصویر مجسم با مقیاس 1:1 میباشد.

لازم به توضیح است که طول هر خط در تصاویر ایزومتریک بر روی سه محور به اندازه 82/0 طول واقعی میباشد.در واقع ترسیم اضلاع تحت قاعده ایزومتریک به اندازه 18% از اندازه اصلی بزرگتر رسم میشوند و آن بدلیل سهولت در امر نقشه کشی میباشد.

دیمتریک:

ترسیم دیمتریک نیز بر اساس رسم سه محور کمکیOz,Oy,Ox بوده ، معمولاً محور Oy تحت زاویه حقیقی 25ً و 41 درجه قابل ترسیم است که با تقریب اضافی اندازه آن بر 42 درجه انتخاب میگردد. محور Ox تحت زاویه 7 درجه واقع شده به اندازه طول هر خط بر روی محور Ox,Oz  برابر با 94/0  طول حقیقی و اندازه خط روی محور Oy به انداز 47% طول واقعی میباشد.بر روی محور Oy به اندازه 2/1 طول حقیقی و دو اندازه دیگر و برابر طول حقیقی ترسی میگردد که به اندازه 6% از اندازه واقعی بزرگتر است.

رسم زاویه های 7 درجه و 42 درجه در تصویر دیمتریک:

اول خطی را رسم کرده و آنرا به 7 قسمت مساوی تقسیم، اولین قسمت را امتداد میدهیم به طرف محور x و زاویه بوجود آمده از این امتداد تقریباً 7 درجه میباشد. و در آن سمت هفتمین قسمت از خط تقسیم شده برابر 42 درجه میباشد. (البته این زاویه ها به صورت تناسبی بوده)

نحوه ترسیم دایره در پرسپکتیو

در مرحله اول دایره را در یک مربع محیط میکنیم و در مرحله بعد مربع را رسم کرده و بعد از رسم مربع دو عمود اخراج میکنیم از چهار گوشه مربع و همچنین از تلاقی این عمود ها دو نقطه بوجود می آید که با مرکزیت هریک از این دونقطه شعاعی رسم میگردد که با رسم این دو نیم دایره یک بیضی بوجود میآید که (دایره در پرسپکتیو تبدیل به بیضی میشود).

مایل (ابلیک):

که شامل کاوالیر ، جنرال، کابینت، پلان ابلیک، نما ابلیک که هریک از اینها را با رسم شکل نشان میدهیم.

1-  کاوالیر: تمام اندازه ها حقیقی .

2-    جنرال: هر سه ضلع اندازه 3/2 یا 4/3 کوچکتر میشود.

              
کابینت: تمام اندازه ها نصف میشود.

3-  پلان ابلیک: اندازه ها حقیقی که به دوصورت دو زاویه 45 درجه و دیگری بصورت یک زاویه 30درجه و یک زاویه 60 درجه میباشد.

 

4-  نما ابلیک: خط Y 2/1 اندازه حقیقی.

چند اصطلاح:

Station Point = SP                نقطه دید

E  =(eye)                               چشم

Graund line = G L               خط زمین

Pletute Plane = PP               صفحه مجازی

Horizoh line = HL                خط افق

خط افق= خطی که آسمان را به زمین می دوزد.

          نکته: اگر صفحه تصویر بین شکل و ناظر باشد هر چه به ناظر نزدکتر شود تصویر کوچکتر و اگر این صفحه پشت ناظر قرارگیرد تصویر بزرگتر میگردد.
برای ترسیم یک پرسپکتیو:

1-    صفحه تصویر و خط افق و خط زمین را ترسیم میکنیم.

نکته: فاصله خط زمین و خط افق همان ارتفاع ناظر میباشد. H

2-  اکنون نقطه مرکز دید را (E) در جایی نزدیک به صفحه تصویر ترسیم مینمائیم. با در نظر گرفتن این موضوع که هرچه نقطه دید به تصویر نزدیکتر باشد پرسپکتیو بزرگتر میشود و بلعکس.

3-  با توجه به زوایای دید مناسب برای دیدن یک شی زاویه های 60 و 30 درجه از نقطه دید ترسیم کرده تا صفحه تصویر را قطع کند از این نقطه عمودی بر خط افق رسم میکنیم تا خط افق را در نقاط VP1,VP2 قطع کند.

4-  سپس برای بدست آوردن ارتفاع یکی از اضلاع موازی مخروط را (که ضلع موازی مخروط 30درجه پیشنهاد میشود) را امتداد داده تا صفحه تصویر را در نقطه H قطع کند. نقطه H نیم خطی بر صفحه تصویر رسم میکند که این نیم خط را محل تقاطع نیم خط H, HB` با خط زمین (GL) نقطه صفر ما محسوب میگردد که این نقطه راO نامگذاری میکنیم  از نقطه O به میزان ارتفاع شکل جدا کرده و آن را H محسوب میکنیم.

اکنون برای بدست آوردن پرسپکتیو چهار ضلعی A,B,C,D به ترتیب زیر عمل میکنیم.

از نقطه E  (نقطه مرکز دید) به هریک از رئوس A,B,C,D وصل کرد و امتداد داده  تا صفحه تصویر را در نقطه A1,B1,C1,D1 قطع کنید. از هریک از این نقاط عمودی بر صفحه  تصویر رسم میکنیم و آنها را به ترتیب A0,B0,C0,D0 مینامیم، با در نظر گرفتن اینکه نزدیک رأس به ما نقطه A میباشد از Vp1 به نقطه Oوصل کرده تا خطوط A0, B0 را در نقاط A`,B` قطع نمائیم خط A`B` پرسپکتیو AB میباشد سپس از A` به Vp2 وصل کرده تا خط D0 را در نقطه D` قطع نماید از نقطه D` به Vp1وصل نمایم تا خط CO را در نقطه C` قطع نماید اکنون میتوانیم با وصل کردن نقاط B`,C` به یکدیگر چهارضلعی A`,B`,C`,D` را بدست آوریم.

 برای رسم ارتفاع این حجم

از Vp1 به H وصل مینمائیم وآن را امتداد می دهیم تا A0 , B0در نقاطA`B`قطع نماید ادامه ترسیم همچون مرحله پیش میباشد.

1-   پس از پاک نمودن خطوط اضافه ونیز خطوط ندید(برای نشان دادن خط ندید هم میتوان از خط چین استفاده نمود)هال پس از پاک کردن خطوط ندید مکعب A`,B`,C`,D` – A”,B”,C”,D”نمایان میشود.

2-   توصیهمخروط دید را 30و60درجه ترسیم کنید.
ترسیم پرسپکتیو به گونه ای که به جای سقف کف دیده شود:

3-   همانند تمرین قبل این کار را نجام می دهیم تا جایی که ارتفاع را بدست می آوریم وبه جای اینکه از روی خط اچ ال جدا کرده و به بالا می بریم هال ادامه مراحل همانند تمرین قبل است.

پرسپکتیو1نقطه ای:

همانند قبل خطوط زمین و افق وصفحه تصویر را رسم میکنیم ولی خروط دید را 45درجه رسم میکنیم ونقطه گریز را عمودی رسم می کنیم از نقطه دید ناظر خط HL را قطع کند(Vp)بعد برای بدست آوردن ارتفاع ضلع بالایی را امتداد می دهیم تا روی خط زمین مستطیلی درست شود بعد از نقطهE  مانند حالت قبلی به نقاط مستطیلی وصل کرده و عمودی اخراج می کنیم سپس از نقطه Vp به A1 وبعد به سمت B1 وصل می کنیم به طوری که ارتفاع را درصفحه (روی خط زمین قطع کند)

سپس از نقطهVpدوباره بهA1,B1وصل می کنیم این بار از روی ارتفاع وصل می کنیم.

پرسپکتیو یک نقطه ای(شیوه دوم)

طریقه ترسیم دایره در پرسپکتیو30و60درجه:

همانند گذشته بعد از ترسیم مخروط دید وقرا دادن دایره در آن دایره را در مربعی محاط کرده به طوری که دایره بر روی وسط هر ضلع مربع با مربع نقطه تقاطعی ایجاد کند

هال از نقطه دید به هر یک از این نقطه تقاطع خطی رسم کرده و امتداد می دهیم تا به خط زمین برسد.هال از امتداد این 4خط به صورت قائم چهار گوشه دایره به دست می آید که همانند قبل که گفته شد دایره در پرسپکتیو به صورت بیضی نشان داده می شود.

