ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۳ مهر ۱۳۹۶

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی:
تراکم کم
تراکم ۱۰۰% قطعه زمين ۱۵۰۰ : هر ۵% کاهش سطح اشغال همکف ۱۰% به تراکم اضافه مي شود. حداقل سطح اشغال همکف ۲۰% حداکثر سطح اشغال خالص ۴۵% بدون ۲۰% مساحت راه پله قطعه زمين بيش از ده هزار مترمربع : تراکم ۱۸۰% و ۱۵% مساحت مختص معابر و سطح اشغال نسبت به ميزان باقيمانده مساحت کل محاسبه مي شود. ناخالص زيربناي يک واحد مسکوني ۱۶۰ مترمربع و حداقل زيربناي ناخالص ۱۱۰ متر مربع

تراکم متوسط:
تراکم ۱۳۵% قطعه زمين هزار متر مربع: هر ۵% کاهش سطح اشغال همکف ۱۰% به تراکم اضافه مي شود. حداقل سطح اشغال ۲۵% حداکثر سطح اشغال خالص ۴۵% بدون ۲۰% مساحت راه پله قطعه زمين بيش از هفت هزار متر: تراکم ۱۸۰% و ۱۲% مساحت مختص معابر و سطح اشغال همکف نسبت ميزان باقيمانده مساحت کل است. زيربناي ناخالص هر واحد ۱۱۰ متر مربع و حداقل ۷۵ متر مربع

تراکم زياد
تراکم ۲۴۰% قطعه زمين ۵۰ مترمربع: هر ۵% کاهش سطح اشغال همکف۱۰% افزايش تراکم. حداقل سطح اشغال ۳۰% قطعه زمين بيش از ۵۰۰۰ مترمربع: ۱۵۰% تراکم و ۱۰% مساحت کل قطعه مختص معابر حداکثر سطح اشغال همکف ۵۰% زيربناي متوسط ناخالص يک واحد مسکوني ۶۰ مترمربع و حداقل ۹۰ مترمربع تعيين مي شود.
حياط
عرض حيات خلوت ۲ متر است و مساحت ۱۲ مترمربع که جزء زيربنا محسوب نميشود. چنانچه عرض آن کمتر از دو متر يا مساحت کمتر از ۱۲ متر مربع باشد. در طبقه اي که کف حياط خلوت در آن است جزء زيربنا
محسوب مي شود. در واحدهاي آپارتماني بيش از ۵ واحد اتاق ها (آشپزخانه، نهارخوري، نشيمن، و خواب) بايد بوسيله حداقل ۱۲ مترمربع با حداقل عرض ۲ مترنورگير داشته باشد. در ساختمانهاي بيش از ۵ طبقه بايد اتاق ها بصورت مناسبي نور بگيرند. حداقل مساحت حياط خلوت هاي تأسيساتي و نورگير بايستي ۴ متر مربع و سطح آن حياط جزء بنا محسوب مي شود. پنجره هاي مشرف به همسايه در حياط خلوت ها از کف طبقه اول به بعد از ۷/۱ نصف شود.

پله فرار و آسانسور
در ساختمانهاي داراي پيلوت و چهارطبقه روي پيلوت به آسانسور و پله فرار نياز نيست. در ساختمانهاي ۵ طبقه چنانچه طبقه ۴ و ۵ بصورت دوبلکس باشد به آسانسور و پله فرار نياز نيست. در ساختمانهاي بيش از ۵ طبقه پله فرار و آسانسور الزامي است.

پخي
ميزان پخي در گذرگاه هاي اصلي برابر يک دهم مجموع دو عرض گذرگاه متقاطع است. ميزان پخي در پلاکهاي مجاور گذرگاه هاي با عرض ده متر و کمتر به گذرگاه هاي بيش از ده متر ، دو متر است. محل تقاطع خيابان فرعي به اصلي ميزان پخي دو دهم عرض خيابان فرعي.

پيش آمدگي ساختماني در گذرها
پيش آمدگي از امتدادي که براي ساختمانها معين شد، حساب خواهد شد ولواينکه بنادر اين امتداد نباشد. طول پيشآمدگي هر ساختمان در هر طبقه از درصد زيربناي آن طبقه تبعيقف نمايد. اگر بلوک مجاور بصورت زمين يا ساخته شده ۶۰% بيشتر احداث نموده باشد مي توان به اندازه ي ۲+۶۰% ساختمان (زيربنا) دانست و اگر پلاک مجاور کمتر از ۶۰% بود مي توان بعد از ۶۰% با زاويه ۴۵ درجه تا دو متر اضافه احداث نمود. کارگذاردن در و
پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز نمايد، ممنوع است. ريزش آب ناودان در پياده رو ممنوع است و بايد از زير سطح پياده رو عبور نمايد. نصب لوله بخاري به ديوار خارجي مشرف به گذر يا خروج آن از ديوار ممنوع است. نصب پله جلوتر از امتداد ابنيه ممنوع است مگر در اثر تغيير تراز خيابان اين عمل الزامي باشد و با موافقت شهرداري. در خيابانهاي بيش از ۸ متر تعداد پيش آمدگي ۲/۱ عرض پياده و حداکثر ۲۰/۱ متر است و ارتفاع کمتر از ۳ متر نباشد. کنسول در ارتفاع ۴/۲ متر مانند پيلوت از کف پياده نبايد به ميزان ۳/۱ عرض پياده رو و حداکثر ۶۰ متر بيشتر شود. پياده رو ۶/۱ عرض خيابان است. کنسول راه پله فقط مي تواند در ارتفاع ۲۰/۲ يا ۴۰/۲ از کف باشد و حداکثر ۷۰ سانتي متر پيش آمدگي و عرض ۳ متر کنسولهاي احداثي در خيابان جزو تراکم ساختماني نيست. تراس اگر از طرفين باز باشد نصف مساحت جزو سطح طبقات محسوب مي شود. تراس اگر از طرفين بسته باشد ۳/۲ مساحت آن جزء سطح طبقات است. تراس از کليه جهات بوسيله ديوار يا شيشه مسدود باشد کلاً جزء سطح زيربنا است.

رعايت محدوديت ارتفاع
ساختمانهاي در خيابانهاي با عرض ۳۰ متر يا بيشتر تا ۳۰ متر ارتفاع به رعايت محدوديت نياز ندارند. ارتفاع ساختمانهاي در خيابان با عرض کمتر از ۳۰ متر نبايد از عرض خيابان تجاوز کند. در صورت تجاوز به همان ميزان بايد عقب نشيني کند.: ديد ۴۵ درجه ارتفاع ساختمانها با دو يا چند بر با گذرهاي کمتر از ۳۰ متر، در گذرگاه به ارتفاع پيلوت + دو طبقه مجاز است و از طبقه سوم بايد به اندازه ۵/۳ متر از گذرگاه عقب نشيني کند. طبق ضوابط طول گذرگاهي که افزايش يافته ارتفاع را افزايش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع بيش از ۳۲ متر بايد يازاي هر طبقه ۴ متر عقب نشيني کند. اگر عرض خيابان بين ۱۲ و ۳۰ متر بود محدوديت ارتفاع ندارد. اگر عرض خيابان بين ۷ و ۱۲ متر بود بيش از ۳۲ متر ارتفاع بازاي هر طبقه اضافه ارتفاع بايستي ۴ متر عقب نشيني کند.
پارکينگ
تعداد پارکينگ مورد لزوم به تعداد ۷۰ درصد تعداد واحدهاي مجاز خواهد بود. رمپ پارکينگ در فضاي باز ساختمان پيش بيني مي شود و جزء سطح زيربنا نيست. حداکثر ارتفاع پارکينگ ۰۴/۲ و حداقل ارتفاع ورودي آن ۸۰/۱ متر است. پارکينگ در زيرزمين بايد داراي دسترسي مستقيم به طبقات باشد. شيب رمپ ۱۷% (حداکثر) جاي پارک هر اتومبيل هر اتومبيل ۵/۲*۵ به انضمام فضاي مناسب جهت مسير حرکت به داخل و خارج (استاندارد) حداقل عرض رمپ جهت دسترسي پارکينگ مسکوني ۵/۲ متر و در تجاري ۵/۳ متر. در پارکينگ فاصله آکس تا آکس ستون ها در همکف يا زيرزمين حداقل ۵/۵ متر. به ازاي هر دو واحد مسکوني يک پارکينگ مورد نياز است. در صورت گاراژي بودن پارکينگ به ميزان حداقل ۱۶ مترمربع جهت پارکينگ و براي هر پلاک دو گاراژ لازم است. در آپارتمانهاي ۴ واحدي دو پارکينگ لازم است (هر دو واحد يکي). بازاي هر واحد اضافي يک پارکينگ مورد نياز است و مساحت هر پارکينگ حداقل ۲۵ مترمربع.

ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني
۱- سطح کل زيربناي مجموع واحدهاي مسکوني حداکثر معادل ۱۲۰% نسبت به سطح زمين مجاز مي باشد. ۲- سرانه زمين ناخالص به ازاي هر واحد مسکوني حداقل معادل ۱۰۰ مترمربع مي باشد. ۳- مساحت کوچکترين واحد مسکوني نبايد از ۸۰ مترمربع کمتر باشد. ۴- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل ۳۵% سطح کل زمين مي باشد. سطوح زيربناي نگهباني، گلخانه، دوش و رختکن و سرويس هاي بهداشتي و استخر و فضاي سرپوشيده تفريحي کودکان مسئول محدوده فوق نمي شود. ۵- احداث محل پارک اتومبيل به تعداد معادل حداقل ۷۵% نسبت به تعداد واحدهاي مسکوني الزامي است. ۶- حداقل سطح خالص پارکينگ به ازاي هر اتومبيل ۵/۱۲ مترمربع مي باشد. ۷- حداقل عرض معابر دسترسي به محل هاي پارک ۵/۵ متر رعايت گردد. ۸- مجموع سطوح تحت اشغال زيربناي ساختمانهاي مسکوني در همکف به
اضافه سطح اشغال مسيرهاي اتومبيل رو و پارکينگ ها در شرايطي که
پارکينگ ها در محوطه روباز پيش بيني مي شود نبايد از ۶۰ درصد سطح کل زمين بيشتر باشد.
ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۶۹ به منظور بين به اهداف ـ استفاده بيشتر و بهتر از سطح زمين در شهرها براي امکان جمعيت ـ تامين فضاي باز و محيط زيست بهتر در هماهنگي با مصوبه به مورخ ۱/۷/۶۹ شوراي اقتصاد در خصوص تقليل سطح زيربنا واحد مسکوني با تاکيد بر خط مشي هاي کلي ـ تشويق بلند مرتبه سازي ـ تطبيق الگوي تفکيک با مقتضيات بلند مرتبه سازي ـ استفاده از ظرفيتهاي با افزايش تراکم جمعيتي و ساختماني ـ انبوه سازي و بکارگيري روشهاي صنعتي در ساختمان سازي تصويب نمود که کميسيونهاي ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري موظفند طرح هاي تفضيلي و ضوابط و مقررات اجرايي انها در کليه شهرهايي که طبق سرشماري ۱۳۶۵ بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت داشته اند با رعايت مواد زير اصلاح نمايند. ۱- نظام شبکه ارتباطي بر اساس طرح جامعه حفظ گردد و چنانچه تغييرات اساسي با شهر تصويب آن به عهده ي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود. ۲- تعيين مناطق مسكوني و مختلط مسکوني با تراکم بالاي بلند مرتبه سازي و حداقل ۶ طبقه غير از زمين در اراضي ساخته نشده ۳- تعيين مناطق مسکوني و مختلط مسکوني براي بلند مرتبه سازي تشويقي (حداقل ۹ طبقه غير از زمين) در مناطق نوسازي محلات فرسوده و قديمي قطعات کوچک ساخته نشده براي استفاده از افزايش تراکم تشويقي لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم براي بلند مرتبه سازي تجميع شوند. ۴- تعيين مناطق مسکوني (۱ يا ۲ خانواده) با حداکثر ارتفاع ۲ طبقه غير از زيرزمين. ۵- تعيين حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازي ۶- تعيين ضوابط تفکيک و تراکم ساختماني در مناطق بلندمرتبه سازي با رعايت حداقل ۱۰۰۰ مترمربع مساحت و مقررات تشويقي افزايش تراکم در مقابل افزايش سطح قطعات و کاهش سطح
اشغال ۷- تعيين ضوابط تفکيک و تراکم ساختماني در مناطق ۱و۲ خانواري ۸- تعيين ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمين به منظور تأمين تهويه، نور و آفتاب کافي بر حسب شرايط اقليمي و جلوگيري از اشراف. ۹- تعيين ضوابط حداقل عرض زمين و تناسب لازم بين عرض و عمق ۱۰- تعيين ضوابط مربوط به پارکينگ ها ۱۱- اجراي اين ضوابط و مقررات در شهرهائي که طبق سرشماري ۱۳۶۵ کمتر از ۲۰۰هزار نفر جمعيت داشته اند اجباري نمي باشد. پيشنهادات مربوطه به اجراي اين مصوبه در شهرهاي مزبور پس از بررسي و پيشنهادات کميسيون ماده ۵ که لازم است تا آخر خرداد ۱۳۷۰ به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال گردد و در شورايعالي مورد تصميم را خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه تغييري در ضوابط تفکيک و تراکم سازي طرح هاي مصوب ممنوع است مگر با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري. ۱۲- افزايش تذاکم متوسط جمعيتي شهر ناشي از افزايش تراکم ساختماني حداکثر تا ميزان ۲۵% نسبت به طرح جامع تصويب شده بيشتر نباشد. ۱۳- گزارش توجيهي افزايش تراکم موضوع بند ۱۲ و مشتمل بر اثرات آن بر روي سرانه ها توزيع فضاهاي خدماتي و شبکه عبور و مرور و تاسيسات آب و برق که قبلاً در کميسيون ماده ۵ با دعوت از نماينده وزارت نيرو و سازمانهاي برنامه و بودجه و محيط زيست زمورد بررسي قرار گرفته است براي تصويب به شورايعالي و شهرسازي و معماري ارسال گردد. ۱۴- هرگونه تغييرات ديگري در ضوابط و مقررات تفکيک و تراکم ساختماني که منجر به افزايش تراکم جمعيتي شهر شود بدون تصويب شوراي عالي شهرسازي ممنوع است.
ضوابط و مقررات نماي شهري مصوبه مورخ ۲۸/۸/۶۹
۱- کليه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است. اعم از نماي اصلي، جانبي، شهري محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود. ۲- صدور گواهي پايان کار ساختماني مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و جانبي است. ۳- در کليه شهرهاي داراي طرح جامع
و تفضيلي و هادي و شهرک سازي لازم است ظرف ۶ ماه از اين تاريخ
ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهيه شده و به تصويب مراجع تصويب کننده طرح ها برسد. ۴- اصول کلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف ۱ ماه مشترکاً توسط وزارتهاي مسکن و شهرسازي کشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
آشپزخانه:
سقف:
ايزوله كردن كف آشپزخانه به خاطر شرايط خاص آن الزامي است. مي توان
براي ايجاد عايق رطوبتي از دو شيوه قير گوني و ايزولاسيون ـ ايزوگام استفاده كرد. . در شيوه قير گوني براي اطمينان بيشتر از دويا سه لايه قير گوني استفاده مي شود . ايزوگام لايه اي ظريف ،بدون چين و چروك واطمينان بخشي است كه با استفاده از حرارت چسبانده مي شود. مي توان كف آشپزخانه را با سنگ ،سراميك و كف پوش هاي پلاستيكي مفروش كرد ،البته گاهي اوقات درز هاي بين سنگ و سراميك محل تجمع مواد غير بهداشتي مي شود . مي توان براي عدم تجمع آلودگي ها در بين درزها از سنگ و سراميك با ابعاد بزرگ استفاده كرد . اصولاً سنگها بر اساس جلوه وكارآرايي داراي قيمت هاي متفاوتي هستند . سنگ گوهره پر مصرف ترين سنگ در صنعت ساختمان سازي است اما اين سنگ جاذب آب است و ايجاد گرد و غبار مي كند .
دیوار:
ديوار آشپزخانه است . براي ايمن شدن ديوار ها در برابر رطوبت عايق
رطوبتي كف را تا ۸۰ سانتي متر از ديوار ها بالا مي آورند . در ديوار پشت كابينت ها از رنگ كاشي و سنگ ارزان استفاده مي شود . بعلت متغيربودن جاي يخچال اجاق گازوغيره ديوار پشت آنها را با كاشي مرغوب مي پوشانند. بهتر است در آشپزخانه از رنگ روغني براق استفاده شود
سقف:
. در سقف آشپزخانه بايد از مصالحي كه جاذب رطوبت نبوده و قابل شستشو باشند استفاده كرد . رنگ آميزي سقف آشپزخانه بوسيله رنگهاي روغني براق صورت مي گيرد.
حرارت و برودت:
حرارت و برودت در آشپزخانه است ،كه اهميت زيادي دارد . در بعضي از اقليم ها ممكن است فضاي آشپزخانه به شوفاژ يامنبع حرارتي ديگري كه از انرژي برق تغذيه مي شود نياز داشته باشدو يا برعكس به سرمايش نياز داشته باشد .
پنجره:
پنجره جهت عبور و مرور نور و هواتعبيرمي شود . لذا پنجره از ملزومات آشپزخانه است و طول استانداردآن نبايد كمتر از دو متر باشد . براي تخليه هواي داخل آشپزخانه از هواكش استفاده مي كنند . هواكش ها به اشكال مختلف و د رفضاهاي مختلف بكار مي روند. براي استفاده بهتر از هواكش ها ،در بسياري از مسير هاي عبور هوا لوله هاي دودكش قرار مي دهند و بعد از آن هواكش را نصب مي كنند كه هوا را بطور مستقيم به بالاترين سطح ساختمان برساند .
درب ورودی
آشپزخانه در صورتي كه OPEN نباشد داراي درب است . شكل كلي درب آشپزخانه بايد داراي سطحي صاف ورنگي براق باشد اصولاً فضاي
آشپزخانه نبايد داراي پرز يا اختلاف سطحي خاص باشد كه نتوان براحتي آن را تميز كرد .
كابينت :
از جمله وسايل موجود در آشپزخانه ،كابينت با معيار استاندارد است . به دليل چيدمان خيلي جالب و يكنواختي كه كابينت ميتواند داشته باشد وسايل شخصي ، لباسشويي و غيره را داخل كابينت قرار ميدهند .
ـ انواع كابينت :
كابينت به دو صورت فلزي و چوبي وجود دارد.بدليل جلوگيري از زنگ زدگي و پوسيدگي همچنين به منظورايجاد استحكام بيشتر درساخت بدنه كابينتهاي فلزي و چوبي از فلزات رنگي و صفحات مرغوب چوبي استفاده مي كنند .
ابعاد كابينت :
به منظورتسلط مصرف كننده بر قفسه هاعمق بخش ديواري و زميني كابينت به ترتيب ۶۰تا۵۰ تا ۳۰ سانتي متراست .
ـ يخچال : در آشپزخانه يخچال ، فريزر و يخچال فريزر پهلوي هم وجود دارند كه نوع اخير به برق و شبكه آب خانه وصل مي شود . براي سهولت در انجام كار بهتر است يخچال چند در داشته باشد.
اتاق پذيرايي :
معمولاً از اتاق پذيرايي براي برگزاري مهماني ، ديد باز ديد ، دعوت وپذيرايي از اقوام و دوستان استفاده مي شود. در خانه هاي بزرگ اصولاًجالبترين و مناسبترين فضاي ساختمان را به اين مكان اختصاص مي دهند . بهترين وسايل و ظروف منزل براي پذيرايي ازميهمانان در اين فضا استفاده مي شود . تزيين چيدمان اين اتاق بايدبه گونه اي باشدكه انگيزه وشور و شوقي براي گفتگو ايجاد نمايد.نوع و فرم ظروف و وسايل مورداستفاده در اتاق پذيرايي تأثير زيادي در ايجاد ارتباط و مراوده بين افراد دارد .
نور اتاق پذيرايي :
وجود نورطبيعي( پنجره) در محيط پذيرايي ازاهميت زيادي برخوردار است . معمولاً زيباترين پنجره و منظره در ساختمان به اتاق پذيرايي اختصاص داده مي شود . استفاده ازانواع نورهاي مصنوعي و پرده هاي مختلف نقش مؤثري در زيبايي اين فضا دارد .
ارتباط اتاق پذيرايي باقسمتهاي ديگرخانه :
فضاي پذيرايي در ارتباط نزديك با غذا خوري و ورودي بوده و با اتاق خواب و آشپزخانه ارتباط غير مستقيم دارد .
كف پوش اتاق پذيرايي :
از آنجايي كه معمولاً مهمانان با كفش وارد اتاق پذيرايي مي شوند بهتر
است كف پذيرايي بدليل رعايت مسائل بهداشتي از سنگ يا سراميك باشد .
استفاده از پاركت در فضاي پذيرايي بدليل مقاومت كم آن و جذب گردو غبار مناسب نيست . سنگ و سراميك مورد استفاده در كف پذيرايي علاوه بر بزرگ بودن ،بايد داراي رنگ هاي روشن باشندتا درز بين آنهامحل تجمع ميكروب و آلودگي نشود .
تزيين فضاي پذيرايي :
استفاده از گل و گياه در تزيين اين فضا بسيار اهميت دارد . وسايل گرمازا و سرمازاي مورد استفاده در اين فضابايد از زيبايي لازم برخوردار باشند يا در پوششي از زيبايي قرار بگيرند. مبلمان مورد استفاده در پذيرايي بايد نفيس و باارزش باشد و احتياجي به تعويض كوتاه مدت نداشته باشد. چيدمان زاويه داريا مستقيم مبلمان ونيز رنگ آميزي ملايم و مناسب در كاهش و افزايش وسعت اين فضا تأثير زيادي دارد . معمولاً در فضاي پذيرايي ، مطالعه صورت نمي گيرد و از كتابخانه صرفاً براي تزيين فضاي اتاق استفاده مي شود.
اتاق نشيمن :
اتاق نشيمن محل تجمع افراد خانواده است و بيشترين اوقات افراد خانواده در اين فضا مي گذرد. ميز و صندلي بايد در اين فضا بر خلاف ديگر فضاهاي خانه مثل آشپزخانه بسيار راحت باشد . اتاق نشيمن بهترين فضا براي ادامه فعاليتهاي روزمره بخصوص انجام تكاليف كودكان مي باشد . شناخت دقيق فضاي اتاق نشيمن باعث مي شود وسايل و امكانات مورد نياز براي اين مكان را به صورت مطلوبي فراهم كنيم فضاي نشيمن گاهي مي تواند محل حضور مهمانان باشد .بهتر است كه ارتباط اتاق نشيمن با

