آرشيو برچسب 'پرسپکتیو'

Perspective

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۱۷ آذر ۱۳۹۳

Look adult perspective in Wiktionary, a giveaway dictionary. Perspective might impute to: Vision and mathematics[edit] Perspectivity, a arrangement of an design in a design craft of a stage noticed from a bound point, and a modelization in geometry Perspective (visual), a approach in that objects seem to a eye Perspective (graphical), representing a effects of […]

Perspective (graphical)

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

Part of a array on Graphical projection Perspective (from Latin: perspicere to see through) in a distinguished humanities is an estimate representation, on a prosaic aspect (such as paper), of an design as it is seen by a eye. The dual many evil facilities of viewpoint are that objects are smaller as their stretch from […]

Perspektive (Begriffsklärung) – Wikipedia

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

Perspektive steht für: Perspektive, Möglichkeiten der räumlich wirkenden Abbildung von Objekten auf Flächen Erste-Person-Perspektive, ein Konzept der Philosophie, das in der Erkenntnistheorie und der Ethik diskutiert wird Erzählperspektive, die Sichtweise des Erzählers in der Literatur und narrativen Medien perspektive (Zeitschrift), eine seit 1977 erscheinende Grazer Zeitschrift für zeitgenössische Literatur Perspektiven (Chor), christlicher Jugendchor Siehe auch: […]

Perspective – Download

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

Studenten der DigiPen Universität haben mit Perspective einen ganz spezielles Jump Run-Game entwickelt. In der Spielwelt werden 2D- und 3D-Ansichten vermischt – so entsteht ein völlig neues Spielkonzept. Blockaden, an denen Sie in einer 2D-Welt verzweifeln würden, können Sie durch einen Wechsel der Perspektive im 3D-Raum ganz einfach beseitigen. Sie betrachten die Spielfigur innerhalb eines […]

Perspektive – Wikipedia

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

Dieser Artikel behandelt die Perspektive im geometrischen Sinn und in der bildlichen Darstellung; zu weiteren Bedeutungen siehe Perspektive (Begriffsklärung). Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der auf der Diskussionsseite unter dem Stichwort “Notlage” angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Perspektive (von lateinisch perspicere‚ hindurchsehen, hindurchblicken) bezeichnet […]

perspective

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

(See also NIT-PICKING.) by and large From an altogether perspective; on a whole; in general; but going into details. The start of this word and a stream verbatim use are both nautical. It means to cruise to a breeze and somewhat off it, or with a breeze nearby a beam. Thus we see a boat […]

Perspective | Define Perspective during Dictionary.com

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

late 14c., “science of optics,” from Old French perspective and directly from Medieval Latin perspectiva ars “science of optics,” from fem. of perspectivus “of sight, optical” from Latin perspectus “clearly perceived,” past participle of perspicere “inspect, demeanour through, demeanour closely at,” from per- “through” (see per) + specere “look at” (see range (n.1)). Sense of […]

dict.cc Wörterbuch :: viewpoint :: Deutsch-Englisch …

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

linear perspective | perspective perspective | position | view © Princeton University Article source: http://www.dict.cc/englisch-deutsch/perspective.html

dict.cc | viewpoint | Wörterbuch Englisch-Deutsch

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۹ آذر ۱۳۹۳

  ä ö ü ßDE ENDE – ENEN – DE—–DE EN—–DE BGDE BSDE CSDE DADE ELDE EODE ESDE FIDE FRDE HRDE HUDE ISDE ITDE LADE NLDE NODE PLDE PTDE RODE RUDE SKDE SQDE SRDE SVDE TR—–EN BGEN BSEN CSEN DAEN ELEN EOEN ESEN FIEN FREN HREN HUEN ISEN ITEN LAEN NLEN NOEN PLEN PTEN ROEN RUEN SKEN SQEN […]

پرسپکتیو

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۸ آذر ۱۳۹۳

کلمه پریپکتیو از ریشه کلمه پرسپکتا به زبان لاتین گرفته شده است و به مفهوم به نظر رسیدن است. کلمه پرسپکتا به پرسپکتیو تبدیل شده است وبیانگراینست که هرجسمی در هرمسافت وفضایی به گونه ای دیگر دیده میشود. پرسپکتیو در هنر طراحی که زیربنای تمام هنرهای دیگر است کاربرد دارد، ودر واقع اگر نکات پرسپکتیو رعایت […]