نکته:برای ترسیم دایره بهتر است که دایره دورتر از نقطه دید باشد تا دایره پرسپکتیو جالب تری به تصویر کشیده شود.

طریقه ترسیم گنبد در پرسپکتیو30و60درجه:

همانند ترسیم دایره است فقط با فرق اینکه به این دایره نیز ارتفاعی داده می شود.

طریقه کشیدن پنجره در پرسپکتیو 30 و 60 درجه:

برای این کار همانند گذشته مخروط دید را رسم کرده، حال پلان را در آن قرار میدهیم که خطی از پلان موازی با 30 درجه و خطی دیگر موازی با 60 درجه همانند قبل خطوطی را از نقطه دید به تمام گوشه های اضلاع رسم کرده تا خط تصویر امتداد میدهیم حال از اینها عمودهای اخراج میکنیم مانند تمرین گذشته. از پنجره ای در پلان بود خطوط را اخراج کردیم و با امتداد این خطوط و جدا کردن ارتفاع از زمین که ارتفاع پنجره از زمین محسوب میشود و با کم کردن ارتفاعی از سقف کف و سقف پنجره بدست میآید حال پنجره را در پرسپکتیو مشاهده میکنید البته با دیدن ضخامت دیوار این پنجره یا این شکل به صورت جزابتری مشاهده میشود.

طریقه کشیدن قوس در پرسپکتیو 30 و 60 درجه:

برای این کار همانند گذشته مخروط دید را رسم کرده، حال پلان را در آن قرار میدهیم که خطی از پلان موازی با 30 درجه و خطی دیگر موازی با 60 درجه همانند قبل خطوطی را از نقطه دید به تمام گوشه های اضلاع رسم کرده تا خط تصویر امتداد میدهیم حال از اینها عمودهای اخراج میکنیم مانند تمرین گذشته. که فقط برروی قوسی که در پلان مشاهده میشود نقطه ای مگذاریم و آنرا هم امتداد میدهیم که این نقطه در پرسپکتیو همان نقطه اوج قوس میباشد این کار همانند کشیدن پنجره است که ارتفاع آن تا سطح زمین و ارتفاع آن تا سقف را جدا میکنیم و از گوشه ها به نقطه اوج قوس وصل میکنیم بصورت نیم دایره حال قوس ما کامل است. ***

:::: عکس های مربوطه را از اینجا دانلود کنید :::::

Article source: http://www.art-first.blogfa.com/post-29.aspx

boghcheh بقچه

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 03 ژانویه 2015

NukeSentinel(tm)
You have attempted to entrance this site with an shabby User Agent.

If we consider this is a mistake we can hit a site webmaster during mahdilatify60(at)gmail(dot)com.

Be SURE to embody a following information in any email!
User Agent: none
Remote Address: 148.251.80.112
Client IP: none
Forwarded For: none

Article source: http://www.boghcheh.com/3-آموزش-پرسپکتیو-دو-نقطه-ای

دانلود عکس منظره و نمای …

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 03 ژانویه 2015
دانلود عکس منظره و نمای ...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر مهندسی نوین طرح میباشد و هرگونه کپی برداری از ان ممنوع می باشد

ليست وبلاگهای به روز شده

Article source: http://meamari.samenblog.com/100/

پرسپکتیو چیست؟ | مهندسی فضای سبز

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 03 ژانویه 2015

 

پرسپکتیو چیست؟

وقتی ما طرحمان را به صورت سه بعدی روی کاغذ میاریم درواقع یک پرسپکتیو ایجاد کردیم

چون اکثرآ نقاشی روی  صفحات  صاف  و  تخت  ( سطح) انجام می شود ، در نتیجه نمی توان به طور واقعی  ایجاد  دوری – نزدیکی ، گودی – برجستگی ، پستی بلندی نمود .

همچنانکه در عکاسی نیز این محدودیت وجود دارد ، ولی می توان روشها و شگرد هایی به کار برد که بیننده تصور کند اشیا را دور – نزدیک ، برجسته و یا گود می بیند .

در زبان تجسمی به  سطوح صاف و تخت ، دو بعدی یا سطح گویند

 به شکل های برجسته – گود ، دور یا نزدیک  ، سه بعدی یا  حجم گفته می شود.

 برای ایجاد تصور سه بعدی یا حجم بر روی سطوح صاف ( دو بعدی ) در هنرهای تصویری به دو شکل می توان عمل کرد :

۱٫پرسپکتیو

۲٫سایه روشن

 پرسپکتیو را که در قدیم علم مناظر و مرایا می گفتند ، به ۳ بخش تقسیم می کنند.

۱٫پرسپکتیو فرم

۲٫پرسپکتیو رنگ

۳٫پرسپکتیو تیره روشن

قبل از پرداختن به موضوع پرسپکتیو این سوال را باید پاسخ گفت که

آیا آموختن آن در هنر های تجسمی واقعا لازم و ضروری است ؟

مسلمآ بدون دانستن آن ها هم می توان خیلی کارها کرد ، همچنانکه کودکان بدون اطلاع داشتن از دانش پرسپکتیو نقاشی می کنند و یا در نقش های دو بعدی ( مثل فرش و کاشی کاری ) و همچنین آثار بو جود آمده توسط بسیاری از نقاشان کارهای با ارزشی پدید آمده است ولی از آنجایی که جهان اطراف ما را حجم و نور فرا گرفته است پس توانایی های پرسپکتیوی کمک فراوانی به فهم بهتر و رابطه بر قرار کردن بیشتر با دنیای عینی اطراف ما می نماید . این موضوع را تجربه  سی و چند ساله اینجانب در آموزش به رشته های مختلف تجسمی ثابت نموده  است که فراگیری آن تا چه حد توانایی و دید هنرجویان را ارتقا داده است . علت احساس عدم توانایی بسیاری از افراد در آموختن نقاشی قبل ار آنکه اقدامی در این جهت کرده باشند ، اکثرا به دلیل عدم اطلاع و تجربه شان از همین اصول و قوانین است . کما اینکه بعد از آن که با روش های ساده و قابل فهم پس از مدت کمی می بینند که می توانند بسیاری از اشیا و مناظر اطراف خود را طراحی نمایند شوق به فراگیری در آن ها افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

 

Article source: http://landscapeeng.ir/?p=84

Quotes of Perspective, Thought-Provoking Quotations & Sayings

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 03 ژانویه 2015

Welcome to The Quote Garden!

celebrating 17 years online   1998-2015

  


  
Find Your Way    HOME     Search     Browse     Site Info    Twitter    Pinterest    Flickr    Blog    Tumblr    Privacy

Quotations of Perspective

Related Quotes     

Philosophical     
Hmmm     
Reality     
Wisdom

There are truths on this side of a Pyrénées, that are falsehoods on a other. ~Blaise Pascal

If we do not lift your eyes we will consider that we are a top point. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

In a participation of eternity, a plateau are as transitory as a clouds. ~Robert Green Ingersoll

What if when we die, they ask “How was heaven?” ~Author Unknown

Advice to children channel a street: damn a lights. Watch a cars. The lights ain’t never killed nobody. ~Moms Mabley

The titillate to save amiability is roughly always customarily a false-face for a titillate to sequence it. ~H.L. Mencken, Minority Report, 1956

Inside my dull bottle we was constructing a beacon while all a others were creation ships. ~Charles Simic

The star is spin and a place that competence seem like a finish competence also be customarily a beginning. ~Ivy Baker Priest

Won’t we come into a garden? we would like my roses to see you. ~Richard Brinsley Sheridan

People who demeanour by keyholes are good to get a suspicion that many things are keyhole shaped. ~Author Unknown

I am cumulative to a earth to compensate for a leisure of my eyes. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

No vigilant is mysterious. The poser is your eye. ~Elizabeth Bowen, The House in Paris, 1935

Sin is geographical. ~Bertrand Russell

I consider in terms of a day’s resolutions, not a years’. ~Henry Moore

Set out from any point. They are all alike. They all lead to a indicate of departure. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

Someone said, “The passed writers are remote from us given we know so many some-more than they did.” Precisely, and they are that that we know. ~T.S. Eliot

Immorality: The probity of those who are carrying a improved time. ~H.L. Mencken

A genuine loyalist is a associate who gets a parking sheet and rejoices that a complement works. ~Bill Vaughan

In sequence for something to spin clean, something else contingency spin dirty. ~Imbesi’s Conservation of Filth Law