ورودي غير مستقيم و با غذا خوري و اتاق خواب مستقيم باشد . فضاي نشيمن رامي توان بوسيله پارتيشن از فضاهاي ديگرخانه جدا كرد . در هنگام تزيين و چيدمان اتاق نشيمن بايد دقت نمود كه آرامش و تنوع در فضا حاكم شود. تزيين وسايل موجود در اين فضا بايد طوري صورت بگيرد كه مانع عبور و مرور افراد نشود . معمولاًمحل قرار گرفتن كتابخانه در اتاق نشيمن است .
نور :
جهت تابش نور در فضاي اتاق نشيمن اهميت بسيار زيادي دارد و بايد بر خلاف حركت دست باشد . همچنين استفاده از نور طبيعي در اتاق نشيمن (پنجره و پرده ) در اين فضا مسئله مهمي است . بهتر است در فضاي نشيمن از نور هاي متمركز استفاده نشود. استفاده از نور هاي مخفي در ايجاد آرامش اين فضا مناسب تر است .
كف فضاي نشيمن :
كف اتاق نشيمن با سنگ ، سراميك و يا پاركت فرش مي شود. نبايد محل قرار گرفتن وسايل صوتي و تصويري مثل تلويزيون در مقابل پنجره و يا پشت به آن باشد .
وسايل گرمازا:
وجود كانال كولر در اتاق نشيمن علاوه بر اشغال فضاي زياد باعث ايجاد سطوح مختلف مي شود. اين مسئله را مي توان با كاربرد نور ورنگ در تزيين فضا خنثي كرد . در اتاق نشيمن وسايل گرمازا (بخاري و يا شوفاژ ) بايد نزديك پنجره باشند .
براي ايجاد تنوع در فضاي اتاق نشيمن مي توانيم از وسايل ساده و قابل تعويض مانندپارچه استفاده كنيم.همچنين مي توانيم براي تزئين از وسايل تزييني و عكس هاي خانوادگي استفاده كنيم . با استفاده از گل و گياه در كنار پنجره مي توانيم ارتباط زيبايي بين محيط داخل و خارج خانه ايجادنماييم . بهتر است در هنگام مطالعه بجاي استفاده از نورهاي سقفي از چراغ مطالعه استفاده شود .
اتاق خواب :
مهمترين مسئله در فضاي اتاق خواب ، گرد آوري امكانات براي ايجاد آرامش است .در ضمن بايد بدانيم كه عملكردهاي ديگري غير از خوابيدن مانند مطالعه ، نشستن و گفتگو نيز در اين فضا صورت مي گيرد. بهتر است هر يك از اعضاي خانواده داراي اتاق خواب جداگانه اي باشند .
ارتباط اتاق خواب با فضاي خانه :
ارتباط اتاق خواب بايد با فضاهاي ديگر خانه بخصوص حمام، نزديك و راحت باشد.
نور در اتاق خواب :
تابش مستقيم خورشيدو وجود نور كافي در اين فضا اهميت فراواني دارد . بهتر است اتاق خواب به دليل رعايت مسائل بهداشتي در نماي جنوبي ساختمان احداث شود . معمولاً پنجره اتاق خواب داراي دو پرده است :
پرده توري:زماني كه فضاا از نور خورشيد برخوردار نيست از آن استفاده مي شود.

پرده ضخيم : كه مانع عبور نور شديد مي شود و لذا باعث ايجاد آرامش در اين فضا مي شود.
تتخواب :
به دليل رعايت مسائل پزشكي در سلامت بدن، بهتر است سطح تختخواب محكم باشد و از تخت خواب نرم كمتر استفاده شود.همچنين بهتراست ابعاد تختخواب دو نفره، ۲×۲ متر وابعاد تختخواب يك نفره ۱×۲ مترباشد .نوع

فلزي تختخواب استقاوت بيشتري نسبت به نوع چوبي آن دارد . ملحفه ها و
بالش هامحفاظ خوبي براي پوشاندن بدنه تختخواب هستند . جنس اين وسايل بهتر است عمدتاً از مواد اوليه طبيعي باشد نه مواد مصنوعي .
كمد :
كمد از وسايل وملزومات ديگر اتاق خواب است كه بايد فضاي لازم جهت نگهداري البسه ، كيف ، كفش و غيره را داشته باشد .
دراور:
وجود ميز آرايش و آينه تقريباً بزرگ در اتاق خواب بسيار ضروري است . بهتر است وسايل مورد استفاده در اتاق خواب از وسايلي باشند كه به راحتي قابل تعويض هستند.
اتاق خواب کودک:
معمولًاچگونگي تزيين اتاق كودك و چيدمان وسايل در آن، به عنوان يكي از دل مشغوليها و سرگرميهاي خانم خانه قرار مي گيرد و عرصه بسيار جالبي براي خواستهاي عاطفي خانواده مي باشد. مهمترين نكته اي كه بايد براي ايجاد آرامش در اتاق كودك در نظر گرفته شود اين است كه همان طور كه كودك به تدريج رشد مي كند، بايد وسايل اتاقش نيز انعطاف لازم با اين رشد را داشته باشند . قبلاً گفته بوديم كه قد انسان را به طور متوسط ۱۷۰ سانتي متر در نظر مي گيرند اما انساني كه ما در اينجابا او سر و كار داريم دراين مقوله نمي گنجد و بايد اين استاندارد را در مورد او فراموش كنيم . قد كودك تقريباً هر روز و هر هفته رشد مي كند. بنا براين بايد وسايلي كه براي او تهيه مي كنيم انعطاف لازم را داشته باشند.اشتباهي كه گاهي بعضي از خانوادها مرتكب مي شوند اين است كه بر اساس سليقه و علايق خود وسايلي را تهيه مي كنند كه فقط براي مدت كوتاهي قابل استفاده است و يا اينكه كودك را مجبور به استفاده از وسايلي مي كنند كه با ابعاد فيزيكي او تناسبي ندارد . اما بايد دقت شود كه وسايل مورد استفاده كودك در شكل گيري شخصيت و تربيت او تأثير به سزايي دارند و بايد در انتخاب آنها دقت فراواني مبذول شود .به طور كلي فرم و اندازه اتاق بچه بايد بسته به استفاده كننده ء آن قابل انعطاف باشد . معمولاً مشكل اصلي خانواده ها اين است كه اتاق بچه مطابق با سليقه پدر و مادر آماده مي شود . استفاده از رنگهاي متضاد در اتاق كودك ممكن است در بعضي از حالات براي او خيلي جالب
باشد اما در مواقع ديگركودك نياز به رنگهاي آرام بخش دارد. دانستن و رعايت اين مسايل مستلزم آن است كه مادران آموزشهاي لازم در اين زمينه را ديده و با شخصيت و روحيات كودك خود در سنين مختلف آشنا شوند .
دماي اتاق كودك :
از مسايل مهم ديگر در اتاق كودك تعيين ميزان سرما و گرماي اين اتاق است . گاهي ديده شده است كه وقتي پدرو مادر شخصاً احساس سرما و يا گرما مي كنند تصور مي كنند كه كودك هم همين احساس را دارد .در صورتي كه شايد اين موضوع در موردكودك صدق نكند .ميزان گرما و سرماي اتاق بچه بايد متناسب با وضعيت جسمي خود كودك تنظيم شود .
خصوصيات كلي اتاق كودك :
اصولاً بهتر است محل استقرار اتاق كودك در نماي جنوبي ساختمان باشد تا از نور خورشيد بر خوردار گردد . وسايل گرمازا در اتاق كودك نبايد به هيچ وجه در دسترس او قرار داشته باشند .
ميز كار ، ميزبازي، وسايل بازي و تخت خواب كودك بايد از مواد و وسايل طبيعي تهيه شده باشند نه ازوسايل مصنوعي ،زيرا بچه هابه طور مداوم در تماس مستقيم با اين وسايل هستند . اصولا ً بچه ها خيلي زياد عرق مي كنند وگاهي براي مدت طولاني تن برهنه خود را به وسايل مي چسبانند . گفته مي شود بيماريهاي سرطاني گاهي در اثر ارتباط تن برهنه كودك با وسايل و امكانات پلاستيكي و ايجاد تعريق بين آنها شكل مي گيرد كه ممكن است سالها بعدبروز كند. بهترين جنس براي وسايل كودك، وسايل چوبي هستند . رنگ و فرم وسايلي كه بچه ها از آنها استفاده مي كنند در تعيين و شكل
گيري شخصيت آنها نقش مهمي دارد . با توجه به تفاوت سليقه دختران و پسران رنگ و فرم مورد استفاده براي كودكان دختر و پسر نيز تفاوت مي كند . دختران بيشتر به رنگهاي صورتي و ليمويي وپسران به رنگ هاي آبي روشن و خاكستري علاقمند مي باشند . در كنار اين رنگها معمولاً كودكان از ديدن رنگهاي متضاد نيز خوشحال مي شوند و به سمت آنها جذب مي شوند . اما از آنجا كه هر كودكي قيافه و خصوصيات خاص خود را دارد علايق و سليقه هاي آنها نيز متفاوت است . نبايدبه اشتباه تصور شود كه علايق كودكان با يكديگر و يا با علايق ما مشترك است . در نظر گرفتن تنوع وسايل و امكانات در اتاق كودك به دليل استفاده طولاني مدت از اهميت بسياري برخورداراست .
كودكان به نقاشي و حجم سازي بسيار علاقمند مي باشند و دوست دارند وسايلي را كه در اختيار دارند رنگي كنند ، مثل نقاشي كردن روي ديوارهاي اتاقشان .گاهي اين مسئله باعث ايجاد اضطراب و نگراني در خانوده ها مي شود. اما بايد دقت نمود كه كودكان را از انجام اين كار نهي نكنيم .و فضاي لازم را براي انجام اين كار براي او فراهم كنيم .به طور كلي آشنايي با روانشناسي كودكان و چگونگي تزيين اتاق آنان مسئله بسيار مهمي است به طوريكه شايد بتوان گفت ارتباط بسيار زيادي بين تزيين اتاق كودك و اصلاح جامعه وجود دارد.
غذا خوري :
غذا خوري محل امتحان فعاليت كدبانوي خانه است .كدبانوي خانه در اين فضا عشق و علاقه خود را بكار مي بندد تا فضاي مناسبي براي اعضاي خانواده فراهم كند . فضاي غذاخوري بايد علاوه برداشتن ارتباط مستقيم با آشپزخانه دسترسي آسان و مستقلي با اتاق نشيمن و پذيرايي داشته باشد .
طراحي فضاي غذاخوري :
براي طراحي مطلوب فضاي غذا خوري بايدابتدا از اين فضا و عملكردهاي آن شناخت كافي پيدا كرد . بهتر است هنگام صرف غذا در شب، نورموجود فقط روي ميز غذاخوري تابيده شود. استفاده از رنگهاي لطيف و ملايم در سطوح بزرگ به زيبايي فضا كمك مي كند .معمولاًميز غذاخوري نسبت به تعداد مصرف كنندگان به صورت دايره ، مستطيل و مربع طراحي مي شود . ميز و صندلي اين فضا بايد فقط مخصوص استفاده در اين فضا باشد . توصيه مي شود،براي غذا خوري از مبلمان چوبي استفاده شود .
توالت:
بدليل مصرف زياد آب در توالت مسئله ايزولاسيون در آن از اهميت زيادي برخوردار است . براي مفروش كردن ديوارهاي توالت ، توصيه مي شود از كاشيهاي بزرگ استفاده شود.چون اين كاشيها داراي درزهاي كمتري هستند.
تهويه مطلوب :
نور و تهويه مطلوب در ساختمان دستشويي اهميت فراواني دارد . بدليل رعايت مسائل بهداشتي ، الزاماً بايد در توالت از رنگهاي روشن استفاده شود . زيرا كه رنگ هاي روشن لكه ها را بهتر نشان مي دهند . هدايت هواي داخل دستشويي به طرف بالا ترين بخش ساختمان از ضروريات است ، بايد در ساختمان يك كانال يا لوله تهويه جداگانه براي توالت وجود داشته باشد .
كاسه توالت :
بهتر است كه در توالت از كاسه توالت مستطيلي شكل و گود استفاده شود. براي استعمال اين نوع كاسه بايد وسعت فضاي ساختمان تؤالت مد نظر قرار بگيرد .
تخليه توالت :
از مسايل ديگري كه بايددر توالت مد نظر قرار بگيرد ، سوراخ تخليه و نحوه قرار گرفتن آن است . تخليه ساختمان توالت با استفاده از فلاش تانك صورت مي گيرد . فلاش تانك مي تواند از دو جنس پلاستيكي يا فلزي بوده و در حجم هاي چهار، شش و يا دوازده ليتري باشد . در صورت نبودن فلاش تانك مي توان از شير تخليه يا فلاش استفاده كرد . وجود سيفون در
انتهاي توالت به جهت جلوگيري از انتشار بوي نامطبوع بسيار اهميت دارد .
چنانچه ساكنان منزل به دلايل پزشكي به جاي آب از دستمال كاغذي استفاده مي كنند ، جاي دستمال بايد طوري قرار بگيرد كه در معرض ترشح آب نباشد .
رنگ تجهيزات توالت :