If you’re being run out of town, get in front of a throng and make it demeanour like a parade. ~Author Unknown

Do not call any work basic until we have watched a unapproachable chairman do it. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

Chaos is a name for any sequence that produces difficulty in a minds. ~George Santayana

The impulse one gives tighten courtesy to any thing, even a blade of weed it becomes a mysterious, awesome, indescribably pretentious star in itself. ~Henry Miller

All honor’s wounds are self-inflicted. ~Andrew Carnegie

The rivalry is anybody who’s going to get we killed, no matter that side he’s on. ~Joseph Heller, Catch-22

There’s no such thing as bragging. You’re possibly fibbing or explanation a truth. ~Al Oliver

A penny will censor a biggest star in a Universe if we reason it tighten adequate to your eye. ~Samuel Grafton

Is a potion half empty, half full, or twice as vast as it needs to be? ~Author Unknown

If a customarily apparatus we have is a hammer, we tend to see any problem as a nail. ~Abraham Maslow

Don’t consider of organ donations as giving adult prejudiced of yourself to keep a sum foreigner alive. It’s unequivocally a sum foreigner giving adult roughly all of themselves to keep prejudiced of we alive. ~Author Unknown

Be clever how we conclude a world: It is like that. ~Erich Heller

Astronomers always work in a past; given light takes time to pierce from one place to another, they see things as they were, not as they are. ~Neale E. Howard, The Telescope Handbook and Star Atlas, 1967

Each act is virgin, even a steady ones. ~René Char

We don’t see things as they are, we see them as we are. ~Anaïs Nin

The aim of an evidence or contention should not be victory, though progress. ~Joseph Joubert, Pensées, 1842

The normal male will bristle if we contend his father was dishonest, though he will gloat a tiny if he discovers that his great-grandfather was a pirate. ~Bern Williams

No male though feels some-more of a male in a star if he have though a bit of belligerent that he can call his own. However tiny it is on a surface, it is 4 thousand miles deep; and that is a unequivocally large property. ~Charles Dudley Warner

The male who invented a initial circle was an idiot. The male who invented a other three, he was a genius. ~Sid Caesar

When a male sits with a flattering lady for an hour, it seems like a minute. But let him lay on a prohibited stove for a notation — and it’s longer than any hour. That’s relativity. ~Albert Einstein

Feast, n. A festival. A eremite jubilee customarily signalized by feeling and drunkenness, frequently in respect of some holy chairman renowned for abstemiousness. ~Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary

Every male takes a boundary of his possess margin of prophesy for a boundary of a world. ~Arthur Schopenhauer, “Studies in Pessimism,” Psychological Observations, 1851

Efficiency is intelligent laziness. ~David Dunham

It is not adequate for a male to know how to ride; he contingency know how to fall. ~Mexican Proverb

If we wish to make an apple cake truly from scratch, we contingency initial invent a universe. ~Carl Sagan

A male should never be ashamed to possess he has been in a wrong, that is though saying… that he is wiser currently than he was yesterday. ~Alexander Pope, in Swift, Miscellanies

Hay is some-more excusable to an donkey than gold. ~Latin Proverb

When we are melancholy demeanour again in your heart, and we shall see that in law we are tears for that that has been your delight. ~Khalil Gibran

If we wish sum security, go to prison. There you’re fed, clothed, given medical caring and so on. The customarily thing lacking… is freedom. ~Dwight D. Eisenhower

Every male regards his possess life as a New Year’s Eve of time. ~Jean Paul Richter

All a suns labor to excite your fire and a bacillus puts it out. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

There is no burnt rice to a inspired person. ~Philippine Proverb

If one male offers we democracy and another offers we a bag of grain, during what theatre of starvation will we bring a pellet to a vote? ~Bertrand Russell

Dare to spin life on a end, and we competence find that vibrated is a truer viewpoint than turvy-topsy. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

Nothing is serve than Earth from Heaven: zero is nearer than Heaven to Earth. ~Augustus William Hare and Julius Charles Hare, Guesses during Truth, by Two Brothers, 1827

As distant as a Moon is concerned, he is always full. ~Terri Guillemets

Nothing in a star can transport during a speed of light, they say, inattentive of a shadow’s speed. ~Howard Nemerov

How many of a daydreams would dim into nightmares, were there a risk of their opening true! ~Logan Pearsall Smith

Everybody’s articulate about people violation into houses though there are some-more people in a star who wish to mangle out of houses. ~Thornton Wilder, The Matchmaker, 1955

A statistician finished a few calculations and detected that given a birth of a republic some-more lives had been mislaid in celebrating autonomy than in winning it. ~Curtis Billings

If we had been around when Rubens was painting, we would have been worshiped as a fanciful model. Kate Moss? Well, she would have been a paintbrush. ~Dawn French

Flowers mostly grow some-more beautifully on dung-hills than in gardens that demeanour beautifully kept. ~Saint Francis de Sales

It is occasionally indeed that one tools on good terms, given if one were on good terms one would not part. ~Marcel Proust, The Fugitive, Remembrance of Things Past, 1925

There will be a time when we trust all is finished. That will be a beginning. ~Louis L’Amour

The abounding would have to eat income if a bad did not yield food. ~Russian Proverb

My play was a finish success. The assembly was a failure. ~Ashleigh Brilliant

The oppressor is zero though a worker incited inside out. ~Herbert Spencer

The bluebird carries a sky on his back. ~Henry David Thoreau

Expectant of larger things,
We try climbing –
Higher
And Higher;
An bid that costs us much,
Leaving us brief of breath
To find only
The belligerent next is many prettier.
~Phillip Pulfrey, “Mountains” Love, Abstraction and other Speculations, www.originals.net

Vision competence infrequently nap in a sun, while it wakens to widest explanation in complete darkness. Thus we am watchful in a trance-like acceptance of opening cavernous depths, crypts of decyphered gloom, agreeable hollows of velvet shade that go down, down to a roots of things. ~Virginia Garland, “The Rain,” Out West: A Magazine of a Old Pacific and a New, Feb 1908

There are those whose solitary explain to deepness is a find of exceptions to a rules. ~Paul Eldridge

There’s an alternative. There’s always a third way, and it’s not a multiple of a other dual ways. It’s a opposite way. ~David Carradine

The assault we do to ourselves in sequence to sojourn loyal to a one we adore is frequency improved than an act of infidelity. ~François VI de la Rochefoucault, Maxims

Just as vicious as carrying a list of priorities is any once in a while starting from a bottom. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

The bondage that connect us many closely are a ones we have broken. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

If we see a star in black and white, you’re blank vicious grey matter. ~Jack Fyock

A boil is no large deal. On someone else’s neck. ~Jewish Saying

I conclude Thee initial given we was never attacked before; second, given nonetheless they took my purse they did not take my life; third, given nonetheless they took my all, it was not much; and fourth given it was we who was robbed, and not we who robbed. ~Matthew Henry

A kind essence knows impoliteness is customarily rapt with distraction. ~Mike Dolan, www.hawaiianlife.com

The bat unresolved upside down laughs during a vibrated world. ~Japanese Proverb

In a ideal clarity zero is uninteresting; there are customarily unfeeling people. ~Brooks Atkinson

Just given a male lacks a use of his eyes doesn’t meant he lacks vision. ~Stevie Wonder

I am not an Athenian or a Greek, we am a citizen of a world. ~Socrates

A “fraternity” is a discord of fraternity. The first… is predicated on a suspicion of exclusion; a second (that is, a epitome thing) is formed on a feeling of sum equality. ~E.B. White, One Man’s Meat, 1944

If we would see others as they see themselves, a prudery would shortly spin compassion. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

Retreat, hell! We’re customarily advancing in another direction. ~Oliver Prince Smith

That, chang’d thro’ all and nonetheless in all a same,
Great in a Earth as in th’ Ætherial frame,
Warms in a Sun, refreshes in a Breeze,
Glows in a Stars, and blossoms in a Trees…
Breathes in a soul, informs a mortal part…
Submit — in this, or any other Sphere,
Secure to be as blest as thou canst bear.
All Nature is though Art, opposite to thee;
All Chance, Direction that thou canst not see;
All Discord, Harmony not understood…
All prejudiced Evil, concept Good…
~Alexander Pope, An Essay on Man

Not all that is some-more formidable is some-more meritorious. ~Saint Thomas Aquinas

An abbreviation competence be a bridge: it competence assistance us over a water: though it keeps us from drinking. ~Augustus William Hare and Julius Charles Hare, Guesses during Truth, by Two Brothers, 1827

An reparation for a Devil: It contingency be remembered that we have customarily listened one side of a case. God has combined all a books. ~Samuel Butler, Note-Books

All religions emanate bibles opposite him, and contend many damaging things about him, though we never hear his side. ~Mark Twain, about a Devil

The shadows: some hide, others reveal. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

No one knows what they’ll do in a impulse of predicament and suppositious questions get suppositious answers. ~Joan Baez, “What Would You Do If….?”