تمام وسايل داخل توالت از جمله كاشي ، فلاش تانك ، شيرآلات و حتي سطل زباله بايد بدليل رعايت مسائل بهداشتي رنگ روشن داشته باشند .
محل استقرار توالت :
محل استقرار توالت ايراني و فرهنگي در شمال و جنوب ساختمان نيست . اين مسئله علاوه بر داشتن دلايل مذهبي به علل گوناگوني مثل نحوه گردش كره زمين ، وزش باد وجريان آب و هوا انجام نمي شود.
اصولاً در فضاي توالت ازوسايل گرمازا استفاده نمي شود . زيرا اين فضا بايد خنك باشد .
ساختمان حمام :
بررسي استفاده از حمام در منازل نشان مي دهد كه ايرانيهادر گذشته بسيار پيشتراز كشورهاي پيشرفته فعلي از آن استفاده مي كردند . حمام بايد در ارتباط نزديك با اتاق خواب بوده و يا از طريق درب مجزا بااتاق خواب ارتباط داشته باشد . درب حمام بايد بدليل ترشح فراوان آب ، از جنس مناسب و ضد رطوبت باشد . مسئله ايزولاسيون در قسمت كف حمام از اهميت فراواني برخوردار بوده و بايد دقت زيادي نسبت به آن مبذول گردد .اصولاً
سقف حمام بايد كوتاه باشد .براي اين منظور معمولاً از سقف كاذب استفاده مي شود.كوتاه بودن سقف حمام به دو دليل لازم و ضروري است . اول اينكه گرم كردن حمام آسان باشد . دوم اينكه چون معمولاً در طبقات بالاي ساختمان، روي حمام پاييني، حمام ديگري جايگذاري شده و لوله ها از سقف آن عبور مي كنند ، سقف كاذب باعث پوشش اين منظره مي شود .به عبارت ديگرسقف كاذب باعث پوشش لوله هاي مربوط به طبقه بالا شده و در هنگام خرابي و پوسيدگي آنها بسيار كارآمد است.
وجود نورو پنجره در حمام ، به دليل انجام عمل تهويه و خروج بخار و … يكي از ملزومات مهم حمام مي باشد . حمام بر عكس توالت نياز به وسايل گرمازا دارد . همچنين در ساخت تأسيسات و لوله كشي حمام بايد دقت بسيارزيادي صورت گيرد . به عنوان مثال استفاده از لوله هاي روكار، ضمن جالب نبودن باعث عدم رعايت مسايل بهداشتي نيز مي شود.
دوش :
يكي از ملزومات حمام دوش آب سرد و گرم است كه در اشكال مختلف
وجود دارد . دوش ساده داراي علم است كه در آن آب بصورت موضعي ، قابل استفاده نيست . براي تسهيل اين مشكل، دوش تلفني ساخته شده كه در آن علاوه بر قابل مصرف بودن آب بصورت علم ، براي شستشوي مناطق مختلف بدن يا حمام نيز بكار مي رود ، ميزان ارتفاع ، فاصله و محل قرارگرفتن صابون و شامپواز دوش اهميت زيادي دارد .
وان :
وان شامل دو قسمت سر ريز و زير آب (محل خروج آب ) مي باشد.
.زيرآب قسمتي در ته وان است كه محل خروج آب مي باشد . سرريز سوراخي نزديك به لبه بالاي وان مي باشد . وان در اشكال و اندازه هاي مختلف ساخته شده است .جنس وان معمولاً از چوب ، فلز (چدن )و پلاستيك است . بهترين نوع وان، نوع فلزي آن مي باشد كه البته اين نوع ، علاوه بر گران بودن، در مقابل سرما و گرما نيز انعطاف ندارد. نوع پلاستيكي آن زنگ نمي زند ، اما عيب آن اين است كه چون آب بندي در اطراف آن صورت نمي گيرد، معمولاً با مقاومت كم پلاستيك و تحرك مصرف كننده از نظر ريزش آب مشكل بوجود مي آيد . ميزان آب درون وان توسط وسيله اي بنام شناور كنترل مي شود .
توالت فرنگي :
در حمام معمولاً توالت فرنگي نيز وجوددارد ،در قسمت بالاي سيفون اين وسيله، مقدار زيادي آب جمع مي شود كه عايق بسيار خوبي براي سرايت نكردن بو به داخل حمام مي باشد.
آسانسور:
دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف ۱۵ درجه حرکت می کند .
آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکتمی کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .
آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است ، اما ایستادن آن در محل مقرر به توسط سیستم است .
آسانسور در داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شده است :
۱- موتورخانه : برای برقراری موتور و گیربکس و تابلو کنترل آسانسور و تابلو برق
۲- چاه آسانسور : برای نصب درها ، ریلها و همچنین محلی برای حرکت کابین و وزنه
۳- چاهک : در پایین ترین قسمت چاه آسانسور ،برای ضربه گیرها و بافرها
موتور گیربکس بعنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می نماید .
آسانسور حمل بار و مسافر
آسانسورری است که برای حمل ونقل کالا طراحی شده است و معمولا عمل حمل ونقل بهمراه افراد صورت می گیرد .
آسانسور خدماتی
آسانسوری است دائمی که برای جابجایی کالا بین طبقات ساختمان می باشد و در طبقات مشخصی عمل می کند ، دارای کابینی است که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی دهد و در میان ریلهای منصوبه عمودی و با حداکثر ۱۵ درجه انحراف ، حرکت می کند . ابعادی که کابین را برای افراد غیر قابل استفاده می کند ، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:
الف – مساحت کف کابین ۰۰/۱ متر مربع
ب – عمق ۰۰/۱ متر
ج – ارتفاع
آسانسور خودرو بر ساختمان های خصوصی
آسانسوری که اتاقک آن ابعاد مناسبی برای جابجایی خودروهای سواری داشته و طراحی آن امکان این جابجایی را می دهد .
ریل راهنما
اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل تعبیه می شود .
تعریف سیستم مکانیکی و قطعات مربوطه
و سرعت است. آسانسور طبق این پارامتر ساخته می شود . جرم یک Q ( kg ) پارامترهای اصلی آسانسورها
مسافر برای هر نوع محاسبه ای در آسانسور ۷۵ کیلو در نظر گرفته می شود .
پارامتر های فنی دیگر عبارتند از :
الف ) ارتفاع مسیر ( بالا رفتن کابین ) تعداد و محل توقف ها
ب ) ابعاد چاه آسانسور ، کابین و موتورخانه
پ ) ولتاز برق اصلی ، تعداد استارت آسانسور در ساعت و فاکتوربار
ت ) سیستم کنترلآسانسور
ث ) سیستم درب های آسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل
ج ) تعداد آسانسورهای و مکان آنها در ساختمان
چ )شرایط محیطکار کرد
قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از:
الف ) وسایل تعلیق کابین و وزنه تعادل که می تواند سیم بکسل فولادی و یا زنجیر باشد .
ب ) وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل:
– موتور الکتریکی
– گیربکس
– ترمز
– فلکه کششی و یا دنده زنجیر
– شاسی ماشین – کوپلینگها ، محورها ، یاتاقانها
پ ) کابین که مسافرین و یا بار را حمل می کند ، شامل یوک، که چهارچوبی فلزی است و کابین ازطریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود ، کف کابین که
بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است .
قطعات دیگر عبارتند از :
– سیم تعلیق
– راهنماها که باعث هدایت کابین در مسیر حرکت خود می شود .
– درب کابین و محرک درب
ت )وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار می رود .
(Hoist Way) ث ) چاه آسانسور
این فضا قسمتی یا تماما پوشیده است و از کف چاله تا سقف ( کف موتورخانه ) ادامه دارد در این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت می کنند و شامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد .
ج ) سیستم ایمنی
یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هر گونه خرابی ، یا شل شدن سیم بکسل( زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگاه داشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید ، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنر که معمولا در موتور خانه است شروع می شود .
چ ) ضربه گیرها
کابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد با کف چاهک پیش آید این وسیله از برخورد خشن جلوگیری می نماید . ضربه گیر ممکن است از جنس پلی اورتان ، فنر یا نوع روغنی انتخاب شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرزی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده ( نوع فنری ) و یا مستهلک نماید .
ح ) تجهیزات الکتریکی
که شامل امکانات ایمنی و روشنایی نیز می گردد .

شرايط اقليمي استان بوشهر
الف – موقعيت جغرافيائي و شرايط آب و هوائي :
استان بوشهر با مساحتي در حدود ۲۷۶۵۳ کيلومترمربع بين مختصات َ۱۴و۲۷۰ تا َ۱۶و۳۰۰ عرض شمالي و َ۶ و۵۰۰ تا َ۵۸ و ۵۲۰ طول شرقي، درجنوب ايران و در حاشيه خليج فارس قرار دارد. آب و هواي استان بوشهررا کلاً مي توان به دو بخش تقسيم کرد : در نوار ساحلي آب و هوا گرم ومرطوب و در قسمت هاي داخلي آب و هوا گرم و خشک صحرايي است.درهردوبخشمتوسطدمايسالانهمعادل ۲۴ درجه است که بيشترين مقدار آن
در تابستان حدود ۵۰ درجه و کمترين مقدار آن در زمستان حدود ۶ درجه مي
باشد. متوسط ميزان بارندگي ساليانه استان حدود ۲۱۷ ميلي متر مي باشد و
رطوبت نسبي هوادرنوار ساحلي نسبت به قسمت هاي داخلي استان بيشتراست.
رودهاي اين استان بعلت عبور از طبقات نمکي معمولاً شور و غيرقابل
شرب مي باشند که مهمترين آنها رودخانه مند، دالکي، شاپور حيله و رودخانه
اهرم و رودخانه شور را مي توان نام برد.
ب – خاکشناسي استان بوشهر
با توجه به ويژگي هاي کلي محيط طبيعي مي توان گفت که اغلب خاک هايمنطقه قليايي بوده و خاک بيشتر نقاط استان علاوه بر شوري و قليايي به علتحرارت زياد و کمي رطوبت لازم، از نظر مواد آلي هم، بسيار فقير است و ازنظر پوشش گياهي امکان رشد براي گياهان معدودي وجود دارد و درختان اين منطقه اکثراً گرمسيري و داراي برگ هاي ريز و خاردار و ريشه هاي عميقهستند و بجزدرخت نخل درختان و درختچه هاي خودرو که در کرانه ها وکوهپايه هاي داخلي مي رويند مانند : خرک و هلپه کنار و گز بصورت محدوده هاي کوچک پراکنده ديده مي شوند.
ج – مرفولوژي استان بوشهر
استان بوشهر از نظر پستي و بلندي به دو قسمت جلگه اي و کوهستاني تقسيم مي شود :
۱- قسمت جلگه اي : در امتداد خليج فارس قرار گرفته و هر چه از شمال و
شمال غربي بطرف جنوب و جنوب شرقي پيش رويم، تا دره مند عرض جلگه
به حداکثر خود(۱۴۰ کيلومتر) مي رسد. پس از آن جلگه باريک و کم عرض
مي شود تا جائيکه در حد فاصل استان بوشهر و هرمزگان کوه ها مشرف به
درياست و جلگه مزبور از رسوبات رودخانه اي دالکي، مند، اهرم، شاهپور
شکل گرفته که در بين آنها، شهرها و مراکز جمعيتي استان بوشهر قرار دارد.
۲-قسمت کوهستاني : از دو رشته عمده تشکيل مي شود که به موازات هم
سرتاسر طول استان را طي مي کنند. رشته اصلي آن تقريباً بيشتر محدوده
شمالي و شرقي استان بوشهر را در برگرفته و در حقيقت دنباله رشته کوه هاي
زاگرس است. اين رشته کوه ها از ناحيه ماهور در شهرستان کازرون شروع
و تا ارتفاعات ليتو در شمال شهرستان لاز در استان فارس امتداد دارد. اين
ارتفاعات گچ ترش نام دارد که مهمترين قلل اين ارتفاعات، خورموج (مند)
گسيکان و کوه سياه مي باشد. بخش ديگر از رشته کوه هاي استان که به
موازات رشته کوه اول در حاشيه خليج فارس قرار گرفته که هر چه بطرف
جنوب پيش رود به دريا نزديکتر شده تا جائيکه به داخل دريا نيز کشيده مي
شود. اين ارتفاعات بنام نوکند معروف است.
لازم به ذکر است که اکثر کوه هاي استان بوشهر به واسطه کمي ارتفاع و
کمبود بارش سالانه و جنس سنگها و آبرفت هاي آنها داراي پوشش گياهي
ناچيز است و در بعضي نقاط آن هيچگونه گياهي ديده نمي شود.
ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب:
اصول رعایت شده برای مناطق گرم و مرطوب