It’s a contrition that philosophical ideals don’t always compare adult to useful reality. We live in an analog world, not a digital one, so binary black-and-white choices and reflexive confluence to absolutes are frequency useful or applicable. Deal with it. ~David C. Hill, ***Dave Does a Blog (hill-kleerup.org/blog)

It’s a contrition that useful existence doesn’t always live adult to a philosophical ideals. There is right and wrong, even if we aren’t always means with a believe of that is which. One can too simply get mislaid in a star of greys, and so rhythmical joining to some absolutes (while acknowledging one’s possess fallibility) can be essential to equivocate shifting down that aged sleazy slope. ~David C. Hill, ***Dave Does a Blog (hill-kleerup.org/blog)

Daughter am we in my mother’s house;
But mistress in my own.
~Rudyard Kipling, “Our Lady of a Snows,” 1898

What is loyal by lamplight is not always loyal by sunlight. ~Joseph Joubert

Johnsons are rare; yet, Boswells are maybe still rarer. ~Thomas Carlyle

With many men, incredulity in one thing springs from blind faith in another. ~Georg Christoph Lichtenberg, “Notebook L,” Aphorisms

If my boat sails from sight, it doesn’t meant my tour ends, it simply means a stream bends. ~John Enoch Powell

A light supper, a good night’s sleep, and a excellent morning have mostly finished a favourite of a same male who by indigestion, a nervous night, and a stormy morning, would have valid a coward. ~Earl of Chesterfield

I tighten my eyes and all a star drops dead;
I lift my eyes and all is innate again.
~Sylvia Plath, “Mad Girl’s Love Song”

I went to a cafeteria that advertised breakfast anytime, so we systematic French Toast during a Renaissance. ~Steven Wright

Why assume so glibly that a God who presumably combined a star is still using it? It is positively fathomable that He competence have finished it and afterwards incited it over to obtuse gods to operate. ~H.L. Mencken

There is that wondrous mutation and swoon about an ignorant chairman that humbles and mocks a energy of a noblest fluent genius. ~Walt Whitman

I can’t contend as ever we was lost, though we was doubtful once for 3 days. ~Daniel Boone

But such a tiny and pardonable thing as an powerful can dispossess we of a steer of such a miraculous fact as a sun. ~Meher Baba

“[R]omantic” doesn’t meant “sugary.” It’s dim and worried — a anger of passion, a despondency of an faith that we can’t attain. ~Catherine Breillat

The demon can bring Scripture for his purpose. ~William Shakespeare, The Merchant of Venice

Saint, n. A passed sinner revised and edited. ~Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary, 1911

Dreams alone aren’t adequate to make your swell full. ~Animal Crossing: Wild World (Nintendo video game) combined by Takayuki Ikkaku, Arisa Hosaka, and Toshihiro Kawabata

Thunder is good, rumble is impressive; though it is a lightning that does a work. ~Mark Twain

I have perceptibly overwhelmed a sky and we am finished of it. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

It isn’t that they can’t see a solution. It is that they can’t see a problem. ~G.K. Chesterton

There is no probable line of control that has during some time and place been condemned, and that has not during some other time and place been enjoined as a duty. ~William Lecky

What was many poignant about a lunar excursion was not that group set feet on a moon though that they set eye on a earth. ~Norman Cousins

I’m right-handed, given a associate in my counterpart is left-handed. we start shred from a left; he starts from a right. Differences customarily in perception, though eremite wars have been fought over such. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

The things that are many vicious don’t always roar a loudest. ~Bob Hawke

While his eyes saw a sky, his essence saw Heaven. ~K. Smith

If we see a whole thing — it seems that it’s always beautiful. Planets, lives… But adult tighten a world’s all mud and rocks. And day to day, life’s a tough job, we get tired, we remove a pattern. ~Ursula K. Le Guin

The oppressor dies and his sequence ends, a sufferer dies and his sequence begins. ~Søren Kierkegaard

If all a year were personification holidays,
To competition would be as vapid as to work.
~William Shakespeare, Henry IV

Life is a array of tasks that we positively contingency get finished before they don’t matter any more. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

A means tiny lady has explained that pins are a good means of saving life, “by not swallowing them.” ~Charles Edward Montague, Dramatic Values

[E]very saint has a past and any sinner has a future. ~Oscar Wilde, A Woman of No Importance, 1893

Addictions do come in accessible sometimes: during slightest we have to get out of bed for them. ~Martin Amis

Our deeds establish us, as many as we establish a deeds; and until we know what has been or will be a rare multiple of external with central facts, that consecrate a man’s vicious actions, it will be improved not to consider ourselves correct about his character. There is a terrible duress in a deeds that competence during initial spin a honest male into a deceiver, and afterwards determine him to a change; for this reason—that a second wrong presents itself to him in a guise of a customarily practicable right. The movement that before elect has been seen with that blended common clarity and uninformed perfect feeling that is a healthy eye of a essence is looked during following with a lens of apologetic ingenuity, by that all things that group call pleasing and nauseous are seen to be finished adult of textures unequivocally many alike. ~George Eliot, Adam Bede

If a left-wing is peaceful to give his life for a cause, he’s substantially peaceful to give yours as well. ~David Gerrold

I’m fearful that if we demeanour during a thing prolonged enough, it loses all of a meaning. ~Andy Warhol

The activities we spent your time on yesterday were a things that were vicious to you. Calendars don’t lie. ~Scott Ginsberg, hellomynameisscott.com

The top trait here competence be slightest in another world. ~Khalil Gibran

Sometimes we contingency unfocus a approach to clarity. ~Terri Guillemets

Don’t upset fun with fulfillment, or pleasure with happiness. ~Michael Josephson, whatwillmatter.com

Education is teaching if you’re white — confinement if you’re black. ~James Baldwin

I never ask God to give me anything; we customarily ask him to put me where things are. ~Mexican Proverb

Distance is inspiration’s best hearting. ~E. Marshall

To see a star in a pellet of sand,
And a sky in a furious flower,
Hold perpetually in a palm of your hand
And perpetuity in an hour.
~William Blake (1757-1827), “Auguries of Innocence”

If we cry “Forward,” we contingency make plain in what instruction to go. ~Anton Chekhov

Morning walks —
rich male walks to digest food
a bad to earn.
~Kiran Bantawa, “Morning Walks”

A meaningless tragedy stays perpetually tragic, though it is adult to us possibly it stays perpetually senseless. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

The many extraordinary things that can occur to a tellurian being will occur to you, if we customarily revoke your expectations. ~”Phil’s-osophy” by Phil Dunphy (Christopher Lloyd, Steven Levitan, and Dan O’Shannon, Modern Family, “Schooled,” strange airdate 2012 Oct 10)

A full heart has room for all and an dull heart has room for nothing. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

The best rose-bush, after all, is not that that has a fewest thorns, though that that bears a excellent roses. ~Henry Van Dyke

All group have a reason, though not all group can give a reason. ~John Henry Cardinal Newman

Presence is some-more than customarily being there. ~Malcolm S. Forbes, The Further Sayings of Chairman Malcolm

No male sees far; a many see no over than their noses. ~Thomas Carlyle, “Count Cagliostro,” 1833

Plagiarists, during least, have a consequence of preservation. ~Benjamin Disraeli

Injury, when it is slight, upsets me; when it is clever it calms me. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

A child on a plantation sees a craft fly beyond and dreams of a lost place. A traveler on a craft sees a farmhouse next and dreams of home. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

Complete possession is valid customarily by giving. All we are incompetent to give possesses you. ~Andre Gide

An suspicion can spin to dirt or magic, depending on a talent that rubs opposite it. ~William Bernbach

‘Tis not a meat, though ’tis a ardour creates eating a delight. ~John Suckling, Sonnet, c.1638

The one loyal magnitude of a things that matter in life is that they can’t be insured opposite loss. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

In creating, a customarily tough thing’s to begin; a grass-blade’s no easier to make than an oak. ~James Russell Lowell, A Fable for Critics, 1848