۱- استفاده از مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی کم.
۲- قرار دادن ساختمان در سایه کامل. در اینجا نیز ایوان های عریض و سر
پوشیده ای که هم از نفوذ باران جلو گیری می کنند و هم سایه ی کاملی بر
روی دیوار اتاق ها می اندازند مورد استفاده قرار گرفته است.
۳- در مناطق نزدیک به دریا برای استفاده از نسیم های خنک دریا از بادگیر
های بزرگ استفاده شده است. بیشتر ساختمان های این مناطق دارای بادگیر
هستند. ولی در مناطق دور از دریا که کمتر تحت تاثیر نسیم دریا قرار دارند
بادگیرها بسیار کوچک و کوتاه است و در بسیاری از مناطق نیز از ساختمان
حذف شده است.
۴- در این مناطق به دلیل گرما و رطوبت زیاد هوا میزان تهویه طبیعی اهمیت
چندانی ندارد و به همین دلیل پیش بینی های لازم در مورد کوران در داخل
ساختمان به عمل نیامده است.

Article source: http://www.iranshahrsaz.com/showthread.php?tid=9606

انتشار تصویر واقعی از طراحی آیفون ۸ توسط اپل / عکس

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۳ مهر ۱۳۹۶

 

به گزارش خبرآنلاین، اپل برای توسعه دهندگان
توضیح فنی و نحوه آپدیت فرم ور در مورد اسپیکر هوشمند خود به نام هوم پاد فرستاد
که در آن جزییاتی در مورد آیفون جدید آمده است.

در این خبر، نحوه انلاک کردن، شکل و شمایل و
اسکرین آیفون ۸ (یا آیفون ادیشن، یا آیفون ایکسف یا آیفون پرو یا آیفون ۱۰) به
خوبی مشخص شده است که به مناسبت دهمین سال عرضه آیفون به زودی همراه با آیفون ۷ اس
و ۷ اس پلاس رونمایی می شود.

 

آیفون ۸ در کنار آیفون ۷ اس و ۷ اس پلاس

۵۶۵۶

 

Article source: http://www.khabaronline.ir/detail/692742/ict/hardware

عکس خیلی خفن لاله اسکندری – دوربین مخفی-کلیپ موبایل

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۳ مهر ۱۳۹۶

سلام دوستان گرامی  

 

یه عکس خیلی خفن از خانم لاله اسکندری گذاشتم حال کنید 

 

برای دیدن عکس به ادامه مطلب بروید 

 

نظر فراموش نشه 

 

 

Article source: http://pkz.blogsky.com/1387/10/09/post-20/

نقاشی سیاه قلم معروف | دانلود طرح نقاشی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۳ مهر ۱۳۹۶
نقاشی سیاه قلم معروف | دانلود طرح نقاشی

نقاشی سیاه قلم معروف


بهترين بك گراند, نقشه پلان ساختمان, عکس های سبزه عید, عکس طبیعت وقران, عكس شوهر خرداديان, عکسهای همسر علی دائی, عکس ناب هنرمندان, پوستر های تایپوگرافی, عکس جدید هنرمندان خواننده, تصاویر جزیره قشم, زیباترین و جدیدترین عکسهای بهرام رادان ۱۳۹۱, عکس جدید بردیا گلزار, نقاشی سیاه قلم معروف, تصوير جفت گيري,

Article source: http://farsitop.ir/news/t_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81.html

Related posts:


آثار نقاشی معروف


نقاشی سیاه قلم چهره های معروف …


نقاشی های سیاه قلم اثر رندی …


عکسهای نقاشی های سه بعدی …


گالری دنیای نقاشی


نقاشی سیاه قلم لئوناردو …


وب سایت سیاه قلم : نقاشی سیاه قلم …


سایت نقاشی سیاه قلم

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/2015/04/24/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81/

بر بالهای کتاب – مرجع دانلود کتابهای الکترونیکی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۳ مهر ۱۳۹۶

طراحی جزو پایه‌های اساسی هر هنری شناخته شده است. حضور قدرتمند طراحی و نقاشی فیگوراتیو در هنر امروز شکلی قاطعانه، پررنگ و واضح را به خود اختصاص داده است. در واقع هنر طراحی و نقاشی از دیرباز مورد توجه خیل عظیمی از افراد در سرتاسر جهان بوده و ارتباط مستقیمی با روح و احساسات هر فرد برقرار می‌نماید.
کسانی که دستی به کار دارند به خوبی از دشواری های نقاشی کردن و اجرا و پیاده‌سازی طرح اولیه، اصلاح نقاط ضعف و برطرف نمودن ایرادهای ضمن اجرا، اطلاع دارند. عموما نقاش‌ها و طراح‌ها بایستی در هنگام کار به تصمیم‌گیری‌های آنی و رفع‌ مشکلاتی دست بزنند که نیازمند درک صحیح از کار و دانش کافی از هنر طراحی و نقاشی می‌باشد. علاوه‌براین نیاز به تکنیک‌های ویژه و درجه‌بندی صحیح به‌طور چشمگیری احساس می‌شود. همه این نیاز‌ها با دسترسی به منابع ارزشمند حاوی اطلاعات مفید برطرف خواهند شد.
بسته جامع کتاب‌های هنری و آموزشی طراحی و نقاشی، بسته‌ای ارزشمند شامل بیش از ۳۰۰ کتاب متفاوت و برتر در سطوح مختلف و سبک‌های گوناگون است. با استفاده از کتاب‌های موجود در این مجموعه قادر خواهید بود با تکنیک‌های متفاوت نقاشی و طراحی آشنا شده و شیوه صحیح طراحی با مداد و خلق تصاویر زنده و شگفت‌انگیز را یاد بگیرید.
در این بسته جامع سعی نموده‌ایم تا بهترین و مفید‌ترین منابع را یکجا جمع ‌نموده و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. دیگر نیازی به صرف زمان طولانی جهت جستجو و دانلود فایل‌های سنگین آموزشی نخواهید داشت.

 • بیش از ۳۰۰ کتاب هنری و آموزشی در زمینه طراحی و نقاشی
 • تصاویر جلد تمامی کتاب‌ها
 • نرم‌افزارهای Acrobat Reader، WinDJView و Stanza برای نمایش فایل‌ها
 • بسته بندی زیبا و شکیل

اگر به دنبال کسب مهارت‌های اولیه نقاشی و طراحی می‌باشید؛ کتاب‌های آموزشی گام‌به‌گام، انتخاب درستی برای آشنایی با اصول اولیه و تکنیک‌ها خواهد بود. اگر علاقمند به کار کردن با مدادرنگی، آب‌رنگ، گواش، رنگ‌ روغن، و یا مداد طراحی باشید، نیاز به منابع آموزشی برای ارتقای سطوح مهارت‌های خود دارید و اگر از جمله فعالان و علاقمندان به حوزه انیمیشن و ایجاد تصاویر گرافیکی و شخصیت‌های کارتونی هستید بایستی با مطالعه توصیه‌ها و توضیحات هنرمندان حرفه‌ای، سطح علمی و هنری خود را ارتقا دهید.
این بسته شامل ۳۰۰ کتاب متفاوت و ارزشمند می‌باشد که هر کدام در حوزه خود جزو بهترین‌ها بوده و توسط هنرمندان مشهور و پرطرفدار جهانی تالیف شده‌اند. تنوع و طیف گسترده کتاب‌های موجود در این بسته استثنایی نیازهای سنین مختلف و سلیقه‌های متفاوت را به خوبی برطرف می‌نماید.
در میان این کلکسیون هنری منحصر‌به‌فرد قادر خواهید بود با حوزه‌های زیر آشنا شده و به کسب اطلاعات و یادگیری خودجوش بپردازید.