I know what we have given you. we do not know what we have received. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

If a dream is realistic, it’s not unequivocally a dream. It’s a to-do. ~Kim Jason Kotecki, kimandjason.com

How prolonged has it been given someone overwhelmed prejudiced of we other than your body? ~Terri Guillemets

The legal mind is too ordinarily characterized by a courtesy for a fourth decimal as a equal of a whole number. ~Martin H. Fischer

Eventually we comprehend that not all hostile viewpoints come from people who conflict you. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

The rivalry of your rivalry is your friend. ~Proverb

<!–CMTO,qe,rqng,ewrs; When we comprehend that "a mother's place is in a home" is not such an anti-feminist suspicion after all, you've truly begun to consider liberally, globally, holistically, and unselfishly. The shortcoming to save a star is yours, and yours alone. And it is mine, and cave alone. ~Bella Convalesco, 1998
–>
The ability to revoke all to elementary elemental laws does not indicate a ability to start from those laws and refurbish a universe. ~Philip W. Anderson, “More Is Different,” Science Magazine

I have found that a conclusion, “Nobody cares” is always formed on an deficient sampling. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

It all depends on how we demeanour during things, and not on how things are in themselves. The slightest of things with a definition is value some-more in life than a biggest of things though it. ~Carl Jung

If a male could have half his wishes, he would double his troubles. ~Benjamin Franklin

For many men, a merger of resources does not finish their troubles, it customarily changes them. ~Seneca

What’s frustrating about being disliked is that it’s constantly for a wrong reason. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

An exhibitionist is zero though a voyeur. ~S.A. Sachs

The same blockade that shuts others out shuts we in. ~Bill Copeland

The pyramids will not final a impulse compared with a daisy. ~D.H. Lawrence

The genuine excursion of find consists not in seeking new landscapes, though in carrying new eyes. ~Marcel Proust

What we see depends especially on what we demeanour for. ~John Lubbock

An unattempted lady can't exaggerate of her chastity. ~Michel de Montaigne

How, child, do we know where you’re headed? Because I’m there, and we can see we coming. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

The pile-up of a whole solar and stellar systems could customarily kill we once. ~Thomas Carlyle

When a dog runs during you, alarm for him. ~Henry David Thoreau

Conscience gets a lot of credit that belongs to cold feet. ~Author Unknown

The weed competence be greener on a other side of a fence, though we still have to reap it. ~Author Unknown

And see, no longer blinded by a eyes. ~Rupert Brooke

For a republic that has an roughly filth repute for bustle, bustle, bustle, and rush, rush, rush, we spend an huge volume of time station around in line in front of windows, customarily waiting. ~Robert Benchley, Benchley — or Else!

Just remember that if we had a many winning celebrity on earth, you’d always consternation if people favourite we customarily for your personality. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

There is zero possibly good or bad though meditative creates it so. ~William Shakespeare, Hamlet, 1600

Credulity is a man’s weakness, though a child’s strength. ~Charles Lamb, Essays of Elia, Witches and other Night Fears, 1823

Destiny has dual ways of abrasive us — by refusing a wishes and by fulfilling them. ~Henri Frederic Amiel

The retreat side also has a retreat side. ~Japanese Proverb

‘Tis stretch lends grace to a view,
And robes a towering in a cerulean hue.
~Thomas Campbell, Pleasures of Hope

At high waves a fish eat ants; during low waves a ants eat fish. ~Thai Proverb

It takes a while, though eventually we conclude that a people who were always there for a special occasions of a girl had other things to do. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

Innocence many mostly is a good happening and not a virtue. ~Anatole France

Without a assist of influence and custom, we should not be means to find my approach opposite a room. ~William Hazlitt, Sketches and Essays, 1839

The knack of drifting is training how to chuck yourself during a belligerent and miss. ~Douglas Adams, Hitchhikers Guide to a Galaxy

Each impulse is a place you’ve never been. ~Mark Strand

There is though an in. of disproportion between a cushioned cover and a padded cell. ~Gilbert Keith Chesterton

Now, what is it that creates a stage interesting? If we see a male opening by a doorway, it means nothing. If we see him opening by a window — that is during once interesting. ~Billy Wilder

Finish final in your joining and they call we idiot. Finish final in medical propagandize and they call we doctor. ~Abe Lemons

A hole is zero during all, though we can still mangle your neck in it. ~Author Unknown

Everything’s got a moral, if customarily we can find it. ~Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland

To unequivocally suffer a improved things in life, one contingency initial have gifted a things they are improved than. ~Oscar Holmolka

Perhaps there should be one day a week when we tackle your “Things we Gotta Undo” list. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

If a day ever comes when all value doing has been done, there will be copiousness value undoing. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

When those waiters ask me if we wish some uninformed belligerent pepper, we ask if they have any aged pepper. ~Andy Rooney

If we shun punishment for a vices, since should we protest if we are not rewarded for a virtues? ~John Churton Collins, Aphorisms in a English Review, 1914

We have them customarily where they wish us. ~James T. Kirk

Some group see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask since not. ~George Bernard Shaw

I never complained of a vicissitudes of fortune, nor suffered my face to be cloudy during a series of a heavens, solely once, when my feet were bare, and we had not a means of receiving shoes. we came to a arch of Kfah in a state of many dejection, and saw there a male who had no feet. we returned interjection to God and concurred his mercies, and endured my wish of boots with patience, and exclaimed,
Roast fowl to him that’s sated will seem less
Upon a house than leaves of garden cress.
While, in a steer of infirm poverty,
Boiled turnip will a roasted pullet be.
~Saʿdī, translated

Everybody is a genius. But, if we decider a fish by a ability to stand a tree, it will spend a whole life desiring that it is stupid. ~Albert Einstein

Chaperons don’t make morality; they force filth to be discreet. ~Judith Martin

Never is a long, prolonged word, though it’s reduction frustrating than “God knows when.” ~Mignon McLaughlin, The Second Neurotic’s Notebook, 1966

Winning is overrated. The customarily time it is unequivocally vicious is in medicine and war. ~Al McGuire

A lady who sells herself to buy bread for her aged mom or her child, stands on a aloft dignified craft than a embarressed lass who marries a income bag, in sequence to conciliate her whimsical ardour for parties and travel. Of dual men, he is a reduction deceived, a some-more judicious and rational, who pays his messenger of an hour in cash, any time, than he who gets a messenger for life by a matrimony contract, whose multitude was purchased as many as in a former case. Every fondness between male and lady in that possibly one is shabby by a estimable or greedy advantage to be gained by it, is prostitution. ~Max Nordau, Conventional Lies of Our Civilization

Nothing is some-more fascinating than to be expelled from an affliction, though zero is some-more frightening than to be divested of a crutch. ~James Baldwin

There’s such a skinny line between winning and losing. ~John R. Tunis

There are always 3 sides to any story: your side, a other side, and a truth. ~Author Unknown

In a life we competence have lived, a years never pass. On a chairman we competence have been, time never leaves a mark. How opposite would seem a might-have-beens if we could design them as would-be-nows. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

Necessity is not an determined fact, though an interpretation. ~Friedrich Nietzsche

It isn’t a plateau forward that wear we out, it’s a pellet of silt in your shoe. ~Author Unknown

Edible, adj.: Good to eat, and rational to digest, as a worm to a toad, a toad to a snake, a lizard to a pig, a pig to a man, and a male to a worm. ~Ambrose Bierce

In a despotic systematic clarity we all feed on genocide — even vegetarians. ~Spock from Star Trek, “Wolf in a Fold”

Emotion has taught humankind to reason. ~Marquis de Vauvenargues

It is not easy, a choice between God and a devil, for it is presented to us as a choice between redemption and understanding. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

One man’s openness is another man’s vulgarity. ~Kevin Smith

I don’t see how an essay of wardrobe can be indecent. A person, yes. ~Robert A. Heinlein

How many merits one sees in those one likes! how many faults in those one dislikes! Yet people imagination they see with their eyes. ~Augustus William Hare and Julius Charles Hare, Guesses during Truth, by Two Brothers, 1827

Travelers never consider that they are a foreigners. ~Mason Cooley

If anyone were to be peaceful to snippet his skirmish by an ape as his grandfather, would he be peaceful to snippet his skirmish likewise on a side of his grandmother? ~Samuel Wilberforce

What is a random person? It is customarily someone who is removing some-more sex than we are. ~Victor Lownes, Playboy, 1985

Every clamp is customarily an deceit of a required and just function. ~Ralph Waldo Emerson, Journals, 1836

A magnanimous is a regressive who’s been arrested. A regressive is a magnanimous who’s been mugged. ~Wendy Kaminer

I always suspicion a yard was 3 feet, afterwards we started mowing a lawn. ~C.E. Cowman

When we are one of a pieces, it doesn’t seem like a game. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com

It is a extraordinary theme of regard and inquiry, possibly loathing and adore be not a same thing during a bottom. Each, in a pinnacle development, supposes a high grade of cognisance and heart-knowledge; any renders one particular contingent for a food of his affections and devout life on another; any leaves a ardent lover, or a no reduction ardent hater, unequaled and barren by a withdrawal of his object. Philosophically considered, therefore, a dual passions seem radically a same, solely that one happens to be seen in a astronomical heat and a other in a dusky and pale glow. ~Nathaniel Hawthorne

It is not a male who has little, though he who desires more, that is poor. ~Seneca

Where there is maybe a range in that a sketch can tell us zero some-more than what we see with a possess eyes, there is another in that it proves to us how tiny a eyes assent us to see. ~Dorthea Lange

It is easier for me to see all as one thing than to see one thing as one thing. ~Antonio Porchia, Voces, 1943, translated from Spanish by W.S. Merwin

We’re all hookers. What matters is dignity. ~Mike Farren

A hen is customarily an egg’s approach of creation another egg. ~Samuel Butler

There is customarily one flattering child in a world, and any mom has it. ~Chinese Proverb

A sodomite got unequivocally vehement looking during a zoology text. Does this make it pornography? ~Stanislaw J. Lec

When a male goes to a hooker, he’s not profitable her for sex, he’s profitable her to leave. ~Author Unknown

They’ve got us surrounded again, a bad bastards. ~Creighton W. Abrams

Every exit is an opening somewhere else. ~Tom Stoppard

A pedestal is as many a jail as any tiny space. ~Gloria Steinem

Page Information:

www.quotegarden.com/perspective.html

Last mutated 2014 Dec 02 Tue 07:30 PST

Find Your Way    HOME     Search     Browse     Site Info    Twitter    Pinterest    Flickr    Blog    Tumblr    Privacy

  


  

Article source: http://www.quotegarden.com/perspective.html

عکاسی از حیات وحش

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 28 دسامبر 2014

   

عکاسی
حیات وحش   /
 ترجمه
مجید سیاح ( برگرفته از سایت جوزا )

عکاسی از حیوانات تکنیکی ترین و پرچالش ترین نوع عکاسی طبیعت
است. برای گرفتن عکس خوب از حیوانات تنها داشتن دانش هنر کافی
نیست بلکه باید سوژه و تجهیزات خود را بخوبی بشناسید.

 


ترکیب بندی

به تصویر کشیدن یک حیوان کار بسیار ساده ای است اما می بایست
چند قانون ساده در مورد ترکیب بندی را بیاد داشته باشید . از
کادر بندی بسیار بسته اجتناب کنید (مثال B) در غیر اینصورت
سوژه محصور و بسته به نظر می رسد . مهم این است که مقداری فضای
خالی و باز برای حرکت چشم بیننده باقی بگذارید تا تصور پویش و
حرکت را القا کند . این فضای خالی می بایست در جلوی سوژه قرار
بگیرد تا یک تعادل خوب و خوشایند در ترکیب بندی ایجاد کند
(مثال C ). اگر فضای خالی را پشت سوژه قرار دهید اینطور بنظر
می رسد که جانور در حال خارج شدن از تصویر است (مثال A ).

 


چرخش سر:

 قانون
ساده دیگر برای گرفتن عکس خوب این است که باید وقتی عکس بگیرید
که سوژه در حال حرکت به سوی شماست یا حداقل موازی با شما در
حرکت است و یا وقتی که به شما نگاه می کند. این دو عکس این
قانون را نشان می دهد. عکس A واضح و خوب است اما سوژه بطرف
بیرون نگاه می کند که از جذابیت عکس بشدت می کاهد .در عوض در
عکس B سوژه که به شما نگاه می کند، تصویری بسیار صمیمی تر خلق
می کند و نتیجه کلی بسیار مطلوب تر است .

 


 زاویه
دید:

 یکی
از اشتباهات عمومی تمام عکاسان مبتدی گرفتن عکس از حیوانات و
گیاهان از ارتفاع همسطح دید یک انسان است.یعنی 160 تا 170
سانتی متری. معمولا این عکسها یک پرسپکتیو بلند یا کوتاه دارند
و بسیار مبتدی بنظر می رسد . (مثال A ) اگر میخواهید عکسهایتان
جذابتر شوند باید زاویه دید کوتاهتری انتخاب کنید . دوربین
باید در سطح ارتفاع چشمان سوژه یا حتی کمتر باشد. برای اینکه
بتوانید به حد کفایت پایین بیایید به یک سه پایه با پایه مرکزی
کوتاه نیاز دارید. میله وسطی اکثر سه پایه ها بسیار بلند است
اما عمدتا” می توانید با یکی کوتاهتر ان را عوض کنید. با پایه
های کاملا” باز (بصورت عرضی نه طولی) و میله مرکزی کوتاه می
توانید دوربین را تا ارتفاع 20 تا 30 سانتی متری زمین قرار
دهید. عکسهایی که در سطح مساوی با سطح چشمان سوژه گرفته می
شوند پرسپکتیو بهتری دارندو حس رودررو بودن با سوژه را القا می
کند. بعلاوه عکس گرفتن از زاویه کوتاه پس زمینه مبهم تر و
یکنواخت تری ایجاد می کند.
مزیت دیگر ارتفاع کم این است که کار عکاسی حیوانات را بسیار
ساده تر می کند . فیگور تمام نمای بدن انسان باعث ترسیدن بیشتر
حیوانات می شود. در عوض اگر شما در ارتفاع پایین و نزدیک زمین
قرار بگیرید می توانید بدون اینکه سوژه خود را بترسانید بیشتر
به آن نزدیک شوید.

گاهی اوقات وقتی می خواهید پایین تر از سوژه قرار بگیرید و یا
وقتی می خواهید سوژه های بسیار کوچک را عکاسی کنید حتی حداقل
ارتفاع 20 تا 30 سانتی متری هم بسیار بلند است. در این شرایط
تنها راه برای رسیدن به مناسب ترین ارتفاع و زاویه دید قرار
دادن مستقیم دوربین بر روی زمین است. با قرار دادن دوربین روی
زمین می توانید عکسهای واقعا” خارق العاده ای را بگیرید ( مثال
B ) حتی با وجود اینکه نگاه کردن از ویزور دوربین بسیار مشکل
است. ( در این شرایط زاویه یاب مناسب است ) . جدای از این
مساله شما می بایست ازسرعت شاتر بالایی استفاده کنید تا بر
مشکل لرزیدن دوربین فائق شوید . در غیر اینصورت اگر شما از
سوژه ثابتی عکس بگیرید می توانید از کنترل از راه دور استفاده
کنید تا از تکان خوردن دوربین جلوگیری کنید.
 

 


 دیافراگم
– سرعت شاتر و ISO

دیافراگم متغییر بسیار مهمی است زیرا عمق میدان منظره، پس
زمینه و سرعت شاتر به آن بستگی دارد .برای عکاسی حیات وحش
معمولا” بهترین دیافراگم بازترین دیافراگم است مگر اینکه دلیل
مناسبی برای دیافراگم بسته تر داشته باشید . اشتباه عمومی
عکاسان این است که از دیافراگم بسته در جایی که لازم نیست
استفاده می کنند که پس زمینه ناخوشایندی را ایجاد می کند و
باعث استفاده از سرعت شاتر کمتر می شود. برای حیوانات بزرگ جثه
( مثل شیر یا یک عقاب) به حد کفایت عمق میان دارید تا تمام بدن
حیوان فکوس باشد حتی در دیافراگم f/2.8 .برای حیوانات کوچکتر (
مثل اردک یا غاز ) f/4 یا f/5.6 پیشنهاد می شود. f/8 یا f/11
فقط برای سوژه های بسیار کوچک پیشنهاد می شود.