 • سبک‌های خاص هنر طراحی و نقاشی
 • آموزش گام‌به‌گام نقاشی برای کودکان
 • آموزش نقاشی به‌صورت حرفه‌ای برای بزرگسالان
 • طراحی فیگور و آناتومی
 • راهنمای کامل هنر طراحی و نقاشی
 • طراحی با مداد
 • طراحی حیوانات
 • آموزش نقاشی رنگ روغن
 • خلق تصاویر و شخصیت‌های کارتونی
 • هنر طراحی و نقاشی در مصر و چین
 • آموزش نقاشی با مدادرنگی
 • خلق تصاویر دیجیتالی
 • طراحی و نقاشی از طبیعت
 • طراحی مد
 • طراحی قطعات صنعتی و اتومبیل‌ها
 • طراحی چهره
 • المان‌های اساسی نقاشی
 • کاریکاتور
 • سبک‌های تاریخی و سنتی طراحی و نقاشی
 • آموزش نقاشی با مداد شمعی و آبرنگ
 • فرهنگ لغات اصطلاحات طراحی و نقاشی
 • مجموعه کتاب‌های لذت نقاشی
 • سبک هنرمندان بزرگ و مشهور جهانی

تمامی کتاب‌های موجود در این بسته جامع به زبان اصلی می‌باشند و اغلب در فرمت PDF بوده و برخی از آنها نیز در فرمت‌های CHM، DJVU و EPUB هستند که برای سهولت کار کاربران نرم‌افزارهای مرتبط برای نمایش فایل‌ها نیز در این مجموعه گنجانده شده است.
برای آشنایی هرچه بیشتر با این مجموعه و اطلاع از محتوای بسته خریداری شده شما قادر خواهید بود لیست کتاب‌ها را از لینک‌‌ زیر دانلود نموده و محتوای این بسته را پیش از اقدام به خرید با نیازمندی‌های خود بسنجید.
این مجموعه در ۳ دی وی دی با بسته‌بندی زیبا و شکیل و طبقه‌بندی کتاب‌ها و تصاویر جلد‌های آنها، تقدیم علاقمندان خواهد گردید.
Article source: http://booktolearn.com/?p=1153

نقاش ساحتمان| نقاشی خونه

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۲ مهر ۱۳۹۶

با توجه به میزان شلوغی و درخواستهای زیاد در خارج از زمان تعیین شده شما ، ممکن است با شما برای بازدید هماهنگ شود. نقاشی ساختمان متین پیشرو در ارایه رنگ آمیزی مدرن ساختمان در تهران

Article source: http://hopa.ir/

الگوی عروسک نمدی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۲ مهر ۱۳۹۶
 • تجربه شگفت انگیز ساخت عروسک انگشتی

  تجربه شگفت انگیز ساخت عروسک انگشتی

  بسته شگفت انگیز ساخت عروسک انگشتی :

   
  وسایل داخل بسته شگفت انگیز (قیچی به سفارش شما) :
   
  نمونه عروسک های ساخته شده با لوازم و الگوهای بسته ساخت عروسک انگشتی:

   
   

 • Article source: http://www.bargozideha.com/tag/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%AF%DB%8C

  مجله خبری

  نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۲ مهر ۱۳۹۶

  آتليه کودک

  سايت همسريابي

  Article source: http://www.taknaz.net/news_cats_61.html

  Perspective

  نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۲ مهر ۱۳۹۶

  Definition of Perspective

  While reading a fiction or non-fiction book, readers see and knowledge a events and feelings about a characters by a certain point of view, that is called a “perspective.” A viewpoint is a literary tool, that serves as a lens by that readers observe characters, events, and happenings. A author might recount a story from his perspective, or from a character’s perspective. Its purpose is to make a voice of a author particular from other writers.

  Types of Perspective

  First Person Perspective

  First chairman viewpoint means essay from a viewpoint of a author or categorical character. Such forms of perspectives are mostly found in narratives and autobiographical writings. In these writings, a categorical sense narrates his/her story, and uses initial chairman pronouns, such as “I” and “we.” The readers see all by this person’s eyes.

  Examples of First Person Perspective in Literature

  Example #1: To Kill a Mockingbird (By ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Harper Lee)

  “It was times like these when we suspicion my father, who hated guns and had never been to any wars, was a bravest male who ever lived.”

  Example #2: Jane Eyre (By ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Charlotte Bronte)

  “I could not unlove him now, merely since we found that he had ceased to notice me.”

  Example #3: Gulliver’s Travels (By Jonathan Swift)

   “I can't though interpretation that a Bulk of your Natives, to be a many attribution Race of small unpleasant Vermin that Nature ever suffered to yield on a Surface of a Earth.”

  In these examples, a authors have used initial chairman personal pronouns to demonstrate themselves. This viewpoint shows a middle feelings and meditative of a individuals.

  Second Person Perspective

  Second chairman viewpoint uses “you” viewpoint or a author tells a story by regulating second chairman personal pronouns, like “you” and “your.”

  Examples of Second Person Perspective in Literature

  Example #4: Pilgrim during Tinker Creek (By Annie Dillard)

  You are a sculptor. You stand a good ladder; you flow douse all over a flourishing longleaf pine. Next, you build a vale cylinder like a cofferdam around a whole pine, and douse a inside walls. You stand your ladder and spend a subsequent week pouring soppy smear into a cofferdam… Now open a walls of a dam, separate a plaster, saw down a tree, mislay it, discard, and your perplexing sculpture is ready: this is a figure of partial of a air.”

  This countenance is not really common in writing. However, here we can see how a “you” viewpoint captures readers’ courtesy right from a commencement of a excerpt, giving an sense of a dialogue between a speaker and readers.

  Third Person Perspective

  The third chairman viewpoint uses he, she, it and they personal pronouns. It is a really common process of narration.

  Examples of Third Person Perspective in Literature

  Example #5: 1984 (By Annie Dillard)

  “It was a splendid cold day in April, and a clocks were distinguished thirteen.”

  Example #6: Pride and Prejudice (By Jane Austen)

  “He is usually what a immature male ought to be,” pronounced she, “sensible, good humored, lively; and we never saw such happy manners! — so many ease, with such ideal good breeding!

  Example #7: Paul Clifford (By Edward George Bulwer-Lytton)

  “It was a dim and inclement night; a sleet fell in torrents, solely during occasional intervals, when it was checked by a aroused breeze of breeze that swept adult a streets.”

  In any of these examples, readers can usually know what is function though can't know a feelings and thoughts of a characters.

  Types of Third Person Perspective

  Third Person Perspective has 3 vital types, including:

  • Third Person Objective – An unbiased recorder or neutral spectator narrates a contribution or sum to a readers.
  • Third Person Omniscient – In third chairman omniscient, a anecdotist reports a facts, as good as interpreting and relating a thoughts of a character. It is a really renouned technique of storytelling, such as in George Eliot’s Middle March, and E. B. White’s Charlotte’s Web.
  • Third Person Limited – In this form of perspective, a anecdotist reports and interprets a contribution and events from a singular character’s perspective. For instance, Katherine Mansfield has used a same viewpoint in her brief story Miss Brill.

  Function of Perspective

  Perspective is a many critical literary apparatus for writers. Choosing an effective viewpoint helps them emanate a right voice for their narratives. When readers can brand with their narrators, they can get minute information about everything. Perspective also adds dimension to literary works. Furthermore, a writers mostly brew opposite viewpoints between swapping characters, scenes and events.

  Article source: https://literarydevices.net/perspective/

  Perspective face | Etsy

  نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۲ مهر ۱۳۹۶

  Set where we live, what denunciation we speak, and a banking we use. Learn more.

  Article source: https://www.etsy.com/market/perspective_face