البته اگر عمق میدان بیشتری برای به تصویر کشیدن 2 یا تعداد
بیشتری از حیوانات احتیاج داشته باشید شاید لازم باشد از f/16
یا f/22 استفاده کنید اما پیشنهاد می کنم تنها در موارد بسیار
خاص جایی که خیلی لازم است از این دیافراگم استفاده شود. سرعت
شاتر واقعی چقدر است ؟ اگر سوژه ثابت است می توانید از سرعتهای
بسیار کم حتی 30/1 یا 50/1 استفاده کنید. اما معمولا این مساله
در مورد عکاسی حیوانات اتفاق نمی افتد. اگر سوژه به آرامی
جابجا می شود به حداقل سرعت 125/1 یا 250/1 نیاز دارید. برای
موارد با سرعت بالا به سرعت 500/1 یا 1000/1 یا بیشتر نیاز
دارید . اینها مقادیر تئوری هستند و با تجربه می توانید یاد
بگیرید که چطور راجع به سرعت شاتر جهت هر موقعیت خاص تصمیم
بگیرید. امکان افزایش مقدار ISO کمک بسیار بزرگی برای داشتن
حداکثر سرعت شاتر است. برای افزایش ISO به 400 یا حتی 800 برای
بدست اوردن سرعت شاتر بیشتر تردید نکنید . از دلایلی که باعث
می شود سیستم criterion را انتخاب کنم کم بودن نویز آن در
حساسیتهای بالا است. با یک دوربین criterion می توانید پیوسته در
حساسیت 400 یا 800 عکسهایی با کیفیت خوبی بگیرید .
 


 تله
کانورتورها: Teleconvertors

 تله کانورتورها باعث می شوند که فاصله کانونی با مضربی
از 1.4 یا 2 بیشتر شود و کمک بسیار موثری برای عکاسی حیات وحش
هستند. البته آنها محاسن و معایبی هم دارند و شما می بایست
برای گرفتن نتایج مطلوب همه آنها را بدانید. تله کانورتور
اساسا” یک سیستم نوری است که قسمت مرکزی تصویر گرفته شده توسط
لنز را بزرگتر می کند. نتیجه عملی اینکه می توانید بزرگنمایی
بیشتری داشته باشید اما کمی از وضوح (sharpness) و 1 تا 2 گام
از نور را از دست می دهید. اگر می خواهید با یک تله کانورتور
عکسهای خوبی بگیرید می بایست آن را با یک لنز خوب با هم
استفاده کنید که دارای وضوح زیادی است. اگر تله کانورتور را با
یک لنز زوم استفاه کنید کیفیت تصویر کاهش می یابد. حتی لنزهای
زوم با کیفیت بالا مثل 200-70 f/2.8 نتایج ضعیفی دارند.

کانورتور 1.4x بعنوان بهترین تله کانورتور شناخته می شود زیرا
کیفیت عکس را زیاد کاهش نمی دهد . می توانید با آن لنز 300mm
f/2.8 را به یک تله 420mm f/4 و یا لنز 600mm f/4 را به 840mm
f/5.6 تبدیل کنید . یک گام از نور را از دست می دهید ولی وضوح
عکس خیلی خوب باقی می ماند حتی با بازترین دیافراگم.

ته کانورتور 2x بحث برانگیزتر است. می توان با استفاده از آن
یک 300mm f/2.8 را به 600mm f/5.6 یا یک 600mm f/4 را به لنز
1200mm f/8 تبدیل کنید. افزایش بزرگ نمایی بسیار بالااست اما 2
گام نور را از دست می دهید. بیاد داشته باشید که تمامی دوربین
های criterion بجز بدنه های سری 1 تنها
با دیافراگم موثر 5.6 یا بازتر قادر به اتوفوکوس هستند.
بنابراین اگر لنز شما به f/8 تبدیل شود شما قبلیت اتوفوکوس را
از دست می دهید و حتی مهمتر اینکه وضوح  تصویر با افت
قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود. پیشنهاد نمی شود که با
دیافراگم کاملا باز از تله کانورتر 2x استفاده شود مگر اینکه
شدیدا نیاز باشد زیرا بطور قابل ملاحظه ای از شارپنس عکس کاسته
می شود. حتی تصویر حاصل از یک لنز با کیفیت بالا مثل canon
600mm f/4 وقتی با TC 2x استفاده می شود در بازترین دیافراگم
(مثلا در f/8) تاحدی سافت خواهد بود. با بستن دیافراگم تا حد 1
یا 2 گام ( مثلا f/11 یا f/16 ) با لنز 600mm+ TC 2x وضوح خوبی
خواهید داشت. پیشنهاد می کنم که از TC 2x زمانی استفاده کنید
که واقعا به بزرکنمایی حداکثر احتیاج دارید و در عین حال نور
کافی موجود است تا دیافراگم را تا f/11 ببندید.

تله کانورتور ها حداقل فاصله فوکوس را تغییر نمی دهدند. مثلا
600mm f/4 حداقل فاصله فوکوس 5.5 متر دارد و اگر یک TC 2x به
آن اضافه شود می شود 1200mm f/8 با همان فاصله فوکوس 5.5 متر.
این خصیصه برای سوژه های کوچک بسیار خوب است. با یک لنز 600mm
شما بزرگنمایی 0.12x و با یک تله کانوتور 2x بزرگنمایی 0.24X
را بدست می اورید . این بزرگنمایی برای پرندگان کوچک پروانه ها
و گلها بسیار عالی است.

عمق میدان به اندازه دیافراگم موثر بستگی دارد . یک لنز 300mm
f/2.8+TC 2x به 600mm f/5.6 تبدیل می شود و وقتی با دیافراگم
کاملا باز استفاده می کنید همان عمق میدان لنز 600mm f/5.6 را
خواهید داشت نه عمق میدان f/2.8 را.

 

 


 فلاش

از فلاش بطور گسترده ای در عکاسی حیات
وحش استفاده می شود تا میزان نور را افزایش دهد . در سه شرایط
از فلاش استفاده می شود:
مناسب ترین نور نور طلوع و غروب است . اما اغلب شما می بایست
در طول روز هم از حیوانات عکس بگیرید . نور فلاش می تواند نور
شدید میان روز را متعادل کند و سایه ها را روشن کند و کنتراست
را کاهش دهد و جزییات بیشتری را نمایان کند. این تکنیک پر کردن
با فلاش (fill flash) نامیده می شود. زیرا نور فلاش سایه ها را
پر می کند. برای استفاده از fill peep مقدار فلاش را بین 1-
تا 2.3- تنظیم کنید. لازم است تا مقدار نوردهی منفی باشد زیرا
فلاش می بایست نور موجود را کامل کند و نمی بایست نور طبیعی را
تحت تاثیر قرار دهد در غیر اینصورت عکس مصنوعی بنظر می رسد.

وقتی از یک سوژه با نوردهی از پشت عکس می گیریم معمولا لازم می
شود که کمی از نور فلاش استفاده شود تا جزییات نمایان شوند.
شما می بایست خیلی دقت کنید زیرا حفظ نور زیبای پشت سوژه لازم
است. از فلاش بین استاپ 2- تا 2.7- استفاده کنید تا بهترین
نتایج را بدست اورید . همیشه تصویر را در LCD دوربین چک کنید
تا مطمئن شوید که فلاش نور اضافی به نور طبیعی نداده است.
وقتی هوا ابری است یا سوژه کاملا در سایه است کنتراست به میزان
قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. این شرایط ایده الی است .زیرا
اجازه می دهد رنگها و جزییات بخوبی ثبت شوند . اما گاهی اوقات
کنتراست بشدت کاهش می یابد . در این شرایط بکمک کمی نور فلاش
می توان کمی سایه ایجاد کرد . پیشنهاد می کنم بین 1- تا 2-
فلاش را تغییر دهید.
کاهش یا افزایش کنتراست تنها هدف فلاش نیست. مزیت دیگر نو فلاش
ایجاد مختصر نور منعکس شده در چشمان سوژه است. این انعکاس
جذابیت و تازگی بیشتری به سوژه می دهد.اگر معمولا از سوژه ها
با فاصله زیاد عکس می گیرید به یک فلاش قوی احتیاج دارید( حتی
فکر استفاده از فلاش خود دوربین را از ذهن خود بیرون کنید) .
در حال حاضر بهترین فلاش criterion مدل 580 EX است و برای Nikon
مدل SB-800 . این مدلها گاید نامبر بالایی دارند اما گاهی همین
فلاشهای قدرتمند هم کافی نیستند. خوشبختانه یک روش ساده و
ارزان برای افزایش 2 تا 3 استاپی برای استفاده بیشتر از نور
فلاش وجود دارد. Better Beamer. BB لنزی است که در جلوی فلاش
نصب می شودو نور فلاش را متمرکز می کند. می توانید یک BB را از
طریق اینترنت با قیمت حدود 40 دلار خریداری کنید . چهار مدل
مختلف از BB وجود دارد بنابراین هنکام خرید مواظب باشید که
مناسبترین را انتخاب کنید.

 

ترجمه مجید سیاح 
17/6/89

برگرفته
از سایت جوزا

 

 

Article source: http://www.prophotocom.com/photography/wildlife.asp

موضوع : طراحی ویلا

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 28 دسامبر 2014
موضوع : طراحی ویلا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر مهندسی نوین طرح میباشد و هرگونه کپی برداری از ان ممنوع می باشد

ليست وبلاگهای به روز شده

Article source: http://meamari.samenblog.com/78/

Perspective: The Rise of Renaissance Perspective: Page 2

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 28 دسامبر 2014


<![CDATA[]]>The Rise of Renaissance Perspective

Undoubtedly Raphael’s best-known ‘prospettiva’ is a ‘School of Athens’, a fresco embellished on one wall of a Raphaelle Stanze during a Vatican in 1510 (Figs. 4 6). It is a earlier instance of a viewpoint construction, evoking a clever clarity of both abyss and exemplary spirit. The historian Vasari (1550) comments that Bramante, a designer of St. Peter’s Cathedral underneath construction subsequent door, “instructed Raphael of Urbino in many points of design and sketched for him a buildings that he after drew in a viewpoint in a Pope’s chamber, representing Mount Parnassus [i.e., ‘The School of Athens’]. Here Raphael drew Bramante measuring with a compass” [at reduce right].
Despite this help, Raphael contingency have had substantial bargain of a construction to be means to govern a imposingly formidable vaulting on a winding arches, that are in unblemished perspective. He also took over a elect as arch designer of St. Peter’s on Bramante’s death. The dual were evidently really many on a par, and a need for Bramante’s assistance has been questioned (Lieberman, 1996), generally in light of a glorious viewpoint in Raphael’s (1503) ‘Annunciation’.

Fig. 4. Raphael’s ‘School of Athens’ (1510), depicting a horde of ancient philosophers in a viewpoint setting. There is no full agreement on a identities of a participants, yet a many trustworthy are given here. Plato (left center) is a mural of Leonardo, flitting his believe to his student Aristotle, whose outstretched palm forms a core of a composition. To Plato’s right is Socrates, holding onward to a organisation of his pupils including a favourite Alcibiades, Xenaphon, and Aeschines. Pythogoras is essay a book in a left foreground, while behind him are Alberti as Zeno and Tommaso Inghirami as Epicurus. In a center, Michelangelo as Democritus is essay during a list in front of a haughty Parmenides, with Diogenes recumbent on a steps. In a right forehead Euclid (a mural of Raphael’s master, Bramante) stoops to denote a postulate of a six-pointed star, while Ptolemy binds a astronomical globe and Zoroaster with a bullion climax binds a earth and looks behind during Raphael’s self-portrait in a black velvet cap, subsequent to his co-worker during a Vatican, a painter Giovanni Bazzi (Il Sodoma). Behind them are Heraclitus and presumably a blind producer Homer. In a distant credentials over Aristotle’s left shoulder are dual total closely imitative a portraits of a artists Masaccio (with a dim hair) and his master Masolino (with a white beard).

The ‘School of Athens’ is deliberately, one competence contend gloriously, anachronistic in a assemblage of a generations of ancient philosophers onto a singular stage. Those that have been definitely identified regulating accurate chronological justification include: Plato, Aristotle, Socrates, Pythagoras, Euclid, Alcibiades, Paremenides, Diogenes, Epicurus and Zeno. The expel has geographical reach, including Zoroaster from as distant as Persia, Ptolemy from Egypt and a Turkish figure behind Pythagoras who has been identified as Averroës, a Arabian commentator on Aristotle’s works.

Much of a impulse for this portrayal subsequent from a unifying law of Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), younger son of a Count of La Mirandola and Concordia. He complicated during a universities of Bologna, Ferrara, Padua and Paris, mastering Italian, Latin, Greek, Arabic, Aramaic and Hebrew. Pico’s bend for prisca theologia (ancient wisdom) drew him to a Florentine Platonic Academy determined by Marsilio Ficino underneath a protection and support of a good Cosimo de Medici. His recognition of a wholeness of law led him to reject such humanist tendencies as a importance on bombastic character over philosophical reason and a disdainful coherence on ancient Greece for inspiration. Pico complicated Zoroaster and Moses, Orpheus and Pythagoras, Christian theology, Islamic law and a Hebrew Qabbalah. Ficino translated Plato into Latin and Pico complicated his works avidly. When agents of a Medicis brought a Hermetic papers to Florence, Pico urged Ficino to interpret them, holding that they contained a base of knowledge and a singularity of philosophy, scholarship and religion. Pico himself single-handedly brought a Qabbalah into a heart of a Renaissance.

Even over a philosophical reach, psychological abyss is incorporated into Raphael’s portrayal by a use of portraits of many of Raphael’s famous contemporaries as a embodiments of a ancient philosophers. The vital total of a pope reformation of that time were a pope designer Bramante, Michelangelo, Leonardo, Inghirami (the pope librarian), Bazzi, and Leon Battista Alberti. All are prisoner for posterity in a form of an suitable philosopher (see figure caption). One can usually suppose what a good time Raphael contingency have had relating his friends and colleagues to this august assemblage. In one sense, it resembles Shakespearean comedies, where everybody is personification someone else and a assembly delights in a levels of dishonesty and double-entendre.

Raphael’s friend, Bazzi, is described by Rowland (1996) as “a painter from a Sienese background who was zodiacally famous as ‘Il Sodoma’ (The Sodomite), given him for his robe of vital among immature boys – ‘and he frankly answered to it’ Vasari declares. . . . By a time he was running Raphael by a intricacies of Papal Rome, a furious male had staid into a gentle married life with a flourishing brigade of children.” From this portrait, one would have to contend that Bazzi still has utterly a glimmer in his eye, and seems to be looking meaningfully during whomever might be decorated as representing Ptolemy, holding a globe of a heavens. In turn, Ptolemy seems to be staring pointedly during Bazzi, as yet to defuse a fun that Bazzi had only made. Raphael and Zoroaster are also looking in a same direction, creation utterly a concentration of courtesy of Bazzi rather than a twinned spheres that consolidate a philosophical subject of a painting.

In a same vein, Bramante is shown in a surprisingly ungainly poise during a core of a organisation on a right side, tortuous over to stress his totally bald pate. The charcterised total around him are meant to paint a careful pupils of Euclid, yet they seem distant too radiant for this role, imitative rather a consorts of Bazzi. This interacting round of ragazzi seem roughly to be dissimulating their mindfulness with a elementary compass dimensions being done by a crouching Euclid. One wonders either Raphael is personification a purpose of a immature Mozart here, creation light of a labors of his superiors.

Article source: http://www.webexhibits.org/sciartperspective/raphaelperspective2.html

17 Forced Perspective Technique Examples

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 28 دسامبر 2014
17 Forced Perspective Technique Examples

The forced viewpoint technique manipulates a tellurian notice with a use of visual illusions to make objects seem larger, smaller, farther, or closer than they indeed are. we once screamed like a small lady during a frightful film in a packaged theater, usually to find out after that a enormous beast on a shade was usually a small model. The film makers had used forced viewpoint to spin a cosmetic fondle into something frightening to a audience. The use of digital effects currently still incorporates this renouned approach of portraying scenes or objects.

Forced Perspective

Little Push by Chaval Brasil

Photography also uses forced perspective a lot as good to give a certain feel to an image. That’s because we was astounded to usually find a few thousand formula when acid for ‘forced perspective’ on Flickr. Here are 15 (updated: we now have 17) comparison examples of this technique, that includes images that uncover how most fun we can have with it.

For some-more examples, check out a forced viewpoint group on Flickr.

Forced Perspective

Maina by -Thanh

Forced Perspective

Waterfall Trap by stuant63

Forced Perspective

Johan is impossibly high by mrlerone

Forced Perspective

Perspective by twiga269

 

By Alex Schwab

By William Chew

By Christiaan Triebert

By Kenzie Saunders

By bark

By mackee_lee

By Steven Guzzardi

By Ace Armstrong

By Jordan Oram

By Seb Ruiz

Article source: http://digital-photography-school.com/forced-perspective/